Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

ZÁPIS 09/07

ZÁPIS 09/07

ZÁPIS 09/07

ze zasedání zastupitelstva Obce Lovčičky konaného dne 13. 12. 2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle přiložené presenční listiny
Omluven: Radek Tomašík, Ing. Pavel Doležal

Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, k dnešnímu dni nebyl připomínkován a je tudíž schválen
   

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav Šmíd

Předsedající přednesla návrh programu jednání, který byl schválen bez připomínek

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů
 2. Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku v majetku obce
 3. Rozpočtové provizorium obce
 4. Dohoda na úhradu neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Otnice
 5. Vstup obce do Sdružení místních samospráv
 6. Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2007 o místním poplatku ze psů
 7. OZV č. 2/2007 o místním poplatku ze vstupného
 8. OZV č. 3/2007 o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu
 9. OZV č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Výbory obce - kontrolní, finanční, kulturní, odměny členům ZO
 11. Změna hranice obce - návrh
 12. Rozpočtové opatření obce č. 8
 13. Dodatek k OZV obce Lovčičky č. 1/2000
 14. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek u zakázky na stavební práce „Lovčičky-záchytné a retenční nádrže“
 15. Pošta, různé
 16. Závěr

1. Kontrola úkolů
- výběr poplatků od cvičenců (sokolovna), úkol trvá, zajistí R. Tomašík - leden 2008 
- předání písemných podkladů ÚZSVM Vyškov pro převod budovy MŠ- splněno

2. Smlouva o smlouvě budoucí
Projednán návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 708, k.ú. Lovčičky, který je v majetku obce. Budoucí kupující p. Chaloupka bytem Brno, pozemek využije pro stavbu RD.
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí na předmětný pozemek
Hlasování: 7-0-0

3. Rozpočtové provizorium obce
Podán návrh na přijetí rozpočtového provizoria na rok 2008, kterým se bude řídit hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu. Podmínky hospodaření v době RP dány zák.č. 250/2000 Sb., o tozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení: Rozpočtové provizorium přijato
Hlasování: 7-0-0

4. Neinvestiční náklady na žáka a strávníka ZŠ Otnice
Počet žáků navštěvujících v uplynulém šk. roce ZŠ Otnice - 41, strávníků - 64 (vč. MŠ).
Náklady na 1 žáka - 4.038,- Kč (po odečtení státního příspěvku, který činí 1.337,17Kč)
Náklady na 1 strávníka - 556,-Kč.
ZO bere přednesenou informaci na vědomí

5. Vstup obce do Sdružení místních samospráv
ZO seznámeno se stanovami Sdružení místních samospráv České republiky a rozhodlo o vstupu obce Lovčičky do Sdružení
Usnesení: Obec Lovčičky vstupuje jako řádný člen do Sdružení místních samospráv
Hlasování: 7-0-0

6. OZV obce č. 1/2007
ZO projednalo předložený návrh OZV o místním poplatku ze psy, která nabyde účinnosti dnem 1.1.2008.
Usnesení: ZO přijalo OZV č. 1/2007
Hlasování: 7-0-0

7. OZV č. 2/2007
ZO projednalo předložený návrh OZV č. 2/2007 o místním poplatku ze vstupného.
Usnesení: ZO přijalo OZV č. 2/2007
Hlasování: 7-0-0

8. OZV č. 3/2007
ZO projednalo předložený návrh na OZV č. 3/2007 o místním poplatku za sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu.
Usnesení: ZO přijalo OZV č. 3/2007
Hlasování: 7-0-0

9. OZV č. 4/2007
ZO projednalo předložený návrh OZVC č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení: ZO přijalo OZV č. 4/2007
Hlasování: 7-0-0

10. Výbory obce
ZO zvolilo členy výborů obce:
Výbor kontrolní: Pavel Boček - předseda
Frant. Šebesta - člen
Radek Tomašík - člen
Výbor finanční: Ing. Jindřich Svoboda - předseda
Ing. Pavel Doležal - člen
Petr Topolář - člen
Výbor kulturní: Oldřiška Pouchlá

Odměny členům ZO pro výkon funkce neuvolněných tvoří příl.č. 1 zápisu.
Účinnost od 6.11.2006.

11. Změna hranice obce - návrh
ZO byl předložen návrh na změnu části hranice mezi obcemi Lovčičky a Otnice. Návrh vypracovala a k posouzení předložila Obec Otnice.
Usnesení: ZO Lovčičky souhlasí s předloženým návrhem změny hranice obce a pověřuje starostku obce k dalším jednáním.
Hlasování: 7-0-0

12. Rozpočtové opatření obce
Předložen návrh na rozpočtové opatření obce č. 8, které m.j. řeší nákup krbových kamen do společenské místnosti na kabinách a financování vánoční besídky pořádané obcí.
Rozpočtové opatření č. 8 je přílohou č. 2 zápisu.
Usnesení: ZO schválilo RO obce č.8
Hlasování: 7-0-0

13. Dodatek k OZV obce č. 1/2000 o Fondu rozvoje bydlení
ZO projednalo předložený Dodatek k OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lovčičky.
Dodatek k vyhlášce tvoří přílohu č. 2 zápisu.
Usnesení: ZO schválilo dodatek k vyhl.č. 1/2000 o FRB
Hlasování: 7-0-0

14. Informace o výsledku jednání hodnotící koímise pro posouzení nabídek
ZO projednalo výsledek jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek u zakázky na stavební práce „Lovčičky - záchytné a retenční nádrže“. Zadavatel veřejné zakázky (obec) rozhodl, že nejvhodnější nabídku uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podala společnost Rovina, a.s., Hulín.
Usnesení: ZO schvaluje pořadí uchazečů stanovéné hodnotící komisí a pověřuje starostku obce k vydání rothodnutí.
Hlasování: 7-0-0

15. Pošta, různé
č.j. 116 - odbor stavební MěÚ Slavkov, výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce (RD č. 30)
117 - Jiří Merhout, Brno, žádost o projednání přípojky nn k rekreačnímu objektu. Bude vyzván k předložení zakreslení budoucí trasy IS
118 - Petr Klein Lovčičky, žádost o pronájem společenské místnosti v kabinách
Žádosti vyhověno, žadateli budou sděleny podmínky pronájmu /v zimě 800,- Kč bez přímotopu, v létě 500,- Kč bez přímotopu/, topení v krb. kamnech, úklid/
119 - odbor stavební MěÚ Slavkov, územní rozhodnutí stavební povolení, stavebník Ing. Svoboda, Lovčičky
120 - územní souhlas na vodovodní přípojku vč. vodovodní šachty pro RD 69, stavebník R. Cajthaml, Lovčičky
121 - dodatečné povolení stavby rekreační chata, parc. č. 870, stavebník Ing. Gajdoš, Brno
122 - žádost o pronájem sokolovny na 31.12.2007, žadatelé v zast. R. Šmída.
Žádosti vyhověno, žadatelům budou sděleny podmínky pronájmu. /1.000,- Kč, úhrada energií, základní úklid/
123 - doplnění investičního záměru na pozemcích v lokalitě „Za horou“. Předkladatel - Společnost Lacík s.r.o., zastoupená jednatelem společnosti Davidem Lacíkem, trvale bytemLovčičky.
Žadatel bude písemně vyzván k předložení zastavovacího plánu (zjednodušené situace) s uvedením počtu plánovaných RD.
č.j. 124 - souhlas SÚ Slavkov s ohlášením stavby na poz. parc. čísla 699, k.ú. Lovčičky, stavebníci manž. Navrátil Roman a Pavlína, bytem Lovčičky.

Různé - sdělení Krajského úřadu Brno, odbor kancelář hejtmana, o neposkytnutí dotace z programu „Dětská hřiště“. Obec žádala o částku 50 tis. Kč.
- pozvánka pro starostku obce na zasedání členů představenstva ROSTĚNICE a.s. /20.12.2007 Vyškov/
- předložena zpráva o odstranění závad zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce, které bylo provedeno 29.10.2007
- finanční výbor obce navrhl vyplacení finančního daru starostce obce za činnost nad rámec pracovních povinností
Usnesení: ZO souhlasí s vyplacením finančního daru ve výši 20 tis. Kč
Hlasování: 6-0-1

16. Závěr
Nebyly vzneseny další dotazy, ke kterým by bylo nutné se vyjadřovat. Jednání ukončeno v 21.30 hod.
Termím příštího jednání ZO bude dodatečně sdělen a vyvěšen.

 

Lovčičky dne 17.12.2007

Zapsala: Ing. Hrozková Jaroslava

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav Šmíd


16. 9. 2012 Zobrazit méně

ZÁPIS 08/07

ZÁPIS 08/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 07/07

ZÁPIS 07/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 06/07

Usnesení č. 06/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 06/07

ZÁPIS 06/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 05/07

Usnesení č. 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 05/07

ZÁPIS 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 04/07

Usnesení č. 04/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 04/07

ZÁPIS 04/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 03/07

ZÁPIS 03/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka