Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

Zápis 7/12

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 10.5.2012 v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluvena: Oldřiška Pouchlá
Občané: -


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kraus Michal, Ing. Doležal Pavel
Zapisovatel: Jiří Polanský

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu. Nebyly vzneseny doplňující návrhy.

Program:
1. Složení slibu nových zastupitelů
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. Samovýroba dřeva z pozemků obce Lovčičky
4. Rozpočtové opatření obce č. 3/2012
5. Rozpočtové opatření obce č. 4/2012
6. Pošta, různé
7. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
Pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Ad 1/
Dne 16.4.2012 a 18.4.2012 se vzdali svého mandátu 2 členové zastupitelstva z kandidátní listiny „Sdružení nezávislých kandidátů obce Lovčičky“. Podle § 56 zák. č. 49/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nastupuje na uvolněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.
I. Náhradník – Radek Tomašík, bytem …………………..
II. Náhradník – Ing. Jaroslav Šitavanc, bytem …………………..
Oba členové složili zákonem předepsaný slib, který potvrdili svými podpisy.


ad 2/ Závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2011

Závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2011 sestává:
1. Výsledek hospodaření obce za rok 2011
2. Stav účelových fondů
3. Hospodaření příspěvkové organizace – MŠ Lovčičky
4. Vyúčtování finančních dotací
5. Koupě a prodeje nemovitostí – pozemky
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Usnesení č. 2
ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Lovčičky za rok 2011 a vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením obce b e z v ý h r a d (příl.č.1)

ad 3/ Samovýroba dřeva z pozemků obce Lovčičky
Usnesení č. 3
ZO schvaluje pravidla pro samovýrobu dřeva a jeho prodej z pozemků určených k plnění funkcí lesa v majetku obce Lovčičky (příl.č. 2). Osobou zodpovědnou za úkony spojené s touto činností a za dodržování určených pravidel byl ZO určen Ing. Michal Kraus.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 4/ Rozpočtové opatření obce č. 3/2012
Usnesení č. 4
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce č. 3/2012 (příl.č. 3)
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Rozpočtové opatření obce č. 4/2012
Usnesení č. 5
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce č. 4/2012 (příl.č. 4)
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 6/ Pošta, různé
č.j. 31 – 34

31 – MěÚ, ŽP, souhlas k trvalému vynětí půdy ze ZPF, stavba RD na poz. p.č. 4755/12, k.ú.
Lovčičky
32 – rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Lovčičky, Miroslav Šmíd
33 – SÚ, souhlas s ohlášením stavby RD na poz.p.č. 4755/23, k.ú. Lovčičky, manželé Lacík
David a Andrea
34 – SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce, RD na poz. p.č. 4755/9, k. ú.
Lovčičky, manželé Suchomel Petr a Zuzana

 

Různé:

- Nadace ČEZ oznámila neposkytnutí dotace na realizaci dětského hřiště, o kterou obec
žádala v rámci programu Oranžové hřiště.
Obec nechá nacenit výrobu hracích prvků a na základě cenové nabídky rozhodne o dalším
postupu

- písemné odstoupení od Smlouvy budoucí kupní na prodej pozemku parc. č. 4755/20,
k.ú. Lovčičky podal Petr Jedlička, bytem………………. . Nabídka stavebního pozemku
k prodeji bude zveřejněna na web. stránkách obce. Složená finanční záloha bude vrácena
na účet p. Petra Jedličky
- žádost p. Jiřího Heřmanského na odkoupení budovy a části pozemku pod tímto objektem
v areálu bývalého statku – záměr rekonstrukce objektu za účelem podnikatelské činnosti,
dřevovýroba.
ZO - uvedený druh činnosti v daném místě není v rozporu s platným územním plánem obce
- vytvořit návrh na celkové využití plochy Vs, výroba smíšená (dle územního plánu)
- jednat s vlastníky pozemků v daném území o možnosti odkoupení obcí, termín zahájení:
ihned, odpovídá starostka

- k žádosti o finanční podporu ze SFŽP na odkanalizování obce byl zajištěn předběžný příslib
financování (úvěru) od KB Slavkov u Brna, dále pracuje obec s firmou GRANTIKA CS na 
vyhotovení žádosti o půjčku ze SFŽP (výhodnější úvěrové podmínky)

- ZO seznámeno s informací ředitelky Mateřské školy v Lovčičkách
 

Usnesení č. 6
ZO bere na vědomí informaci o podmínkách pro podávání žádostí o přijetí dětí k 
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 a dále kritéria pro přijetí do MŠ Lovčičky

- předání babského práva na hody 26.5.2012 zajistí, po domluvě s organizátory hodů, p. Jiří
Polanský
- přestavba web. stránek obce, úkol pro M. Krause trvá, do 18.5.2012 sdělí konečné
stanovisko v dané věci
- nutnost odvozu železného šrotu ze statku (svezl SDH), zajistí M. Kraus, termín ihned
- koupě poz. p.č. 218, k.ú. Lovčičky do vlastnictví obce - obec bude s vlastníky pozemku dále
jednat

- žádost TJ Sokol Lovčičky o povolení hlášení fotbal. utkání obecním rozhlasem p. Markem
Tomašíkem.
 

Usnesení č. 7
ZO souhlasí s hlášením sportovních utkání pro TJ SOKOL prostřednictvím místního rozhlasu,
pověřen p. Marek Tomašík, který obdrží klíč od budovy OÚ (období 05-11/2012)
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 
 

- žádost TJ Sokol o povolení nainstalovat v prodejním kiosku obce (odbytová místnost,
výdejní okno) vnitřní odnímatelnou mříží. ZO nemá námitky, instalace bude realizována
na náklady TJ.
Ve věci TJ požadovaného navýšení pojištění vnitřního vybavení stánku bude jednat
starostka s pojistitelem sportovního zařízení

Příští zasedání ZO Lovčičky se bude konat ve čtvrtek 31.5.2012 v 19.00 hod. v zasedací místnost OÚ Lovčičky.

Jednání ukončeno ve 22.30 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.

 

Zápis vyhotoven 17.5.2012

 

Zapisovatel: Jiří Polanský  

 

Ověřovatelé: Ing. Michal Kraus, Ing. Pavel Doležal

 

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková 
 

 


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka