Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

Zápis 8/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 31.5.2012 v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluven: Ing. Pavel Doležal
Občané: -


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Radek Tomašík, Oldřiška Pouchlá
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Šitavanc

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu. Nebyly vzneseny doplňující návrhy.

Program:
1. Volba členů finančního výboru
2. Převod pozemků Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Lovčičky
3. Pošta, různé
4. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Úvodem jednání poděkovala starostka obce veliteli JSDH Obce Lovčičky M. Krausovi a jeho prostřednictvím všem členům jednotky, za pomoc při likvidaci požáru lesního porostu v okolí města Bzence dne 26.5.2012.

ad 1/
Usnesení č. 2
ZO schválilo za členy finančního výboru Ing. Jaroslava Šitavance a Radka Tomašíka. Prvně jmenovaný byl zvolen předsedou výboru
pro …. 4 proti ….. 0 zdržel se ….. 2 (Šitavanc, Tomašík)


ad 2/ Převod pozemků Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Lovčičky
Usnesení č. 3
ZO schvaluje b e z ú p l a t n ý převod pozemků parc. čísel 168/1, 2216, 169/7, 169/8, 169/4, 166/4, 169/6 v k.ú. Lovčičky, zapsaných na LV č. 10002 Pozemkový fond české republiky, do vlastnictví obce Lovčičky
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 3/ Pošta, různé
č.j. 35 – 38

35 – MěÚ, ŽP, stanovisko k akci „Víceúčelová budova-změna účelu stavby“
36 – MěÚ, ŽP, stanovisko k akci „Dětské hřiště na poz. p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky“
37 – MěÚ, SÚ, zahájení územního řízení na akci „Prodloužení vodovodu v obci Lovčičky,
lokalita Podcibulčí“
38 – žádost p. ………………………………………, na prodej stavebního pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky
 

Usnesení č. 4
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 4755/20, k.ú. Lovčičky, výměra 916 m2, k výstavbě RD,
p. ………………………………………………………, za podmínek:
- v termínu do 30.6. 2012 bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní, před podpisem
které zájemce uhradí 50% z celkové kupní ceny
- kupní smlouva bude uzavřena do 10 pracovních dnů od předložení pravomocného
stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou
- druhá část kupní ceny bude uhrazena do pěti pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy,
před vkladem do katastru nemovitostí
- kupní cena 700,- Kč/1 m2, smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva do KN vyhotoví
obec Lovčičky, kupující uhradí náklady spojené s tímto vkladem
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Různé:
Usnesení č. 5
ZO rozhodlo o zamítnutí žádosti TJ Sokol na pojištění nově pořízeného výčepního zařízení
v prodejním kiosku
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se …..0

- starosta obce Otnice požádal ZO Lovčičky jménem Farnosti o poskytnutí finančního
příspěvku na pořízení nových zvonů do kostela sv. Aloise v Otnicích (celkové náklady na 
pořízení zvonů cca 900 tis. Kč)
 

Usnesení č. 6
ZO rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč na pořízení nových zvonů do kostela sv. Aloise v Otnicích
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Usnesení č. 7
ZO schvaluje provedení opravy ústředního topení v obecním bytě č. 1 (nájemce p. Borovičková) – p. Petr Topolář
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Usnesení č. 8
ZO rozhodlo o připojení naší obce ke komunitnímu plánu města Slavkova (pro obec bezúplatně). Jedná se o poskytování sociálních služeb oblastní charitou ve Slavkově u Brna (charitní pečovatelská služba a centrum denních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany).
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Úkol:
- členové ZO se seznámí s písemným materiálem „Pravidla pro budování dopravní a technické
infrastruktury v obci- výstavba RD“ /e-poštou rozešle místostarosta, T: 13.6.2012
- návrh možného řešení výstavby infrastruktury v lokalitách určených k výstavbě RD rozešle
členům ZO starostka, T: 13.6.2012

Změna termínu konání ZO: 

Příští zasedání ZO Lovčičky se přesouvá ze čtvrtku 21.6.2012, na středu 20.6.2012. Začátek jednání - 19.00 hod., zasedací místnost OÚ Lovčičky.

Jednání ukončeno v 21.30 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.


Zápis vyhotoven 5.6. 2012

 

Zapisovatel:  Ing. Jaroslav Šitavanc

 

Ověřovatelé: Radek Tomašík, Oldřiška Pouchlá


Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková
 


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka