Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

Z Á P I S
12/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 4.10.2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO /100%/
Občané: Jan Hlaváček, Martin Hudec, Lubomír Němec, David Lacík, p. Cupák

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen
 

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Radek Tomašík
Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu – nebylo vzneseno.

S žádostí o vystoupení na ZO se přihlásil David Lacík, firma Lacík, s.r.o. Lovčičky.
Předložil zastupitelům žádost a návrh na pronájem trafostanice v bývalém statku společnosti, kterou zastupuje a to z důvodu budoucího zvýšeného odběru el. energie.
Usnesení č. 1
ZO souhlasí s pronájmem trafostanice situované v areálu bývalého statku, pozemek p.č. 2201, k.ú. Lovčičky, firmě s.r.o. Lacík na dobu neurčitou, do doby převodu el. zařízení do vlastnictví společnosti E.ON. ZO pověřuje starostku obce k zajištění smlouvy o pronájmu, která bude předložena na jednání ZO 25.10.2012.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření obce č. 8/2012
2. SOD-Urbania, s.r.o. Želešice, pasport DZ a MK
3. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (JMP Net, p.č. 4755/1)
4. Prodej pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky
5. Pošta, různé
6. Diskuse, závěr

Usnesení č. 2
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 1/ Rozpočtové opatření obce č. 8/2012
Usnesení č. 3
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 8/2012, které je přílohou č. 1 zápisu
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 2/ SOD- Urbania, s.r.o. Želešice
Usnesení č. 4
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s URBANIA, s.r.o. Želešice, jejímž předmětem je vyhotovení pasportu dopravního značení a pasportu místních komunikací v Obci Lovčičky a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0
 

ad 3/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Usnesení č. 5
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Lovčičky „povinný“, vlastník dotčeného pozemku p.č. 4755/1, k.ú. Lovčičky a JMP Net, s.r.o. „oprávněný“, vlastník plynárenského zařízení. Věcné břemeno spočívá v: - právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
   - právu vstupovat a vjíždět v souvislosti s plynárenským zařízením na pozemek p.č. 4755/1, k.ú. Lovčičky.Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 4/ Prodej pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky
Usnesení č. 6
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky, výměra 916 m2, za účelem výstavby RD p. …………………………….. bytem Moutnice, za podmínek:
- uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej pozemku
- kupní smlouva bude uzavřena do 10 pracovních dnů po předložení pravomocného stavebního povolení na stavbu RD nebo souhlasu s ohlášenou stavbou
- kupní cena 700,- Kč/m2, polovina kupní ceny bude uhrazena k datu podpisu smlouvy budoucí, druhá splátka bude provedena do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a to před vkladem KS do KN
- smlouvu o smlouvě budoucí, vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN, vyhotoví obec
- budoucí kupující uhradí poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Pošta, různé
č. j. 87–103

87 – MěÚ, ŽP, vodoprávní dozor a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu ve věci chovu prasat RD 215, k.ú. Lovčičky
88 – SÚ, dodatečné povolení stavby RD na poz. p.č. 4755/12, k.ú. Lovčičky, Bébarová
89 – ŽP, vodoprávní úřad, stavební povolení na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu „Podcibulčí, I.etapa“
90 – SÚ, souhlas se změnou stavby před dokončením, RD p.č. 4755/17, Zapletal
91 - SÚ, souhlas se změnou stavby před dokončením, p.č. 4755/16, Šmíd
92 - žádost o prodej pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky za účelem výstavby RD, žadatel Václav Král, bytem ……………..
93 - žádost o prodej pozemku p.č. 4755/20, k.ú. Lovčičky za účelem výstavby RD, žadatel Rudolf Demek, bytem ………………
94 – SÚ, kolaudační souhlas, stavební úpravy diistribuční sítě elektřiny NN u RD č.p. 25, k.ú. Lovčičky
95 – SÚ, kolaudační rozhodnutí, zděná průjezdná garáž pro os. automobil, RD č. 45
96 – MěÚ, ŽP, závazné stanovisko – souhlas k vydání stavebního povolení na stavbu „Lovčičky-retenční a záchytná nádrž, protipovodňová opatření“
97 – SÚ, souhlas s ohlášenou stavbou RD na poz. p.č. 525, k.ú. Lovčičky
98 – Jan Hlaváček, bytem…………, stížnost. Stěžovatel byl přítomný na jednání ZO, stanoveno: starostka dojedná s vedením obce Otnice termín schůzky a věc bude řešena společně s p. Hlaváčkem na místě samém (pozemky v okolí bývalé cihelny, k.ú. Lovčičky)
99 – SÚ, nařízeno projednání záměru výstavby betonového oplocení u RD č.p. 266 v územním řízení
100 – SÚ, územní řízení na stavbu „Betonové oplocení do sloupků“, poz.p.č. 160/2, RD 266

101 - žádost o pronájem nebytových prostor v areálu bývalého statku, žadatel p. David Pagáč, bytem ……………… , účel pronájmu-skladové prostory.
Usnesení č. 7
ZO souhlasí s pronájmem části předmětné budovy na pozemku p.č. 163/1,k.ú. Lovčičky (býv. statek), která by sloužila žadateli jako skladové prostory, za podmínek úpravy těchto prostorů tak, aby splňovaly potřebné stavební a ostatní normy.Současně bude žadatel upozorněn na plánované záměry obce s touto lokalitou a bude mu k jeho podnikatelskému záměru doporučen jiný prostor v bývalém areálu statku
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

102 – MěÚ, ŽP, souhlas k umístění retenční a záchytné nádrže, k.ú. Lovčičky a Bošovice
103 - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatel Lacík David a Andrea, bytem ………….. Přípis vzat na vědomí, v zákonné lhůtě bude žadatel vyrozuměn.

Různé:

- napojení budoucí novostavby RD na pozemcích p.č. 618, 617/5 a 617/1, k.ú. Lovčičky, investor stavby Martin Hudec, …………………
Usnesení č. 8
ZO schvaluje napojení budoucí novostavby RD na poz. p.č. 618, 617/5 a 617/1, k.ú. Lovčičky, investor Martin Hudec, bytem ………………, na stávající účelovou komunikaci, pozemek p. č. 2510, k.ú. Lovčičky
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 1 /Ing. Kraus/

- a.s. Rostěnice, návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu zemědělských pozemků (i po případné komplexní pozemkové úpravě
Usnesení č. 9
ZO bere návrh smlouvy budoucí na vědomí, pověřuje starostku obce k projednání
s právníkem, rozhodnuto bude na příštím jednání ZO
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 1 /Ing.Kraus/

- MS HUBERT Otnice : poděkování obci Lovčičky za podporu k uzavření nájemní smlouvy s HS na práva spojená s výkonem myslivosti v k.ú. Lovčičky

- starostka předložila kalkulaci od firmy TR Antoš, s.r.o., Turnov, na zhotovení Dětského hřiště Lovčičky dle projektové dokumentace (naceněno na 422 tis. Kč)
Usnesení č. 10
ZO rozhodlo zadat výrobu hracích prvků pro dětské hřiště p. Jiřímu Heřmanskému, bytem Otnice (cena 211 tis. Kč) a ukládá starostce obce předložit smlouvy o dílo. T: 15.11.2012
pro …… 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 1 /Ing.Hrozková/

- žádost manž. Lacík David a Andrea, bytem…………………., ke kácení dřevin /topol/ rostoucích mimo les, poz. p.č. 2197/1, k.ú Lovčičky.
ZO bere žádost na vědomí, rozhodnuto bude na příštím jednání ZO

- Ing. Kraus: podnět k dořešení a stanovení jednotných podmínek pro síťování pozemků v obci v lokalitách určených k výstavbě RD
Určen předběžný termín mimořádného jednání ZO: 14.11.2012, 17.00 hod.

- L. Němec:
1. požadavek na prověření rozmístění reproduktorů MR v okolí RD 71 (tzv. se „hádá“)
2. podnět k prověření záruční doby dle SOD na opravu kapličky sv. Anny (opadává omítka)
3. upozornil na ničení chodníku parkováním os. auta před RD č.p. 32
4. stížnost na pálení (otevřené ohniště) v průběhu týdne
Starostka k bodu:
1. V souvislosti s plánovanou opravou MR bude prověřeno rozmístění reproduktorů
i v okolí RD 71 
2. Bude jednáno s firmou provádějící opravu a prověřena záruka na dílo
3. Jednat s majitelkou RD č. 32 a s majitelem os. auta parkujícím na nevhodném místě
4. V obci a u některých bezohledných občanů nadále přetrvává nešvar pálit vše, kdykoliv a bez ohledu na momentální počasí. Pokud by se obec připojila k systému likvidace rostlinných zbytků svozovou firmou (popelnice na biooodpad), mohla by následně pálení v obci zakázat a to na základě obecně závazné vyhlášky. S tímto problémem se bude ZO nadále zabývat

- starostka poděkovala fa HDP Trading Ing. Doležala za bezplatné zajištění realizace schodů v místní mateřské škole
- Radek Tomašík, zvážit možnost umístění ruční hasičské stříkačky v budově tzv. „masny“(stříkačka t.č. umístěna v hospodářské budově bývalého statku), nadále v jednání

 

Starostka – příští jednání ZO se uskuteční 25.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Lovčičky


Jednání ukončeno ve 22.00 hod. poděkováním starostky obce členům ZO a občanům za účast.


Zápis vyhotoven 13.10.2012


Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková 


Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Radek Tomašík

 

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková
 


16. 10. 2012 Zobrazit méně

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka