Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 15/12

Zápis 15/12

 Z Á P I S  15/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 6.12.2012 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky


Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO /100%/

Občané: Vladimír Okurek, Jan Adámek, Ing. Matyáš st., D. Lacík


Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). Přivítala přítomné a konstatovala:

- zasedání bylo řádně svoláno

- ZO je usnášeníschopné

- zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen


Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Ing. Michal Kraus

Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková


Na žádost D. Lacíka bylo jednohlasně schváleno přesunutí č. j. 129 z bodu 15 – pošta, na začátek jednání.


Projednání přípisu ve věci „Změny a doplnění žádosti o uzavření smlouvy o právu stavby“ (pošta- č.j. 129, ze dne 30.11.2012), požádal investor stavby - fa Lacík, s.r.o., Lovčičky, zastoupená p. Davidem Lacíkem.

Z původního návrhu „Smlouvy o právu provedení stavby“ ze dne 22.10.2012, předloženým fa Lacík , byla investorem vypuštěna stavba „Nakládací rampa“, jako součást výstavby víceúčelové haly Lovčičky.


Usnesení č. 1 

ZO souhlasí se změnou v Usnesení č. 4 z jednání ZO dne 15.11.2012 (Zápis č. 14/12), ve kterém se vypouští stavba s názvem „ Nakládací rampa“, jako součást výstavby víceúčelové haly Lovčičky na pozemcích p.č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. ZO pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích obce Lovčičky p.č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ZO dále jednalo o zpoplatnění ploch pro parkování (stavby „Zpevněná  plocha pro parkování ze zámkové dlažby“ a „Zpevněná plocha z asfaltového recyklátu“) na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Zástupce firmy Lacík s.r.o., p. David Lacík , vyjádřil nesouhlas s podmínkou zpoplatnění parkovacích ploch.


Starostka Obce, ing. Jaroslava Hrozková, navrhla uzavřít smlouvu o právu stavby na pozemcích Obce určených k budování staveb

- zpevněná plocha pro parkování ze zámkové dlažby

- zpevněná plocha z asfaltového recyklátu bez zpoplatnění

Usnesení č. 2

ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby ke stavbám

- zpevněná plocha pro parkování ze zámkové dlažby

- zpevněná plocha z asfaltového recyklátu

na pozemcích Obce, p.č. 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky bez zpoplatnění

pro nesouhlas s uzavřením smlouvy bez zpoplatnění....4 (Kraus, Doležal, Šitavanc, Tomašík)

pro uzavření smlouvy bez zpoplatnění....3 (Hrozková, Pouchlá, Polanský)

zdržel se....0


Zástupce firmy Lacík s.r.o., p. David Lacík akceptuje podmínky ZO Lovčičky pro uzavření Smlouvy o právu stavby, neboť vybudování parkovacích ploch je pro jeho firmu, z hlediska plánovaných investic, nezbytná.


Usnesení č. 3

ZO pověřuje starostku Obce k sestavení a uzavření Smlouvy o právu provedení stavby a nájemní smlouvy dle usnesení č. 4 ze zápisu 14/12 a usnesení č. 1 tohoto zápisu, ve které budou zakotveny podmínky . v duchu níže uvedených bodů:

- plochy pro parkování budou zpoplatněny, cena nájmu = 20,- Kč /1 m2/rok (+ roční inflace)

- úhrada nájemného k 30.11. za příslušný kalendářní rok

- nájemní smlouva na dobu neurčitou bude uzavřena do 30 dnů od vydání stavebního povolení, výpověď smlouvy pro obě strany písemnou formou

- výměra parkovacích ploch bude stanovena dle PD, upřesnění výměry bude provedeno do 30 dnů po kolaudaci stavby dle PD a výkresu skutečného provedení

- bude zřízeno věcné břemeno spočívající v umožnění přístupu obci na pozemky 2200/1 a 2201, k.ú. Lovčičky, za účelem provedení oprav či údržby vodovodního řadu obce Lovčičky

- v případě potřeby Obce (výstavba komunikace) umožní oprávněný odstranění nezbytných částí staveb, uvedených ve smlouvě, na vrub Obce Lovčičky.

- zajistit přenositelnost podmínek i na budoucí majitele staveb – věcné břemeno.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Po projednání tohoto bodu se ze zasedací místnosti vzdálili pánové Lacík a Matyáš, st.


Předsedající seznámila s návrhem programu jednání a vyzvala přítomné k doplnění programu. Návrh starostky na doplnění:

- kompetence starostky obce k provádění rozpočtových opatření

- veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

- smlouva o zřízení věcného břemene (obec Lovčičky vs. TELEFONICA O2)

- žádost o poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP Brno

- žádost o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno, Charitní poradna Slavkov u Brna


Program jednání:

1. Stanovení ceny vodného za rok 2012

2. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu

3. Rozpočtové opatření obce č. 10/2012

4. Rozpočtové provizorium obce na rok 2013

5. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2013

6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Směrnice-reálná       hodnota majetku určeného k prodeji

7. Neinvestiční náklady na žáky ZŠ Otnice

8. Vyřazení majetku – odpis (PC knihovna)

9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku PAPRSEK Vyškov

10. Kompetence starostky obce k provádění rozpočtových opatření

11. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lovčičky a Městem Slavkovem (RÚIAN)

12. Smlouva o zřízení věcného břemene (O2)

13. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středisko rané péče SPRP Brno

14. Diecézní Charita Brno, oblast Hodonín, Charitní poradna Slavkov u Brna – žádost o finanční příspěvek na rok 2013

15. Pošta, různé

16. Diskuse, závěr


Usnesení č. 4 

ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0 


ad 1/ Stanovení ceny vodného za rok 2012 

Usnesení č. 5

ZO schvaluje cenu vodného za rok 2012 ve výši 30,- Kč/1 m3

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 

ad 2/ OZV č. 1/2012 o místním popl. za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu

Usnesení č. 6 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lovčičky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 

ad 3/ Rozpočtové opatření obce č. 10/2012

Usnesení č. 7 

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 10/2012, které je přílohou č. 1 zápisu.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 

ad 4/ Rozpočtové provizorium obce na rok 2013 

Usnesení č. 8 

ZO Lovčičky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 v intencích zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtovým provizoriem se bude řídit hospodaření obce až do doby schválení řádného rozpočtu obce.

Závazné podmínky:

- měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 z celkových ročních výdajů

- obec v době rozpočtového provizoria neuzavírá hospodářské smlouvy

- rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu

- v době trvání rozpočtového provizoria budou hrazeny nezbytně nutné finanční náklady na volbu prezidenta ČR

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 5/ Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2013 

Usnesení č. 9 

ZO bere na vědomí starostkou obce předložený návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2013


ad 6/ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a reálné hodnoty majetku určeného k prodeji

Usnesení č. 10 

ZO schvaluje Směrnici obce Lovčičky k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Směrnici k určení reálné hodnoty majetku k prodeji

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 7/ Neinvestiční náklady na žáky ZŠ Otnice

Usnesení č. 11

ZO schvaluje Dohodu uzavřenou ve smyslu ust. § 14, odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění čl. II. bodu 1, zákona č. 190/1993 Sb., mezi Obcí Lovčičky a Obcí Otnice, která zajišťuje provoz ZŠ a školní jídelny, kterou navštěvují m.j. i žáci z Lovčiček. Dohoda řeší úhradu neinvestičních nákladů za žáky a strávníky základní školy a školní jídelny.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 8/ Vyřazení majetku – odpis PC knihovna

Usnesení č. 12 

ZO schvaluje vyřazení PC umístěného v místní knihovně z majetku obce Lovčičky.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 9/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – PAPRSEK Vyškov

Usnesení č. 13 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč na aktivity Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub „PAPRSEK“ Vyškov v roce 2013.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 10/ Kompetence starostky obce k provádění rozpočtových opatření

Usnesení č. 14

ZO svěřuje starostce obce Lovčičky v souladu s ust. §. 102, odst. 2, písm. a), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu dle § 16, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to do výše 100 tis. Kč. Současně ukládá starostce předkládat zastupitelstvu ke schválení provedená rozpočtová opatření.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 11/ Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lovčičky a městem Slavkovem u Brna

Usnesení č. 15

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) uzavřenou mezi poskytovatelem služby Městem Slavkov u Brna a příjemcem služby Obcí Lovčičky.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 12/ Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 16 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen mezi Obcí Lovčičky (povinný) a Telefonicou O2, a.s. (oprávněný z věcného břemene). Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 338/1, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky (RD na poz.p.č. 350)

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 13/ Žádost o poskytnutí finančního – Středisko rané péče SPRP Brno

Usnesení č. 17 

ZO schvaluje poskytnutí finanční příspěvku ve výši 1 000,- Kč Středisku rané péče SPRP Brno na úhradu části nákladů spojených s činností Střediska.

pro ….. 7 proti …..0 zdržel se …… 0


ad 14/ Diecézní Charita Brno, oblast Hodonín, Charitní poradna Slavkov u Brna , žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Usnesení č. 18

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč Charitní poradně ve Slavkově u Brna poskytující denní služby pro seniory a zdravotně postižené občany.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


ad 15/ Pošta, různé

č. j. 119 – 131

119 – SÚ, územní souhlas na stavbu „ přípojky vody, elektřiny, plynu“ k novostavbě RD na poz .p .č. 356/1, 356/2, 357/3, k.ú. Lovčičky

120 – SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka, novostavba RD na poz. p.č. 678/3, k.ú. Lovčičky

121 - ŽP, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu RD na poz. p.č. 618, 617/5, 617/1, k.ú. Lovčičky

122 - SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka, novostavba RD na poz. p.č. 4755/12, k.ú. Lovčičky

123 – SÚ, rozhodnutí o zákazu užívání stavby RD na poz. p. č. 345/2, k.ú. Lovčičky

124 – SÚ, rozhodnutí o umístění stavby „betonové oplocení“ na poz. p.č. 160/2, k.ú. Lovčičky

125 – SÚ, řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a ČOV“ Lovčičky

126 – SÚ, územní rozhodnutí – veřejná vyhláška - pro stavbu „Dětské hřiště Lovčičky, poz. p.č. 186/1, k.ú. Lovčičky


127 – SÚ, souhlas s užíváním novostavby RD na poz. p.č. 490/2, k.ú. Lovčičky


128 - SÚ, územní souhlas na stavbu skleníku na poz. p. č. 4755/22, k.ú. Lovčičky


129 - Lacík, s.r.o. Lovčičky, „Změna a doplnění žádosti o uzavření smlouvy o právu stavby /str. 1 Zápisu/


130 – Lacík, s.r.o. Lovčičky, „Návrh na změnu nájemní smlouvy“, „Výpověď nájmu“.

Výše uvedená společnost uzavřela s obcí Lovčičky dne 19.9.2011 Nájemní smlouvu na pronájem venkovní panelové plochy a části budovy v areálu bývalého statku za účelem skladovacích ploch pro potřeby svého podnikání. Ukončení nájemní vztahu bylo ve smlouvě stanoveno formou písemné výpovědi a to pro obě zúčastněné strany, což nájemce při ukončení nájmu nerespektoval (1.7.2012 ústní sdělení o ukončení nájemní doby starostce obce).

Společnost Lacík, s.r.o., prostřednictvím svého právního zástupce zpochybňuje platnost této smlouvy, s tím, že v ní není dostatečně určitě a srozumitelně sjednán předmět nájmu.


Stanovisko obce: nájemní smlouva obsahuje požadované náležitosti, povinností nájemce bylo podání písemné výpovědi ukončení smluvního vztahu.

Společnosti Lacík, s.r.o. bude stanovisko obce sděleno písemně

O: starostka

T: do 15.12.2012


131 – SÚ, souhlas s užíváním novostavby RD na pozemku p. č. 4755/17, k. ú. Lovčičky


Usnesení č. 19 

ZO schvaluje úhradu za obědy ve výši 2 249,- Kč pro pracovníky POVODÍ Moravy, s. p., provádějící zemní práce pro obec Lovčičky pro stavbu „trubní vedení“ - součást budoucí stavby retenční a záchytné nádrže v lokalitě „Svatá“, Lovčičky. ZO dále schvaluje poskytnutí občerstvení pro tyto pracovníky v hodnotě 840,- Kč.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0

 

Usnesení č. 20 

ZO schvaluje proplacení zbývající dovolené z r. 2011 starostce obce ve výplatním termínu za měsíc listopad 2012

pro …… 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Usnesení č. 21 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Lovčičky (zadavatel) a Marcelem Ondrou, bytem.......(zhotovitel) na stavby SO02 a SO03, součásti stavby „Lovčičky-retenční nádrž, protipovodňová opatření v trati Svatá“.

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Usnesení č. 22 

ZO bere na vědomí poskytnutí finanční dotace ve výši 3029,- Kč pro potřeby JSDH obce Lovčičky poskytovatelem Jihomoravským krajem Brno (účast při likvidaci lesního požáru v Bzenci)


Usnesení č. 23

ZO schvaluje výkup vybraných pozemků ve vlastnictví fyzických osob v areálu bývalého statku. Jedná se o pozemky pod bývalými hospodářskými budovami i mimo ně, vymezené linií poz. p. č. 2213/2 a 2238/1, k.ú. Lovčičky. Cena – 100,- Kč/1 m2

pro …..7 proti ….. 0 zdržel se ….. 0


Usnesení č. 24

ZO schvaluje pokácení stromu (ořech) na pozemku p.č. 239, ost. plocha, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky, z důvodu špatného zdravotního stavu předmětné dřeviny ohrožující zdraví a majetky občanů.

O: Ing. Kraus

T: ihned


Usnesení č. 25 

ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o nájmu zemědělských pozemků s firmou ROSTĚNICE a.s. a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy

pro ….. 7 proti ….. 0 zdržel se ……0


Usnesení č. 26

ZO souhlasí se zasláním děkovného dopisu generálnímu řediteli POVODÍ Moravy, s. p. Brno, Ing. Radimu Světlíkovi, za práce na zprůtočnění a zkapacitnění koryta toku Lovčičského potoka v trati „Svatá“

- starostka poskytla informace získané na Pozemkovém úřadu Vyškov, týkající se možného provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčičky. O dalším postupu bude jednáno na počátku příštího roku


- na jednání 3.1.2013 bude přizván předseda Místní akční skupiny (MAS) „Za humnami“. p. Jaromír Konečný (Lovčičky jsou členem MAS prostřednictvím DSO ŽlaP ). Předmětem bude projednání zařazení území naší obce do územní působnosti Integrované strategie MAS, což je rozvojový dokument území pro čerpání finančních prostředků metodou LEADER v období let 2014 – 2020


- dny a čas určený pro spalování bioodpadu:

středa a pátek - 16.00 až 19.00 hod.

sobota - 09.00 až 12.00 hod.


Příští jednání ZO: 3.1.2013 od 18.30 hod., zasedací místnost Obecního úřadu Lovčičky


Jednání ukončeno v 22. 10 hod. poděkováním starostky obce zastupitelům a občanům za účast. Všem přítomným popřála starostka příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a úspěchů v roce 2013.

 

 

Zápis vyhotoven 15.12.2012

 


Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková

 

 

Ověřovatelé: Ing. Michal Kraus Ing. Jaroslav Šitavanc

 

 

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková
 


20. 12. 2012 Zobrazit méně

Zápis 14/12

Zápis 14/12

27. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 13/12

Zápis 13/12

8. 11. 2012 Zobrazit více

Zápis 12/12

Zápis 12/12

16. 10. 2012 Zobrazit více

Zápis 11/12

Zápis 11/12

21. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 10/12

Zápis 10/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 9/12

Zápis 9/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 8/12

Zápis 8/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 7/12

Zápis 7/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Zápis 6/12

Zápis 6/12

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka