Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 14/09

Zápis 14/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/09

Zápis 13/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/09

Zápis 12/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/09

Zápis 11/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/09

Zápis 10/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 09/09

Zápis 09/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 08/09

Zápis 08/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 07/09

Zápis 07/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 06/09

Zápis 06/09

Zápis 06/09

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 29. 4. 2009 v 19.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO
Omluveni: Petr Topolář, Radek Tomašík

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání připomínkován určeným ověřovatelem (Ing. Doležal) a to v bodě l /bude projednáno v bodě Různé/

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, František Šebesta
Zapisovatel: M. Šmíd

Starostka seznámila s návrhem programu jednání, který byl zveřejněn. Navrhla doplnit o bod:
rozpočtové opatření obce č. 2/2009; jiné návrhy nebyly podány, navržena diskuse ke každému bodu jednání před hlasováním.

PROGRAM:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2008
 2. Návrh situace s rozpisem dělení parcel Pod zahrádkami
 3. Smlouva o dílo – stavba IS Pod zahrádkami, fa DURIT
 4. Rozpočtové opatření obce č. 2/2009
 5. Pošta, různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení: Program jednání ZO schválen, včetně diskuse
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Hrozková
Závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2008 sestává:

 1. Výsledek hospodaření obce za rok 2008
 2. Stav účelových fondů
 3. Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Lovčičky
 4. Vyúčtování finančních dotací
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lovčičky projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2008 (návrh vyvěšen na úřední desce OÚ) a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou. Závěrečný účet obce za r.2008 je příl. č.1 zápisu
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Starostka předložila „Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“, kde je konstatováno, že zjištěné nedostatky byly odstraněny.
ZO vzalo informaci na vědomí.

2/ Hrozková
Předložena situace s návrhem rozdělení parcel k budoucí výstavbě RD Pod zahrádkami-II.etapa. Výhrady členů ZO k řešení komunikace a k velikosti budoucích stavebních pozemků.
Parcelu pracovního č.14 zmenšit cca na velikost okolních parcel, ochranné pásmo ČOV ponechat se samostatným parcel. číslem. Materiál bude přepracován a předložen ZO.

ad 3/ Hrozková
ZO předložen návrh smlouvy o dílo předložený firmou DURIT, s.r.o. Měnín na stavbu „Prodloužení IS Pod zahrádkami“.
Usnesení: ZO schvaluje předloženou SOD na výše uvedenou stavbu
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Hrozková
ZO předloženo rozpočtové opatření obce č. 2/2009.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření obce č. 2/2009 bez výhrad
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 5/ Pošta, různé
č.j. 25 – MěÚ, odb. stavební, oznámení o zahájení územ. a stavebního řízení na stavbu RD, pozemek p.č. 705/2, Kamenický
26 - MěÚ, územně plánovací informace k výstavbě RD, Ing. Pitron

Různé:
Starostka – podala informaci o jednání na Pozemkovém úřadu v Brně ve věci bezúplatného převodu pozemků v areálu býv. statku z majetku PF do vlastnictví obce. Část pozemků bude převedena, o zbývajících se dále bude jednat
- podala informaci o Dohodě uzavřené s obvodním odd. P-ČR Slavkov ve věci zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu
- informace o plnění harmonogramu k zajištění voleb do EP /5.-6.6.2009/

Šebesta - při prodeji pozemků k výstavbě RD p. Chaloupky nebyla uzavřena dohoda na zřízení věcného břemene přístupu a udržování dešťové kanalizace
- nutno zamykat vjezd do býv. statku, hrozí nebezpečí úrazu pro děti
Starostka - dohoda bude uzavřena do 28.5.2009

Boček – zajistit stavební dozor investora pro stavbu IS Pod zahrádkami, aby byly dodrženy ze strany zhotovitele stavby (fa DURIT) veškeré technologické postupy a normy, dále požaduje kontrolu veškerých předložených fakturací
Starostka - u prací spojených s prodloužením plynu a vody zajistí kontrolu po technické stránce p. Topolář, ostatní bude věcí stavebního dozoru investora, který bude určen ZO

Ing. Doležal - ověřovatel zápisu č. 05/09 z 9.4.2009 rozporuje usnesení k bodu č.1 zápisu, ve věci prodeje pozemku parc. č. 657, k.ú. Lovčičky manž. Hujíček Jindřich a Lenka.
Prodej pozemku parc. čísla 657, k. ú. Lovčičky, výměra 259 m2 , měl být podmíněn převodem pozemků parc. čísel 661 a 658, oba k.ú. Lovčičky, do vlastnictví obce. Do doby převodu poz.p.č. 661 a poz.p.č. 658 pozemek parc. č. 657 (vše v k.ú. Lovčičky), neprodávat.
Starostka – smlouva s kupujícími vyhotovena, nebyla však podána k zápisu do KN, vlastnictví k předmětnému pozemku parc. č. 657 tudíž zůstává nezměněno (i nadále majetek obce). O situaci budou zájemci o koupi pozemku vyrozuměni

 
Jednání ZO ukončeno starostkou poděkováním členům ZO za účast ve 20.45. hod.

Lovčičky dne 16.4.2009

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, František Šebesta
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 05/09

Zápis 05/09

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka