Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 14/2011

Zápis 14/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/2011

Zápis 13/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/2011

Zápis 12/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/2011

Zápis 11/2011

Zápis 11/2011

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 6. 10. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluven: Miroslav Šmíd
Občané: dle presenční listiny

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Pavel Doležal
Zapisovatel: Ing. Michal Kraus

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala členy ZO k doplnění programu. Starostka navrhla doplnit návrh programu o body:

 • OZV obce Lovčičky č. 3/2011 (zrušující vyhláška)
 • OZV obce Lovčičky č. 4/2011
 • Změna č. 2 Územního plánu obce Lovčičky

Program:

 1. Stanovení ceny vodného za rok 2011
 2. OZV obce Lovčičky č. 3/2011
 3. OZV obce Lovčičky č. 4/2011
 4. Změna č. 2 Územního plánu obce Lovčičky
 5. Pošta, různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1: ZO schvaluje výše uvedený program jednání ZO s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Stanovení ceny vodného za rok 2011
Starostka seznámila s cenovou kalkulací vodného a navrhla zvýšení o částku, o kterou na rok 2011 navýšil dodavatel vody, tj. VaK a.s. Vyškov (+ 1 Kč/ 1 m³). ...... podal protinávrh – zvýšení o 2 Kč za 1 m³ vody pitné předané.

Hlasování:
Zvýšení ceny vodného o 1 Kč/1 m³ oproti roku 2010:
pro 3 /Hrozková, Svoboda, Polanský/ proti 3 /Doležal, Kraus, Pouchlá/ zdržel se 0

Usnesení č. 2: Vzhledem k výsledku hlasování se rozhodnutí o výši vodného odsouvá na příští jednání zastupitelstva obce
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ OZV obce Lovčičky č. 3/2011
Usnesení č. 3: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lovčičky (OZV) č. 3/2011, kterou se zrušuje OZV obce Lovčičky č. 1/2001 o podmínkách chovu a držení zvířat ze dne 4.4.2002.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 3/ OZV obce Lovčičky č. 4/2011
Usnesení č. 4: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lovčičky (OZV) č. 4/2011, kterou se mění OZV č. 2/2011 o místních poplatcích.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Změna č. 2 Územního plánu obce Lovčičky
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Lovčičky příslušné podle ustanovení § 6, odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (/stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43, odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. 2 Územního plánu Lovčičky.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 5/ Pošta, různé
č.j.

 1. SÚ, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební úpravy a oprava krovu RD č.p. 52
 2. MěÚ, odbor DSH, stanovisko ke stavbě retenč. a záchyt. nádrže, Svatá
 3. MěÚ, ŽP, souhlas k vynětí ze ZPF, stavba záchyt. a retnč. nádrže Svatá
 4. žádost o úpravu stávajícího jízdního řádu IDS JMK. Přípis bude s průvodním dopisem obce postoupen KORDISu JMK, občané budou o výsledku řízení neprodleně informováni
 5. odvolání k zamítnuté žádosti na odkup pozemku parc.č. 514, k.ú. Lovčičky (p. Marie Šivicová).

Usnesení č. 6: ZO posoudilo a zvážilo argumenty uvedené žadatelkou v jejím odvolání proti zamítnutí prodeje poz.p.č. 514, k.ú. Lovčičky (viz. Usnesení č. 11 zápisu z jednání ZO 12.9.2009) a jednomyslně potvrdilo své zamítavé stanovisko ve věci prodeje pozemku obce parc. číslo 514, k.ú. Lovčičky

 1. MěÚ, ŽP, stanovisko ve věci budoucí stavby retenční a záchytné nádrže Svatá
 2. Úřad práce ČR, potvrzení o bezdlužnosti obce pro realizaci bezúplatného převodu vybraných pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Lovčičky
 3. žádost rodičů dětí o obnovu stávajícího dětského hřiště a rozšíření hracích ploch pro děti.
  Starostka: stávající hrací plocha pro děti zřízená před několika lety na části pozemku p.č. 186/1 (k býv.statku), si skutečně žádá modernizaci a opravy m.j. kvůli bezpečnosti hrajících si dětí.
  Postup: obecní úřad odstraní ihned prvky z této hrací plochy, které by mohly přivodit zranění dětí. Vzhledem k pokročilému podzimu nebude další hrací zařízení instalováno. Obec dále zpracuje studii výstavby dětského hřiště v souladu s předpisy vztahujícími se k dané problematice. Potřebné finanční prostředky projdou schvalovacím procesem při sestavování rozpočtu obce na rok 2012.
  Rodiče dětí předloží obci vlastní záměr dětského hřiště, o kterém se bude jednat při zpracování studie.
  Prostor bývalého koupaliště – dojde k instalaci jednoho vybraného hracího prvku na jaře 2012
  Sportovní areál ve Svaté – bude rovněž umístěno hrací zařízení v počtu 1-2 kusy. Výběr hracích prvků bude konzultován se zastupci rodičů dětí.
 4. SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné prohlídce, novostavba RD, p.č. 705/1, Bosák R.
 5. žádost manž. Lacík David a Andrea o prodloužení termínu k předložení SP nebo souhlasu s ohlášenou stavbou, poz.p.č. 4755/23, k.ú. Lovčičky.

Usnesení č. 7: Žadatelé budou vyzváni k doplnění své žádosti – důvody, které vedly k prodlení, a dále doloží, jaké kroky ve věci získání SP, nebo souhlasu se stavbou, učinili
pro 6 proti 0 zdržel se 0

 1. žádost o odkoupení pozemku obce parc.číslo 1947/2, k.ú. Lovčičky. Žádost podali manž. Hos Jiří a Helena, bytem Brno (pozemek v těsném sousedství hájenky ve Svaté, která je nově ve vlastnictví žadatelů).

ZO vzalo žádost na vědomí. O dalším postupu bude jednáno.

Různé:

 • podána informace o metodické pomoci obci provedené pracovníky MV, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení Brno – obecně závazné vyhlášky.
  Doporučení – upravit OZV č. 2/2011o místních poplatcích
  Usnesení č. 8: ZO vzalo doporučení na vědomí
  Usnesení č. 9: ZO souhlasí se záměrem vypracování výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Poradenská činnost při přípravě zajištění financování ze zdrojů EU“. Starostka připraví návrh výzvy a předloží k projednání ZO.
  pro 6 proti 0 zdržel se 0
 • Informace o poskytnutí finanční dotace z prostředků JMK ve výši 150 tis. Kč na opravy v mateřské škole
 • schůzka vlastníků pozemků na Podcibulčí, výstavba RD, středa 19.10.2011 na OÚ (doručeny pozvánky)
 • ZO projednalo PETICI-„Nesouhlas se záměrem umístění pohostinství za záchytnou nádrží (bývalé koupaliště) v obci Lovčičky. Petici předala ZO p. Dagmar Kaštilová, podepsáno 17 občanů obce. Občané v petici nesouhlasí s vybudováním pohostinství v dané lokalitě z důvodu obavy rušení klidu, znečišťování životního prostředí a narušení charakteru krajiny. Po diskusi nechala starostka obce hlasovat o záměru výstavby zařízení (investiční záměr p. Víta Šimbery).
 • Usnesení č. 10: ZO zamítlo investiční záměr výstavby pohostinství v prostoru bývalého koupaliště v Lovčičkách na pozemku ve vlastnictví Obce Lovčičky.
  pro výstavbu 2 /Kraus, Doležal/ proti 4 zdržel se 0

Příští jednání ZO - pondělí, 31.10.2011, v 19.00 hod., OÚ Lovčičky

Závěr: Starostka poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 21.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15.10.2011

Ověřovatelé: Ing. Jindřich Svoboda Ing. Pavel Doležal

Zapisovatel: Ing. Michal Kraus

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 10/2011

Zápis 10/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 09/2011

Zápis 09/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 08/2011

Zápis 08/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 07/2011

Zápis 07/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 06/2011

Zápis 06/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 05/2011

Zápis 05/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka