Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

Z Á P I S
13/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 25.10.2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO /100%/
Občané: -


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:
- zasedání bylo řádně svoláno
- ZO je usnášeníschopné
- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Kraus, Jiří Polanský
Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu – nebylo vzneseno.

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření obce č. 9/2012
2. Smlouva o budoucí smlouvě na nájem pozemků obce Lovčičky a.s. Rostěnice
3. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 19.8.2010 (nájem skladovací plochy Fa Lacík)
4. Žádost o příspěvek na provoz Domova sv. Josefa - Žireč
5. Pošta, různé
6. Diskuse, závěr

Usnesení č. 1
ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 1/ Rozpočtové opatření obce č. 9/2012
Usnesení č. 2
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 9/2012, které je přílohou č. 1 zápisu
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 2/ Smlouva o budoucí smlouvě na nájem pozemků obce Lovčičky a.s. Rostěnice
Členové ZO seznámeni s právním názorem na obsah výše uvedené smlouvy /předložila starostka/. Dále byl ZO předložen aktuální seznam pozemků pronajatých akciové společnosti Rostěnice k zemědělskému využívání. Vyčleněny byly pozemky, které by obec v horizontu cca 2 let měla využít ve svém zájmu – výstavba ČOV.

Usnesení č. 3
ZO schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemkům dotčených budoucí stavbou ČOV v obci Lovčičky. ZO dále pověřuje starostku k jednání s a.s. Rostěnice ve věci doplnění dvouleté výpovědní lhůty do Smlouvy o Smlouvě budoucí o nájmu zemědělských pozemků .
pro …… 6 proti ….. 0 zdržel se …… 1 /Kraus/
 

ad 3/ Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 19.8.2010 (nájem skladovací plochy Fa Lacík s.r.o.)
Usnesení č. 4

Pro nedostatek materiálů ZO schvaluje stažení výše uvedeného bodu z programu.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 4/ Žádost o příspěvek na provoz Domova sv. Josefa – Žireč
Usnesení č. 6
ZO rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek středisku nestátní neziskové organizaci Oblastní charity Červený Kostelec – příspěvky poskytovat spíše pro náš region.
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

ad 5/ Pošta, různé
č. j. 104 - 113
104 – SÚ, řízení o změně stavby, nástavba a oprava krovu RD 28, Lovčičky
105 – OŽP, vodoprávní úřad, povolení k nakládání s povrchovými vodami ke stavbě retenční a záchytné nádrže
106 – OŽP, sdělení k provedenému vodoprávnímu dozoru a státnímu dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu (RD 215)
107 – SÚ, usnesení o zastavení řízení o nařízení odstranění stavby na pozemku p.č. 2200/2, Lovčičky, stavební dvůr
108 – SÚ, souhlas s ohlášením stavby RD na pozemku p.č. 4755/21, k.ú. Lovčičky
109 – projektová dokumentace na stavbu: Stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 148, Lovčičky, se změnou užívání části stavby – garáže pro hasičské auto
110 – SÚ, usnesení o zastavení řízení nepovolené stavby RD na poz. p.č. 4755/12, Lovčičky
111 – SÚ, územní souhlas, Lovčičky, přípojka NN, pozemek p.č. 350
112 – firma Lacík, s.r.o. Smlouva o právu provedení stavby budoucího parkoviště na pozemku obce Lovčičky, p.č. 2200/1.
ZO bere žádost na vědomí, smlouva o právu provedení stavby musí být doplněna o požadavky obce, obec vyvolá jednání za účasti investora a projektanta stavby (středa 31.10.2012, 16.30 OÚ)
113 – žádost o povolení ke kácení stromu, poz.p.č. 221/1, Lovčičky (správní řízení v kompetenci OÚ Lovčičky)

Různé:
- ZO předložena Smlouva o nájmu trafostanice na poz. p.č. 2200/1,k.ú. Lovčičky (smluvní strany Obec Lovčičky a firma Lacík, s.r.o.)

Usnesení č. 7
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu trafostanice 22/0,4 kV, EAN 859182400200049811 postavenou na pozemku p.č. 2200/1, k.ú. Lovčičky, ve vlastnictví obce Lovčičky s úpravami – čl. VI, bod 4/ výpověď z nájmu musí být oboustranná, čl. IV, bod 5/ odběr el. energie bude umožněn i ostatním třetím osobám a to za cenu obvyklou.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu upravené smlouvy o nájmu trafostanice
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

Usnesení č. 8
ZO souhlasí se zrušením účtu FRB vedeného KB ve Slavkově u Brna a převedením finančního zůstatku na účtu FRB ve výši 159 861,- Kč na běžný účet obce Lovčičky
pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se …... 0

Usnesení č. 9
ZO souhlasí s pořízením LED hodin (signalizují datum, čas, teplotu – synchronizace hodin GPS signálem)
pro ….. 6 proti ….. 0 zdržel se ….. 1 /Kraus/

- uzávěrka letošního Zpravodaje stanovena na 14.11.2012, občané budou vyzváni
prostřednictvím místního rozhlasu i web. stránek k podání příspěvků, podnětů (taktéž spolky působící v obci)
- informace starostky-všechna hlášení místním rozhlasem jsou zveřejňována na webu obce
- D. Lacík - neoprávněné pokácení stromů (topoly) na pozemku obce Lovčičky. Přestupek bude předán k řízení ORP Slavkov u Brna
- pracovní jednání ZO: 14.11.2012, 17.00 hod. (IS -lokality pro výstavbu) RD
27.11.2012, 17.30 hod. (studie statek)
- příští jednání ZO: 15.11. 2012 od 18.30 hod., zasedací místnost Obecního úřadu Lovčičky


Jednání ukončeno v 22. 20 hod. poděkováním starostky obce členům ZO za účast.

Zápis vyhotoven 30.10.2012


Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková


Ověřovatelé: Ing. Michal Kraus Jiří Polanský


Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková
 


8. 11. 2012 Zobrazit méně

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka