Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

Zápis 9/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 20.6.2012 v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO
Občané: Bc. Bartoš, Ing. Matyáš, Kamenický, Karmasin ml., Lacík ml. (posledně jmenovaný opustil jednací místnost opustil v 19.30 hod.)

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Ing. Pavel Doležal
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Šitavanc

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu.

Starostka – doplnit o bod:
- rozpočtové opatření obce č. 5/2012
- projednání připomínka k zápisu č. 4/12 (příloha č. 2)

Program:
1. Smlouva o poskytnutí dotace pro JSDHO, poskytovatel JmK
2. Smlouva o zřízení věcného břemene, Obec Lovčičky-Telefónica O2
3. Rozpočtové opatření č.5/2012
4. Projednání připomínky k zápisu č. 4/12 (příloha č. 2)
5. Pošta, různé
6. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1

ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 1/ Smlouva o poskytnutí dotace pro JSDHO, poskytovatel JmK

Usnesení č. 2
 

ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční finanční podpory ve formě dotace z rozpočtu JmK
pro JSDHO Lovčičky s účelovým určením na opravu CAS, nákup elektr. centrály, ponorného čerpadla, RDST, výzbroje a výstroje.
pro …. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 2/ Smlouva o zřízení věcného břemene, Obec Lovčičky-Telefonica O2
 

Usnesení č. 3
 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene uložení podzemního komunikačního vedení na pozemku p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky, pod označením „M-083-2-0373, Lovčičky
p. č. 701, ÚR Bartoš“. Věcné břemeno zřizováno za jednorázovou úplatu 730,- Kč.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 3/ Rozpočtové opatření obce č. 5 /12
 

Usnesení č. 4

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2012, které je přílohou č. 1 zápisu.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 4/ Projednání připomínky k zápisu č.4/12 – příloha č. 2
Zápis z jednání ZO č. 4/12 připomínkován ověřovatelem a pořizovatelem zápisu (Ing. Svoboda, M. Šmíd). Spornou se stala příloha č. 2 tohoto zápisu (Pravidla pro budování dopravní a technické infrastruktury v lokalitách určených ÚP pro výstavbu RD – předkladatel Ing. Kraus), která dle ověřovatele a zapisovatele nebyla na jednání ZO přednesena v rozsahu, v jakém byla zveřejněna a tudíž byl podán návrh na její odstranění.
 

Usnesení č. 5
 

ZO schvaluje ponechat přílohu č. 2 u zápisu č. 4/12 a to v rozsahu, v jakém byla zveřejněna.
pro ………………… 4 (Kraus, Doležal, Šitavanc, Tomašík)
proti ………………   3 (Hrozková, Pouchlá, Polanský)
zdržel se ……….      0


Pošta, různé

č.j. 39 – 51

39 – MěÚ, odbor stavební, sdělení k projektu „Varovný protipovodňový systém“, požadavek
na vydání územního souhlasu
40 – firma Lacík, s.r.o., žádost o vydání stanoviska s umístěním víceúčelové haly na pozemku
firmy p.č. 2200/2, k.ú. Lovčičky
 

Usnesení č. 6
 

ZO souhlasí s umístěním víceúčelové haly dle předložené projektové dokumentace
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

41 – SÚ, oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na akci „Dětské hřiště Lovčičky“, poz. p.č. 186/1
42 – SÚ, souhlas s užíváním novostavby RD na poz.p.č. 4755/9, k.ú. Lovčičky, Ing. Suchomel
43 – SÚ, rozhodnutí č. 115/2012 o nepovolení stavby RD na poz. p. č. 4755/12, k.ú. Lovčičky

44 – žádost p. Pavla Bočka na umístění dopravních značek B 20a, (nejvyšší povolená rychlost)
max. 30 km/hod. na místní komunikaci procházející kolem RD žadatele
 

Usnesení č. 7
 

ZO Lovčičky rozhodlo žádosti nevyhovět.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se …..0

45 – vyjádření sousedů ke stavbě Dětské hřiště Lovčičky na pozemku parc. č. 186/1.
Majitelé 5 RD v okolí plánovaného dětského hřiště (z toho 2 RD odděleny od budoucí
stavby místní komunikací), vyjadřují nesouhlas s umístěním budoucí stavby v daném
místě. Uváděné důvody:
- nadměrný hluk
- křížení s plánovanou trasou vedení kanalizace
- malá vzdálenost od komunikace

Usnesení č. 8
 

ZO zvážilo důvody uváděné ve vyjádření a vyhodnotilo je jako nerelevantní a potvrdilo
záměr výstavby dětského hřiště v daném místě.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

46 – žádost p. Marcely Flaksové, bytem Brno, k povolení k hostování lunaparku v obci
u příležitosti konání Václavských hodů.
O žádosti bude rozhodnuto na nejbližším jednání ZO
47 – SÚÚP, územně plánovací informace na stavbu RD na pozemku p.č. 4755/21, k.ú.
Lovčičky

48 – firma VIMPEX LIGHTING, s.r.o. Bošovice, žádost o vydání stanoviska k předložené
projektové dokumentaci
 

Usnesení č. 9
 

ZO souhlasí s umístěním provozovny lehké strojírenské výroby (řezání plechů pomocí laserového řezacího zařízení), vestavba do skladovací haly na pozemku p.č. 2200/2, majitel haly -firma Lacík, s.r.o.
Firma VIMPEX LIGHTING bude upozorněna na nutnost řešení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 2200/2 a to nově vybudovanou komunikací vedoucí mimo zastavěnou část obce
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

49 – žádost TJ SOKOL Lovčičky o povolení umístění jímací studny na pozemku obce, parc.
číslo 1045. Účel: jímání povrchové vody pro zavlažování fotbalového hřiště
 

Usnesení č. 10


ZO souhlasí s umístěním jímací studny na pozemku p.č. 1045, k.ú. Lovčičky za účelem závlahy hřiště s podmínkou dočasného užívání a to do doby započetí výstavby retenční nádrže na daném pozemku
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

50 – Radek Tomašík, Lovčičky 91, žádost o vydání stanoviska ve věci změny účelu užívání
stavby (původní garáž, změna na rodinný dům).

Usnesení č. 11

ZO souhlasí s provedením změny účelu užívání stavby na pozemku p.č. 350, k.ú. Lovčičky.
Z pohledu územního plánu obce lze změnu povolit.

51 – firma Lacík, s.r.o. Lovčičky, žádost o vydání stanoviska ve věci záměru nového využití
víceúčelové haly na pozemku firmy p.č. 2200/2, k.ú. Lovčičky
 

Usnesení č. 12

ZO souhlasí se změnou nového využití víceúčelové haly na pozemku parcelního čísla 2200/2, k.ú. Lovčičky (vlastníkem pozemku i stavby je firma Lacík, s.r.o.) dle předložené projektové dokumentace
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Různé:

- Bc. Martin Bartoš, dotaz ve věci termínu vybudování obslužné komunikace na pozemku
parc. č. 697 (podél vodoteče)
Starostka: vybudování zpevněné komunikace podél vodoteče na p. p. č. 697, k.ú. Lovčičky,
bylo stanoveno v územním rozhodnutí k výstavbě RD. Vzhledem k plánované výstavbě
kanalizace, bude komunikace prozatím urovnána a vysypána štěrkem tak, aby sloužila i pro
vjezd nákl. automobilů. Termín: 08/2012
- HZS JmK, ocenění složek IZS za pomoc při likvidaci požáru u Bzence se koná 27.6.2012 ve 
Vracově. Za JSDHO Lovčičky – účast Ing. Kraus
- VEGACOM, a.s., žádost o souhlas s uložením telefonního kabelu na pozemku obce parc. č. 
338/1 (přípojka k přestavbě garáže na RD R. Tomašíka). Bude řešeno smlouvou o zřízení
věcného břemene

- změna užívání stavby (objekt býv. konírny ve statku na stolařskou dílnu), nájemce Jiří
Heřmanský
 

Usnesení č. 13


Obec Lovčičky jako vlastník stavby na pozemku p.č. 166/1, k.ú. Lovčičky, udílí souhlas p. Jiřímu Heřmanskému, bytem Otnice k zahájení řízení ve věci změny užívání stavby.
Náklady spojené se stavebním řízením a veškeré stavební úpravy budou hrazeny uživatelem p. Heřmanským
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Usnesení č. 14

Z důvodu plánovaného zvýšeného odběru el. energie v tzv. průmyslové zóně, obec Lovčičky nabídne firmě E.ON a.s. odkoupení stávající trafostanice situované na pozemku parcelního čísla 2200/1 a to za cenu 40 tis. Kč
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- pro realizaci záměru vykoupení vybraných pozemků v býv. statku od fyzických osob byl
požádán Ing. Matyáš k vypracování znaleckého posudku na tyto pozemky
- 5.7 až 6.7. bude na budově radnice vyvěšena m.j. i vlajka moravská

Úkoly:
Ing. Kraus – poptávka po firmě provádějící certifikaci dětských hřišť T: 07/2012
Ing. Hrozková – nacenění dětského hřiště podle stávajícího projektu T: 07/2012

Zastupitelé obce:
Vyhodnotit 3 – 4 architektonické studie vypracované a předané obci studenty VUT Brno na možné využití objektu bývalého statku v Lovčičkách. V říjnu uspořádat besedu s občany na téma „další využití objektu“. T: 09/2012
O: starostka


Jednání ukončeno ve 22.30 hod. poděkováním starostky obce členům ZO a občanům za účast.


Zápis vyhotoven 27.6. 2012

 
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Šitavanc
 

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Ing. Pavel Doležal

Starostka: Ing Jaroslava Hrozková 


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka