Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

20. 12. 2012 Zobrazit více

Zápis 14/12

Zápis 14/12

 

 

Z Á P I S 

14/12


ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 15.11.2012 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky


Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO /100%/

Občané: Vladimír Okurek


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:

- zasedání bylo řádně svoláno

- ZO je usnášeníschopné

- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen


Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Radek Tomašík

Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková


Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu – nebylo vzneseno.


Program jednání:

1. Inventarizace majetku obce za rok 2012

2. Stanovení ceny vodného za rok 2012

3. Zápis do kroniky obce za rok 2011

4. Pošta, různé

5. Diskuse, závěr


Usnesení č. 1 

ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 1/ Inventarizace majetku obce za rok 2012 

Usnesení č. 2 

Ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků obce Lovčičky, ZO schvaluje plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Lovčičky za r. 2012.

 pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 

ad 2/ Stanovení ceny vodného za rok 2012 

Starostka seznámila s podklady pro stanovení ceny vodného za rok 2012; o ceně 1 m3 vody (platba od občanů) rozhodne ZO na příštím jednání.

ad 3/ Zápis do kroniky obce Lovčičky za rok 2011 

Usnesení č. 3 

ZO schvaluje zápis do kroniky obce Lovčičky za rok 2011 předložený kronikářkou obce p. Mgr. Ivou Benušovou.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 4/ Pošta, různé

č. j. 114 – 118
114 – SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce, RD na poz. p.č. 338/1, k.ú. Lovčičky

115 – SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné kontrolní dohlídce, RD na poz. p.č. 490/2, k.ú. Lovčičky

116 – SÚ, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, nástavba a oprava krovu RD č.p. 28, k.ú. Lovčičky

117 - SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné kontrolní dohlídce, RD na poz., p.č. 4755/17, k.ú. Lovčičky

118 – SÚ, souhlas s odstraněním stavby, demolice RD na pozemku p.č. 22, k.ú. Lovčičky


Různé:
- ZO předložena nabídka služeb na opravu a údržbu veřejného osvětlení.

Úkol: starostka zajistí předložení dalších nejméně dvou nabídek, o výběru firmy rozhodne ZO v lednu 2013
- žádost fa Lacík, s.r.o. na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zpevněný sjezd ze zámkové dlažby“, „Zpevněná plocha pro parkování ze zámkové dlažby“, „Zpevněná plocha z asfaltového recyklátu“, „Nakládací rampa“, „Zpevněný chodník“ na části pozemků p.č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky, které jsou ve vlastnictví obce Lovčičky (o podmínkách smlouvy jednáno 7.11.2012 za účasti investora, projektanta a zástupců obce)
 

Upřesnění ze strany ZO:

- zpoplatnit plochy pro parkování a plochu pro nakládací rampu, nájemní smlouvu uzavřít do 30 dnů od vydání stavebního povolení

- výměru parkovacích ploch a nakládací rampy stanovit dle PD, upřesnění výměry provést do 30 dnů po kolaudaci stavby dle GP (zaměření skutečného provedení)

- cena nájmu 20,- Kč/1 m2/rok (+ roční inflace), úhrada nájemného k 30.11. za příslušný kalendářní rok

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výpověď pro obě strany písemnou formou

- věcné břemeno spočívající v umožnění přístupu obci na pozemky za účelem provedení oprav či údržby vodovodního řadu

Usnesení č. 4 

ZO souhlasí s realizací staveb na části pozemků obce Lovčičky p. č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky. Jedná se o stavby: „Zpevněný sjezd ze zámkové dlažby“, „Zpevněná plocha pro parkování ze zámkové dlažby“, „Zpevněná plocha z asfaltového recyklátu“, „Nakládací rampa“, „Zpevněný chodník“ – jako součást výstavby víceúčelové haly Lovčičky, investor firma LACÍK, s.r.o., Souhlas obce s realizací výše uvedených staveb bude vyjádřen ve Smlouvě o právu provést stavbu na poz. p. č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ……


- odkup pozemků od soukromých vlastníků v areálu bývalého statku

Úkol: připravit seznam pozemků, jejich výměry a vlastníky. Zajistí starostka na příští jednání ZO

- na jednání 6.12. projednat vyhlášku o místním poplatku za systém svozu a odstraňování komunálního odpadu

Úkol: připravit podklady pro výpočet místního poplatku, vč. příslušné vyhlášky (starostka)
- dne 22.11.2012 bude provedena dílčí kontrola hospodaření pracovníky kontrolního oddělení ekonomického odboru Krajského úřadu JMK Brno
- příspěvek obce na pořádání kulturní akce v roce 2013 (Divadlo Věž Brno) bude projednán při přípravě finančního rozpočtu obce na rok 2013
- příští jednání ZO: 6.12.2012 od 18.30 hod., zasedací místnost Obecního úřadu Lovčičky

Jednání ukončeno v 21. 10 hod. poděkováním starostky obce členům ZO a p. Okurkovi za účast.


Zápis vyhotoven 25.11.2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Šitavanc Radek Tomašík

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


27. 11. 2012 Zobrazit méně

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka