Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 14/2011

Zápis 14/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/2011

Zápis 13/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/2011

Zápis 12/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/2011

Zápis 11/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/2011

Zápis 10/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 09/2011

Zápis 09/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 08/2011

Zápis 08/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 07/2011

Zápis 07/2011

Zápis 07/2011

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 26. 5. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluvena: Oldřiška Pouchlá

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, schválen

Předsedající určila ověřovatele zápisu - Ing. Pavel Doležal, Ing. Michal Kraus
Předsedající určila zapisovatele - Miroslav Šmíd

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění (nebyly vzneseny pozměňovací ani doplňující návrhy).

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje následující program jednání ZO:

 1. Rozpočtové opatření obce č. 4/2011
 2. E.ON, smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 3. SOD – zpracování PD Ing. Legát (nádrž Svatá)
 4. Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2011
 5. Výběr zhotovitele stavebních a udržovacích prací v MŠ
 6. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ASEKOL)
 7. Pošta, různé
 8. Diskuse, závěr

pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Rozpočtové opatření obce č. 4/2011

Usnesení č. 2: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011, které je přílohou č. 1 zápisu.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
Usnesení č. 3: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Lovčičky (povinný) a E.ON Distribuce,a.s.(oprávněný). Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN na části nemovitosti-pozemku parc.č. 211/1, v obci a k.ú. Lovčičky, který je majetkem Obce Lovčičky. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a ta za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč (+ DPH).
ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 3/ Smlouva o dílo – PD (nádrž Svatá)
ZO projednalo návrh Smlouvy o dílo na akci - Vyhotovení PD pro stavbu retenční a záchytné nádrže Lovčičky Svatá. Návrh SOD předložil zhotovitel PD Ing. Legát.
Požadavek ZO – bod 2.1. druhý odstavec, doplnit slovo „veškeré“. Znění po doplnění:
„Součástí PD budou veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. žádosti o vydání ÚR a SP“.

Usnesení č. 4: ZO souhlasí s uzavřením SOD, která bude upravena v bodě 2.1. tak, jak je výše uvedeno.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2011
Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.4.2011 (příl.č. 2)

ad 5/ Výběr zhotovitele stavebních a udržovacích prací v MŠ
Obec s výzvou k nacenění stavby oslovila 3 firmy, jejichž nabídky zhodnotila komise ve složení Ing. Kraus, Ing. Doležal.
Usnesení č. 6: ZO vybralo jako zhotovitele prací p. Petra Topoláře, bytem Lovčičky, se který bude uzavřena Smlouva o dílo. Termín provedení – do 15.8.2011.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 6/ Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ASEKOL)
Usnesení č. 7: ZO seznámeno s návrhem Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, předložila firma ASEKOL. Vzhledem k nevyjasněným ustanovením smlouvy bylo rozhodnuto o přeložení tohoto bodu na příští jednání ZO.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 7/ Pošta, různé
č.j.

 1. SÚÚP, ÚPI ke stavbě RD na poz. p.č. 4755/14, k.ú. Lovčičky, P. Král
 2. SÚ, změna stavby před dokončením „Prodloužení SO 2 lokalita Pod Zahrádkami - MK“
 3. SÚPI, ÚPI ke stavbě RD na poz. p.č. 4755/18, k.ú. Lovčičky, P. Klein
 4. STŘECHONA, s.r.o. Letošov, žádost o pronájem skladovacích prostorů v bývalém statku ZO není v zásadě proti záměru, starostka vyzve žadatele k doplnění žádosti o pronájem, rozhodnutí ve věci se přesouvá na příští jednání ZO.
 5. SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka – Kaplička sv. Anny, poz.p.č. 653, k.ú. Lovčičky (3.6.2011)
 6. SÚ, stanovisko k provedení stavebních a udržovacích prací na budově sokolovny, poz.p.č. 113, k.ú. Lovčičky
 7. SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka, stavební úpravy podkroví RD č.p. 15, R.Bačák
 8. SÚÚP, ÚPI ke stavbě RD na poz.p.č. 4755/11, k.ú. Lovčičky, J.Hrozková
 9.  žádost o prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Podcibulčí se spoluúčastí žadatelů na vzniklých nákladech. Žadatelé K.Šebesta, M. Hudec.
  Obec vyčíslí předpokládané náklady na dílo a o dalším postupu bude jednat na příštím jednání ZO.
 10. SÚ, souhlas s ohlášením stavby RD, poz.p.č. 4755/15, k.ú. Lovčičky, Drozd, Hrozková
 11. TJ. Sokol Lovčičky, žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dofinancování nákupu zahradního traktoru.

Obec vyzve žadatele k upřesnění výše požadovaného příspěvku, rozhodnutí se odsouvá na příští jednání ZO.

Různé:
Usnesení č. 8: ZO schvaluje vícenáklady na vybudování MK Pod Zahrádkami, II. etapa – zvýšení únosnosti pláně (zřízení vrstvy z geotextilie a z geomříže), navýšení rozpočtových nákladů o částku 183 091,- Kč.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

 • výstavba IS Pod Zahrádkami II. etapa, vč. vodovodní přípojky a přípojky plynu k RD.
  Vodovodní přípojka – dle skutečných nákladů uhradí každý stavebník 14.633,- Kč
  Plynová přípojka – vlastník stavebního pozemku uhradí částku 3.400,- Kč (vlastní plastová skříň)

Usnesení č. 9:  ZO souhlasí s připojením obce k výzvě k podání nabídky na zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci z programu OPŽP v oblasti omezování rizik povodní (zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – povodňové plány). Žádost o poskytnutí dotace bude podána v rámci DSO ŽlaP
pro 6 proti 0 zdržel se 0

 • oprava topení v obecním bytě č. 2 (nájemkyně p. Huňková), obec osloví 2 firmy s výzvou k nacenění prací (p.Hujíček, Topolář). Termín k podání výzvy: 30.6.2011 starostka obce
 • schválení záměru výstavby RD na poz.p.č.4755/11, k.ú. Lovčičky, dle předložené PD pro J.Hrozkovou
 • informace o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu JMK na opravu střechy sokolovny a na zpracování projektovou dokumentace na stavbu retenční a záchytné nádrže ve Svaté
 • příští jednání ZO se uskuteční v pondělí 20.6.2011 v 19.00 hod.

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 22.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2.6.2011

Ověřovatelé: Ing. Pavel Doležal, Ing. Michal Kraus

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 06/2011

Zápis 06/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 05/2011

Zápis 05/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka