Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

Zápis 10/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 16.8.2012 od 19.00hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluven: Radek Tomašík
Občané: -

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce
Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Jiří Polanský
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Šitavanc

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu – nebylo vzneseno.

Program:
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Telefonica O2)
2. Smlouva o zřízení věcného břemene (JMP Net)
3. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON, Obec)
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břememu (E.ON, Obec, spoluvlastník pozemku)
5. Rozpočtové opatření č. 6/2012
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (přípojka NN, p. č. 350)
7. Pošta, různé
8. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Telefonica O2)
Usnesení č. 2
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lovčičky a Telefonicou O2, které spočívá v uložení podzemního komunikačního vedení - zemního metalického kabelu O2, na pozemku parc. č. 338/1, k.ú. Lovčičky zapsaného na LV 10001 pro Obec Lovčičky. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 2/ Smlouva o zřízení věcného břemene (JMP)
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami , opravami a provozováním DS a plynovodních přípojek uložených na pozemcích p. č. 186/1 a 4755/1, k.ú. Lovčičky. Věcné břemeno zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši 730,- Kč.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 3/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
Usnesení č. 4
ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Lovčičky a E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno spočívá v umístění kabelu NN na části zatížené nemovitosti a to pozemku p.č. 113 a 126/1, k.ú. Lovčičky zapsaných na LV 10001 pro obec Lovčičky a to v rámci stavby „Lovčičky, přeložka NN Obec spol. centrum“. Břemeno zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši 2000,- Kč.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 4/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
Usnesení č. 5
ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Lovčičky (povinný č. 1) a p. …………….. bytem Lovčičky (povinný č. 2), spoluvlastníky pozemku a E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno spočívá v umístění zemního kabelu a přípojkové skříně NN na části zatížené nemovitosti-pozemku p.č. 112/4, k.ú. Lovčičky, jehož je obec Lovčičky spoluvlastníkem. Břemeno zřizováno za jednorázovou úplatu v podílu spoluvlastnictví pozemku /obec 750,- Kč/.
pro ….. 6 proti …..0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Rozpočtové opatření obce č. 6 /12
Usnesení č. 6
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 6/2012, které je přílohou č. 1 zápisu.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 6/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
Usnesení č. 7
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému  břemenu spočívající v umístění nového kabelového vedení a přípojkové skříně SS100 na části zatížené nemovitosti, pozemku p.č. 338/1, k.ú. Lovčičky, který je zapsaný na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 7/ Pošta, různé

č. j. 52 – 76
52 – MěÚ Slavkov, SÚÚP, souhlasné stanovisko ke stavbě dětského hřiště na části pozemku p. č. 186/1, k.ú. Lovčičky
53 – SÚ, územní rozhodnutí na stavbu „Prodloužení vodovodu v obci Lovčičky, lokalita Podcibulčí“, na pozemcích p.č. 45/1, 46, 617/1, 2510
54 – SÚ, řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu požární zbrojnice, poz. p.č. 2201, 2242, k.ú. Lovčičky
55 – SÚ, oznámení o dodatečném povolení stavby skladovací haly, Lacík, s.r.o.
56 -  KHS Brno, sdělení k podnětu ve věci nesouhlasu části občanů Lovčiček se záměrem výstavby dětského hřiště na poz. p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky
57 – SÚ, souhlas s provedením udržovacích prací na hospodářském zařízení, RD 159
58 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt obce č. 3 o 3 měsíce (do 31.10.2012), ……………….. , Lovčičky, žádosti vyhověno
59 – MěÚ, ŽP, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu RD na poz. p.č. 4755/21, k.ú. Lovčičky
60 – připomínkování k zápisu ZO ze dne 20.6.2012, sousedé pozemku p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky (záměr výstavby dětského hřiště).
Všechny odpovědné instituce, které se ke stavbě v rámci územního a stavebního řízení vyjadřovaly, vydaly s o u h l a s n é stanovisko, včetně v přípise jmenované Krajské hygienické stanice v Brně (3.5.2012)
61 – SÚ, oznámení o zahájení řízení, změna rozměrů a umístění stavby skladovací haly s parkovacím stáním, vč. jímky na vyvážení a zpevněných ploch, Stavební dvůr Lacík, s.r.o. , poz. p.č. 2200/2, k.ú. Lovčičky
62 – SÚ, veřejná vyhláška, sdělení seznámení s podklady rozhodnutí (Dětské hřiště Lovčičky)
63 – MěÚ, ŽP, souhlas s udržovacími pracemi na drobném vodním toku Lovčičský potok
64 – SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka, novostavba RD na poz. p.č. 4755/28, k.ú. Lovčičky
65 – SÚ, výzva k doplnění žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úpravy budovy č.p. 148, vč. změny užívání části stavby (garáž pro hasičské auto)
66 – žádost o prodej části pozemku obce p. č. 849/1, žadatel ……………………, bytem Brno, Vltavská 7, majitel RD č.p….. , v jehož sousedství se pozemek nachází. ZO bere žádost na vědomí, dle následného požadavku žadatele bude případný prodej řešen v roce následujícím.
67 – SÚ, řízení o dodatečném povolení stavby RD na pozemku p.č. 4755/12, k.ú. Lovčičky, manželé …………. bytem Moutnice ….. SÚÚP, řízení o povolení vyjímky z vyhl. č. 501/2006 Sb., novostavba RD na pozemku p.č. 4755/21, k.ú. Lovčičky, stavebníci manž…….., bytem Moutnice ……
69 – SÚ, řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy a změna účelu užívání garáže na RD vč. přípojky NN a jímky na vyvážení“, p.č. 350, k.ú. Lovčičky, ………………..
70 - SÚÚP, ÚPI na provedení novostavby RD na parcele č. 525, k.ú. Lovčičky, ……………

71 – STORNO (záznam zapisovatelkou pošty proveden duplicitně)
72 – PČR Vyškov, stanovisko k PD ke stavbě „Prodloužení vodovodu v obci Lovčičky, lokalita Podcibulčí, I. etapa“
73 – SÚ, souhlas s užíváním novostavby RD na poz. p.č. 4755/28, manž. …………..
74 – SÚ, územní souhlas na stavbu „sklad nářadí“ na poz. p.č. 703, Ing. arch. …………….
75 – SÚ, dodatečné povolení stavby skladovací haly s parkovacím stáním (stavební dvůr Lacík), poz. p.č. 2200/2, k.ú. Lovčičky
76 – SÚ, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu požární zbrojnice na poz. p.č. 2201, 2242, k.ú. Lovčičky

Různé:

- 7.7. 2012 podala obec na Státní fond ŽP žádost o poskytnutí finanční dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Lovčičky“. Vyrozumění o vyřízení žádosti obec obdrží nejdříve v 1. Q roku 2013
- Ing……………. , žádost o prodej části pozemku p.č. 532, ost. plocha, ost. komunikace, místní část Svatá, pozemek před RD žadatele
Usnesení č. 8 
Vzhledem k nedostatku obecních ploch v této části obce, rozhodlo zastupitelstvo pozemek neprodávat. Žadateli bude nabídnuto užívání daného prostoru s možností oplocení bez betonového základu
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- starostka předložila 3 cenové nabídky na zpracování pasportu místních komunikací
a pasportu dopravního značení v obci. Firmy: Trasig Vyškov, Urbania Želešice a Hicon Brno.
Usnesení č. 9
ZO rozhodlo o postoupení zakázky na výše uvedené práce firmě URBANIA, s.r.o. se sídlem v Želešicích
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- starostka předložila cenové nabídky na vybudování obslužné komunikace, pozemek p.č.
697, k.ú. Lovčičky, podél vodoteče. Firmy: Vapeko Brno, Autodoprava Aleš Matějka, Anah Křenovice
Usnesení č. 10
ZO rozhodlo o postoupení zakázky na realizaci obslužné komunikace firmě ANAH Křenovice
a to na základě nejnižší nabídkové ceny
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- vyřazení nevyhovujících hracích prvků dětského hřiště z majetku obce (poz.p.č. 186/1)
Usnesení č. 11
ZO rozhodlo o vyřazení hracích prvků evidovaných v majetku obce pod čísly 01.06./7/ až 11 a dále hrací prvek evid. pod č. 2008/26.9/
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- stavební povolení na stavbu „dětské hřiště“ na poz. p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky je v řízení Stavebního úřadu ve Slavkově u Brna. Starostka zajistí nacenění stavby odbornou firmou zabývající se výstavbou venkovních dětských hřišť – T: 06.09.2012
- ceny pozemků v areálu býv. statku. Obec nechala zpracovat znalecké posudky, ze kterých bude vycházet při jednání s majiteli pozemků
- BAPO, s.r.o. Rousínov, žádost o stanovisko k PD pro územní a stavební řízení na stavbu „Novostavba RD na pozemcích 618, 617/1 a 617/5, k.ú. Lovčičky, ke správnímu řízení ve věci napojení novostavby na komunikaci bude vyžádáno stanovisko DI P-ČR Vyškov
- informace o termínu konání voleb do zastupitelstev krajů ČR – 12.-13.10.2012
- termíny jednání ZO Lovčičky: 6.9., 4.10., 25.10., 15.11., 6.12. 2012

Jednání ukončeno ve 22.10 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.


Zápis vyhotoven 24. 8. 2012


Zapisovatel: Ing. Jaroslav Šitavanc
 

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá,  Jiří Polanský


Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková

 

 


16. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka