Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 14/2011

Zápis 14/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/2011

Zápis 13/2011

Zápis 13/2011

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 24. 11. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO
Omluveni: Ing. Svoboda, Ing. Kraus

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Ing. Pavel Doležal
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala členy ZO k doplnění
Programu. Starostka k doplnění programu:

 • neinvestiční náklady na žáky a strávníky navštěvující ZŠ Otnice
 • Smlouva s JMK na poskytnutí dotace

Program:

 1. Rozpočtové provizorium obce na rok 2012
 2. Rozpočtové opatření obce č. 10/2011
 3. Rozhodnutí ve věci výzvy na veřejnou zakázku ( poradenská činnost „Kanalizace a ČOV“)
 4. Neinvestiční náklady na žáky a strávníky navštěvující ZŠ Otnice
 5. Smlouva s JMK na poskytnutí dotace (oprava v MŠ)
 6. Pošta, různé
 7. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1: ZO schvaluje výše uvedený program jednání ZO s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Rozpočtové provizorium obce na rok 2012
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Lovčičky schválilo rozpočtové provizorium na rok 2012 v intencích zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtovým provizoriem se bude řídit hospodaření obce až do doby schválení řádného rozpočtu obce.

Závazné podmínky:
- měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 z celkových ročních výdajů
- obec v době RP neuzavírá hospodářské smlouvy
- rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Rozpočtové opatření obce č. 10/2011
Usnesení č. 3: ZO schválilo rozpočtové opatření obce č. 10/2011, které je přílohou č. 1 zápisu
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 3/ Rozhodnutí ve věci výzvy na poradenskou činnost
Usnesení č. 4: Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Doležal, Ing. Hrozková, Ing. Kraus, doporučuje zastupitelstvu obce neuzavřít smlouvu o dílo na poradenskou činnost na akci „Kanalizace a ČOV Lovčičky“ se žádnou z firem, které podaly cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu.
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Neinvestiční náklady na žáky a strávníky navštěvující ZŠ Otnice
Usnesení č. 5: ZO schvaluje Dohodu uzavřenou s Obcí Otnice o úhradě neinvestičních nákladů na žáky a strávníky navštěvující ZŠ Otnice.
pro 5 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Smlouva s JMK (dotace)
Usnesení č. 6: ZO schvaluje Smlouvu uzavřenou s JMK na poskytnutí finanční dotace ve výši 150 tis. Kč na pokrytí části nákladů spojených s opravou ZTI v Mateřské škole Lovčičky.
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad/ 6 Pošta, různé
č.j.
152 – SÚ, ÚPI o podmínkách provedení stavby RD, poz.p.č. 4755/19, Jan Bílek
153 – SÚ, souhlas s užíváním stavby, RD Radek Bosák, p.č. 705/1
154 – SÚ, souhlas s užíváním stavby RD, Kamenický, Čapková, p.č. 705/4
155 – 158 nabídky k výzvě na veřejnou zakázku malého rozsahu (poradenskou činnost)
159 - žádost o poskytnutí finančního příspěvku na r. 2012, Středisko rané péče Brno SPRP, se sídlem Brno, Nerudova 7

Usnesení č. 7: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75 09 49 24, se sídlem Nerudova 7, 602 00 Brno. Příspěvek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
pro 5 proti 0 zdržel se 0

160 – Antonín Doležal, Kojátky, žádost o povolení k hostování lunaparku na Václavské hody v r. 2012. Bude projednáváno v 08/1012.
161 - nabídka k výzvě na veřejnou zakázku malého rozsahu (poradenská činnost)
162 – SÚ, souhlas s ohlášením novostavby RD na poz. p. č. 4755/19, Jan Bílek

Různé:

- žádost manž. Lacík David a Andrea o prodloužení lhůty k předložení stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby na pozemku parc. č. 4755/23, k.ú. Lovčičky.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje prodloužení termínu k předložení stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou RD na pozemku parc.č. 4755/23, k.ú. Lovčičky pro manžele Lacík David a Andrea, bytem Lovčičky, a to do 30.6.2012. Součástí budoucí kupní smlouvy bude i prodej pozemku parc.č. 4755/24, k.ú. Lovčičky, který leží v ochranném pásmu budoucí ČOV.
Se žadateli bude uzavřen písemný Dodatek ke smlouvě budoucí kupní.
pro 5 proti 0 zdržel se 0
T: do 31.12.2011
O: starostka

Ing. Doležal – připomenul zvážit odstranění smrku u hlavního kříže na hřbitově (v případě silného větru hrozí reálné nebezpečí vyvrácení stromu a poničení okolních hrobů a pomníků
- osvětlení Pod zahrádkami u výstavby nových RD?
starostka – pokácení smrku prověří na ŽP MěÚ, osvětlení z důvodu zamezení krádežím stavebního materiálu
M.Šmíd – před RD č. 252 a dále je žádoucí umístění dalšího svítidla veřejného osvětlení starostka – prověří a při nejbližší opravě VO bude svítidlo nainstalováno

J. Polanský – možnost umístění zpomalovacích prahů na komunikacích, ulice Svatá, Pod strážkou

O.Pouchlá – informace o přípravě vánoční besídky pro občany, která se koná v pátek 9.12.2011 v sokolovně

 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva za účast a jednání ukončila ve 20.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3.12.2011

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Ing. Pavel Doležal

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 12/2011

Zápis 12/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/2011

Zápis 11/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/2011

Zápis 10/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 09/2011

Zápis 09/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 08/2011

Zápis 08/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 07/2011

Zápis 07/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 06/2011

Zápis 06/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 05/2011

Zápis 05/2011

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka