Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

ZÁPIS 09/07

ZÁPIS 09/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 08/07

ZÁPIS 08/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 07/07

ZÁPIS 07/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 06/07

Usnesení č. 06/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 06/07

ZÁPIS 06/07

ZÁPIS 06/07

ze zasedání zastupitelstva Obce Lovčičky konaného dne 11. 10. 2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle přiložené presenční listiny (8 členů)
Omluven: Ing. Pavel Doležal

Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:
- jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno
- vzhledem k počtu přítomných členů je ZO usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, k dnešnímu dni nebyl připomínkován a je tudíž schválen

Ověřovatelé zápisu: Radek Tomašík, Petr Topolář, Miroslav Šmíd

Předsedající přednesla návrh programu jednání, který byl schválen bez pozměňovacích návrhů s tím, že diskuse bude probíhat před samotným hlasováním.

PROGRAM:
1. Kontrola úkolů
2. Rozpočtové opatření obce č.6
3. Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku v majetku obce
4. Informace o podaných žádostech na poskytnutí dotace
5. Diskuse, různé
6. Usnesení, závěr
Hlasování: 7-0-0

ad 1/ Hrozková
- reklamace stavebních závad na kabinách - podána písemně po telef. jednání
- problém znečišťování ovzduší v obci pálením
Závěr: provádět osvětu mezi občany, co a kdy lze pálit, informaci vyvěsit na úřední desce, zapojení všech členů ZO
- trvá úkol uzavření smlouvy na prodej části pozemku u kapličky sv. Anny p. Němcovi a dále uzavřít dohodu na jím užívané části pozemku, který je majetkem obce

ad 2/ Hrozková
Rozpočtové opatření obce č.6
/příloha č.1 zápisu/
Hlasování: 7-0-0 

ad 3/ Hrozková
ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku parc. č.700, výměra 589 m2 v k.ú. Lovčičky. Účelem prodeje je výstavba RD, budoucím kupujícím je p. Aleš Marša, trvale bytem Drahany. Podmínky budoucího prodeje:
- cena za 1 m2 100,- Kč
- kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN
Hlasování: 7-0-0

ad 4/ Hrozková
A)
Jihomoravskému kraji, odboru ŽP podána žádost z Podprogramu 3 - Podpora staveb protipovodňové ochrany na akci „Lovčičky-záchytné a retenční nádrže“.
Maximální výše podpory může činit 70% celkových investičních nákladů, při souběhů podpor maximálně 50% ze zdrojů žadatele.
B)
Rozpočtovému výboru Parlamentu ČR podána žádost o poskytnutí finanční dotace 3 mil. Kč rovněž na výše uvedenou investiční akci.
C)
Hejtmanovi JmK podána žádost na zakoupení hracích prvků pro dětské hřiště. Podíl obce na celkových nákladech činí 20%.
ZO vzalo na vědomí

ad 5/ Diskuse, různé
Hrozková - předání písemné informace pro T.J.Sokol o možnosti čerpání dotace z prostředků JmK pro potřeby tělocvičné jednoty
- informace o započetí prací na projektové dokumentaci na prodloužení IS v lokalitě
Pod zahrádkami. Po vyhotovení PD bude požádáno o dotaci na realizaci.
- žádost majitele staveb. poz. p.č. 211/4 p. Sekaniny na určení trasy na přepravu materiálu na stavbu RD. Vjezd okolo RD p. Kratochvíla, couvání zpět.
- od ledna 2008 budou přijímány JmK žádosti o dotace na PD na kanalizace.
K žádosti bude třeba doložit vyčíslení předběžných nákladů na stavbu.
Bude osloven odborník na tuto problematiku a odhad nákladů předloží na příštím jednání ZO Pavel Boček
Šebesta - rozšíření dětského hřiště směrem na pozemky před RD č.p.175 (p. Ročková) a RD č.p. 119 (Bubla). Další možnost - prostory zahrady MŠ
Tomašík - požadavek na zakoupení krbových kamen do společenské místnosti v kabinách.
Využívání místnosti např. na Silvestra a pod.,
Hrozková - realizace je možná, pokud se najdou v rozpočtu obce volné finance. Stanovení nájemného bude provedeno na příštím jednání.
Hrozková - informace o jednání s ing. Pitronem ve věci postupu prací při zpracování ÚP obce
- výzva k předložení příspěvků do připravovaného Zpravodaje obce. Termím podání do 15.11.2007, textová část neomezena, fotografií max. 3 ks. Zastupitelé osloví jednotlivé organizace v obci:
Pouchlá - SDH, ženy Šebesta - ČSZ
Tomašík - T.J.Sokol Hrozková - občany
Boček, Svoboda - MS Hubert
Tomašík - opatřit radiátory v sokolovně krytem, který by chránil před možným poškozením
(Petr Topolář-1.11.2007)

Evidovaná pošta: č.j. 92 -100
92 - MěÚ Slavkov, souhlas s ohlášením stavby, Mokrý
93 - dtto oznámení o zahájení kolaudačního řízení, Bačák
94 - dtto územní souhlas, oprava plotu, Bačák
95 - dtto kontrola-distribuční trafo
96 - manž. Lacíkovi David, Andrea, žádost o koupi pozemků obce. Budou vyzváni ke specifikaci případné koupě (záměru)
97 - manž. Lacíkovi David, Andrea, žádost o koupi pozemků obce-lokalita býv. statku.
Zamítnuto - obec má s tímto objektem vlastní záměry

98 - MěÚ Slavkov, územní řízení-umístění žumpy, Mokrý
99 - dtto návrh územního plánu, Bošovice
100 - Voronin Miroslav a Zita, žádost o povolení skácet strom na soukromém pozemku.
ZO rozhodlo kladně po přihlédnutí k uváděným důvodům.

Neevidovaná pošta:
Sekanina Ant. - žádost o určení trasy pro dopravu materiálu na stavbu. Bude jednáno na místě samém s žadatelem.
T.J. Sokol Lovčičky - oznámení ukončení užívání zázemí hřiště členy T.J. Sokol.
ZO bere na vědomí, žádost bude založena jako dodatek k nájemní smlouvě.
ZO souhlasí s ponecháním drobného vybavení TJ v prostorách kiosku do jarní sezóny.

Příští jednání ZO: 1.11.2007 v 19.00 hod.
Nebylo vzneseno dotazů, ke kterým je nutné se písemně vyjadřovat. ZO ukončeno v 21.30 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.

Lovčičky 18. 10. 2007

Zapsala: Ing. Hrozková Jaroslava

Ověřili: Radek Tomašík, Petr Topolář, Miroslav Šmíd


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Usnesení č. 05/07

Usnesení č. 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 05/07

ZÁPIS 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 04/07

Usnesení č. 04/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 04/07

ZÁPIS 04/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 03/07

ZÁPIS 03/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka