Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

Z Á P I S 11/2012
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 6.9.2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluvena: Pouchlá Oldřiška


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen
Jednání ZO byl přítomen člen MS „Hubert“ Otnice p. Pavel Muric
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Doležal, Jiří Polanský
Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu – nebylo vzneseno.

Program:
1. Valná hromada – Honební společenství Otnice
2. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON, Obec)
3. Rozpočtové opatření č. 7/2012
4. Vyřazení majetku – odpis
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - BABYBOX
6. Pošta, různé
7. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 1/ Valná hromada-Honební společenství Otnice
Obec Lovčičky je členem Honebního společenství (HS) Otnice a zúčastní se jednání VH HS, kde bude mj. rozhodnuto o tom, s kým honební společenství uzavře smlouvu na práva spojená s výkonem myslivosti v k.ú. Lovčičky.
Usnesení č. 2
ZO ukládá starostce hlasovat na valné hromadě Honebního společenství Otnice, pro uzavření nájemní smlouvy na 10 let s Mysliveckým sdružením „Hubert“ Otnice.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0
 

ad 2/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat zařízení DS spočívající v umístění přívodního nadzemního vedení NN na části zatížené nemovitosti, tj. pozemku p.č. 338/1, k.ú. Lovčičky a to v rámci stavby „Lovčičky, přípojka NN, parc.č. 345, Pastyřík“. Věcné břemeno zřizováno za jednorázovou úplatu 1000,- Kč.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 3/ Rozpočtové opatření obce č. 7 /2012
Usnesení č. 4
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 7/2012, které je přílohou č. 1 zápisu.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 4/ Vyřazení majetku – odpis
Usnesení č. 5

ZO schvaluje vyřazení majetku z evidence obce:
- psací stůl, č. 2/200
- chemický ruční postřikovač, č. 284/7
- propagační skříňka u MŠ, 2/214
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku-BABYBOX
Usnesení č. 6
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti-STATIM se sídlem 104 00 Praha 10, Hájek 88. Příspěvek je účelově vázaný na zřízení a provoz schránek pro odložené děti a na podporu všech činností spojených s poskytováním pomoci odloženým a opuštěným dětem.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 6/ Pošta, různé
č. j. 77– 86
77– MěÚ Slavkov, SÚ, rozhodnutí o povolení vyjímky z ust. § 25, odst. 2, vyhl.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro stavbu RD na pozemku p.č. 4755/21 k.ú. Lovčičky
78– MěÚ, ŽP, oprava termínu konání vodoprávního řízení (prodloužení vodovodu Podcibulčí)
79 – SÚ, usnesení o přerušení řízení na stavbu: Stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 148 
80 – Źádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (p.č. 124, k.ú. Lovčičky)
81 – ŽP, vodoprávní úřad, svolání jednání ve věci prodloužení vodovodu Podcibulčí
82 – MěÚ, ŽP, vodoprávní řízení – žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a řízení ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu retenční a záchytná nádrž
83 – SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Stavební úpravy distribuční sítě elektřiny NN u RD č. 25“, investor E.ON
84 – SÚ, kolaudační řízení, zděná průjezdná garáž pro osobní auto, p.č. 101/1, 101/2
85 – žádost o vyjádření k návrhu směny pozemků, žadatelé manž. Lacík David a Andrea, bytem Lovčičky 265 
Usnesení č. 7
ZO bere žádost na směnu pozemků ve vlastnictví žadatelů za pozemky v majetku obce Lovčičky na vědomí. Konečné řešení bude předmětem dalšího společného jednání.
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0
86 – SÚ, územní souhlas a souhlas s provedením stavby (stavební úpravy krovu a vestavba podkroví RD č.p. 201, Lovčičky)

Různé:
- informace starostky:
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 (období 01-10/2012), bude zahájeno
22.11.2012, provede odbor kontrolní a právní KÚ JMK
- 30.8. se starostka zúčastnila schůzky rodičů dětí navštěvujících místní MŠ s vedením školy, na které byli rodiče seznámeni s organizací školního roku 2012/2013, s udělením vyjímky z počtu dětí a s pokynem ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Informace o stravování poskytla p. Partyková, vedoucí školního stravování ZŠ Otnice
- dodavatel materiálu na stavbu „Prodloužení vodovodu v lokalitě Podcibulčí-I.etapa“, naceněný položkový rozpočet předložily obci tři firmy
Usnesení č. 8 
ZO vybralo jako dodavatele materiálu pro výše uvedenou stavbu firmu Glasspol, s.r.o. Kroměříž (Pavel Boček) a to na základě nejnižší cenové nabídky
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

- Václavské hody se budou konat ve dnech 29. - 30.9.2012, organizátor TJ Sokol Lovčičky a stárci, starostka a místostarosta se zúčastní schůzky – svolavatel TJ Sokol (obec Lovčičky spolufinancování akce)
- členům ZO předány pozvánky na Slavnost žehnání nových otnických zvonů, neděle 16.9.2012, za obec se zúčastní Hrozková, Pouchlá, Šitavanc
- jednání ZO 4.10. 2012, 19.00, zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Jednání ukončeno ve 21.00 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.

Zápis vyhotoven 15.9.2012


Zapisovatel:Ing. Jaroslava Hrozková
 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Doležal Jiří Polanský
 

Starostka:Ing. Jaroslava Hrozková
 


21. 9. 2012 Zobrazit méně

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka