Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/08

Zápis 15/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 14/08

ZÁPIS 14/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 13/08

ZÁPIS 13/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení z jednání č. 12/08

Usnesení z jednání č. 12/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 12/08

ZÁPIS 12/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 11/08

ZÁPIS 11/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 10/08

ZÁPIS 10/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 09/08

ZÁPIS 09/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 08/08

ZÁPIS 08/08

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 07/08

ZÁPIS 07/08

ZÁPIS 07/08

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 15. 5. 2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle přiložené presenční listiny
Omluven: Ing. Jindřich Svoboda, Radek Tomašík

Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:
- jednání bylo řádně svoláno
- ZO usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, k dnešnímu dni nebyl připomínkován a je tudíž schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Petr Topolář, Miroslav Šmíd
Zapisovatel: Hrozková

Předsedající přednesla návrh programu jednání:

  1. Prodej pozemku p.č. 342, k.ú. Lovčičky (Vl. Svoboda)
  2. Řešení kanalozace a ČOV
  3. Závěrečný účet obce za rok 2007
  4. Pošta, různé
  5. Diskuse, závěr

Hrozková: návrh na zařazení bodu jednání - presentace firmy RENO Ivančice, alternativní zdroje el.energie
Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Vít Konečný - zástupce firmy RENO Ivančice seznámil se záměrem instalace solárních panelů na pozemku fyz. osoby v k.ú. Lovčičky, pilotní projekt, účel výroba el.energie a následný prodej např. E-ON. Zájmů obce, resp. jejího chodu se projekt nedotýká. Cíl presentace-znát názor obce k plánovanému investičnímu záměru.


Závěr: ZO podpoří záměr pilotního projektu při dodržení podmínek:
- nesmí být dotčena práva vlastníků sousedních nemovitostí
- zajištění ochrany životního prostředí (kontaminace povrch.vod herbicidy apod.)

ad 1/ Prodej pozemku
Pozemek p.č. 342, výměra 232 m2, zapsaný na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky, zájemci
o koupi Svoboda Vladimír a Libuše, bytem Lovčičky, hodlají pozemek využívat jako
součást zahrádky. Cena 50,-Kč/m2, uhradí náklady spojené s vkladem do KN, obec
vyhotoví KS
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 342, k.ú. Lovčičky manž. Svoboda Vladimír a Libuše za výše uvedených podmínek.
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Kanalizace a ČOV v obci
Zastupitelstvo obce po zvážení všech důvodů rozhodlo o umístění budoucí ČOV pro 
potřeby obce na svém katastrálním území. Dále rozhodlo oslovit 5 firem s nabídkou
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a projekt. dokumentace pro 
stavební povolení na akci „Lovčičky - kanalizace a ČOV“
Usnesení: ZO schvaluje vybudování ČOV v katastru obce a souhlasí se zasláním výzvy uchazečům s nabídkou vypracování projektových dokumentací.
pro 6 proti 0 zdržel se 1
Hlasování se zdržel člen ZO P.Boček.

ad 3/ Závěrečný účet obce za rok 2007 
Závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2007 sestává:
1. Výsledek hospodaření obce za rok 2007 (příl.č.1,2,3)
2. Stav účelových fondů (příl.č.4)
3. Hospodaření příspěvkové organizace - mateřské školy (příl.č.5)
4. Vyúčtování finančních dotací (příl.č.6)
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (příl.č.7)

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lovčičky projednalo závěrečný účet obce za rok 2007 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad .
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Pošta, různé
č.j.
40 - MěÚ Slavkov, stavební, souhlas s užíváním stavby, RD 32, Večeřa Tomáš
41 - žádost o koupi stavebního pozemku, M.Gráfová, Brno
42 - MěÚ Slavkov, stavební, souhlas s ohlášením stavby, sjezd na místní komunikaci, Ant. Sekanina
43 - MěÚ Slavkov, stavební, územní souhlas s umístěním stavby RD, Sekanina
44 - dtto souhlas s ohlášením stavby RD, Sekanina
45 - dtto územně plánovací informace, novostavba RD, Sekanina
46 - dtto oznámení o nabytí PM, Kalousek Lubomír
47 - žádost o koupi stavebního pozemku, M. Adámková, Brno
48 - dtto M. Mihulová, Brno
49 - dtto B. Ševčíková, Brno
50 - dtto P. Vaníček, Brno
51 - dtto Ing. D. Raus, Brno
52 - dtto A. Topolářová, Brno
53 - dtto S. Balabánová, Brno
54 - dtto Ing. Hana Vaďurová, Brno
55 - dtto R. Raus, Brno
58 - Městský úřad Slavkov, ŽP, zahájení vodoprávního řízení, kolaudace retenč. nádrže Obec Lovčičky
59 - Hana Masařová, žádost o koupi části pozemku v majetku obce p.č. 849/1, lesní pozemek,
cca 200 m2 (ZO vyslovilo předběžný souhlas s prodejem)

Různé:
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, posouzení jírovců v k.ú. Lovčičky, doporučení: odstranění stromů s následnou novou výsadbou
- Krajský úřad JmK poskytnutí dotace pro obec na rekonstrukci veřej. osvětlení, částka 155 000,- Kč
- Úřad územně plánovací stavebního odboru MěÚ Slavkov, výměna na postu technika (odchází ing. arch. Hudec), obava, zda se tato personální změna negativně neprojeví na termínu dokončení územního plánu obce
- žádost p. Jiřího Merhouta, vlastníka chaty na poz.p.č. 755/2 o povolení přípojky nn k rekreačnímu objektu, vedení hodlá umístit do obecní komunikace.
ZO s postupem nesouhlasí, doporučuje vést vedení po sloupech, jakmile bude realizovaná výstavba RD Pod zahrádkami, možnost napojení i rekreač. objektu. Uvědomit žadatele

Diskuse:
Ing. Doležal - k plánované výstavbě RD Pod zahrádkami, doporučuje zpracování PD na IS po hranici statku. Zájemce o koupi stavebních pozemků upozornit i na možnost koupě pozemků od fyzických osob. Pracovat i na přípravě projektu lokality U lesa, výběrové řízení pro zájemce
Hrozková - jedná se o výkupu pozemku od p. Königa, bude zveřejněno, projednáno na dalším jednání ZO
Hrozková - dodatkem k nájemní smlouvě na kiosek bude řešen úklid okolí kiosku a pergoly, vč. veřejného soc. zařízení. Usnesení ZO:
Nájemce zařízení, t.č. T.J. SOKOL Lovčičky, je zodpovědný za udržování čistoty a pořádku v okolí kiosku , vč. prostoru pod pergolou. Při pořádání fotbalových zápasů a samotném provozování kiosku zajišťuje úklid i veřejného WC.
Při provozování víceúčelového sportoviště zajistí úklid WC zaměstanci OÚ.
Šmíd - nutné stanovit cenu vodného pro rok 2008 
Topolář - napuštění retenční nádrže
Hrozková - do doby kolaudace nutno bez vody
Matyáš.L. - ohřev vody v kabinách je nutné zapnout večer před zápasem ( noční proud)
- výstavba hasič. zbrojnice na nabízených pozemcích, nechat zpracovat PD,vč. vyčíslení investičních nákladů
Hrozková - nová HZ vybudována např. v obci Hrušovany,zajistí informace týkající se PD
Ing. Doležal - zda existuje typizovaný projekt HZ
Šmíd - projedná podmínky prodeje části zahrady od p.Davida Lacíka (střed obce)
Adámek J. - nemá problém s případnou instalací solárních panelů v blízkosti své nemovitosti, za podmínek bezpečného ošetřování travních porostů a nekontaminování podzemní vody
M.Kraus - kdy započne obec s výkupem pozemků ve statku od soukr. vlastníků?
Hrozková - obec si vytýčí hranice pozemků, které by se měly vykoupit a zahájí jednání
Závěr: Nebyly vzneseny další dotazy, ke kterým by bylo nutné se vyjadřovat. Jednání
ukončeno starostkou obce ve 22.00 hod.
 

Lovčičky dne 23.5.2008

Zapsala: Ing. Jaroslava Hrozková
Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Petr Topoloář, Miroslav Šmíd


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Stránka