Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

Zápis 6/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 16. 4. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Občané: Jan Adámek

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zapisovatel: Miroslav Šmíd
 • ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Jiří Polanský

Zápis z minulého jednání (5/12 ze dne 29.3.2012) připomínkován ověřovatelem zápisu Ing. Doležalem.

Usnesení č. 1 z 29.3.2012 – opraveno se souhlasem všech členů ZO
Nové znění:
ZO rozhodlo o nezařazení projednávání pravidel pro výstavbu IS v lokalitách určených pro výstavbu RD do programu dnešního jednání.
pro nezařazení …………… 4 (Ing. Svoboda, Šmíd, Hrozková, Pouchlá)
proti ………………………. 2 (Ing. Kraus, Ing. Doležal)
zdržel se ………………….. 0

Úvodem zasedání požádal o slovo Ing. Jindřich Svoboda, který reagoval na písemné sdělení Ing. Krause ve věci návrhu pravidel výstavby IS v lokalitách určených k individuální výstavbě RD, (se kterými z převážné části nesouhlasí) a pravidel samotěžby dřeva z obecních pozemků.
Poté předal do rukou starostky obce rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Lovčičky
a člena a předsedy finančního výboru obce. Jako důvod svého rozhodnutí uvádí nepřekonatelné názorové rozdíly s Ing. Krausem, jeho neústupnost při prosazování svých názorů a jeho neznalost kompromisu.
Starostka obce rezignaci přijala a poděkovala Ing. Svobodovi za dlouholetou práci v Zastupitelstvu obce Lovčičky. Ve 20.00 hod. opustil Ing. Svoboda jednací místnost.

 

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala členy ZO k doplnění programu – bez připomínek

 

 

Program:

 1. Pověření pro starostku obce k provádění rozpočtových opatření
 2. Informace o výsledku kontroly hospodaření obce
 3. Návrh podmínek pro samotěžbu dřeva
 4. Pošta
 5. Různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1: ZO schvaluje výše uvedený program jednání ZO s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Pověření pro starostku obce k provádění rozpočtových opatření
Usnesení č. 2: ZO pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
ZO současně ukládá starostce předkládat zastupitelstvu provedená rozpočtová opatření ke schválení.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Informace o výsledku kontroly hospodaření ze rok 2011
ZO seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření obce Lovčičky za rok 2011 provedené pracovníky ekonomického odboru KÚ JMK Brno. Zpráva o výsledku kontroly bude součástí závěrečného účtu obce, který bude projednáván 10.5. t.r.
Usnesení č. 3: ZO bere přednesenou informaci na vědomí

ad 3/ Návrh podmínek pro samotěžbu dřeva
Záměr prodeje dřeva z pozemků obce, vč. návrhu podmínek pro samotěžbu, bude vyvěšen v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a o přijetí návrhu bude jednat ZO 10.5.2012.

ad 4/ Pošta
č.j. 24 – 30

 1. J. Heřmanský, žádost o odkoupení části nemovitosti v objektu bývalého statku k podnikatelské činnosti. Podklady nutné pro rozhodnutí ZO zajistí na jednání 10.5. 2012 starostka
 2. SÚ, rozhodnutí o zamítnutí stavby „suchý poldr, Svatá“
 3. SÚ, ÚPI na stavbu RD p.č. 4755/12, k.ú. Lovčičky, Bébar Lumír a Nikola, Moutnice
 4. MěÚ, odbor VV, úhrada za přestupková řízení
 5. MěÚ, ŽP, souhlas k vynětí půdy ze ZPF na stavbu RD p.č. 4755/23, k.ú. Lovčičky, Lacík David a Andrea, Lovčičky
 6. ČZS Lovčičky, žádost o finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro místní výstavu vín
  Usnesení č. 4: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 500,-Kč pro ZO ČZS Lovčičky na zakoupení pohárů na místní výstavu vín (1.5.2012)
  pro 6 proti 0 zdržel se 0
 7. Ing. Jindřich Svoboda, rezignace na mandát člena Zastupitelstva obce Lovčičky

Různé:

 • starostka obce připraví a ZO předloží návrh na možnost řešení IS v lokalitách určených k individuální výstavbě RD (T:30.5.2012)
 • Ing. Matyáš – zpracování a předání obci PD na stavbu „Dětské hřiště Lovčičky“ obci předáno darem. Poděkování ZO a starostky obce (starostka)
 • seznam dlužníků (poplatky), zaslána upomínka neplatičům
 • v době nepřítomnosti starostky v obci (18.4. – 22.4.2012) zastupuje Ing. Kraus
 • rozhodnutí hejtmana JmK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru k 12.4.2012
 • starostka seznámila s podklady pro zpracování studie pro projekt „Lovčičky - kanalizace a ČOV“, zpracovala GRANTIKA ČS Brno
 • zasedání ZO 10.5.2012 v 19.00 hod.
 • úkol: výměna oken v budově MŠ je v řešení

Jednání ukončeno v 21.10 hod. poděkováním starostky přítomným za účast.

Zápis vyhotoven dne 24.4.2012

 

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá Jiří Polanský

 

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

 

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková 


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Stránka