Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis 17/2013

Zápis 17/2013

30. 12. 2013 Zobrazit více

Zápis 16/2013

Zápis 16/2013

11. 12. 2013 Zobrazit více

Zápis 15/2013

Zápis 15/2013

18. 11. 2013 Zobrazit více

Zápis 14/2013

Zápis 14/2013

23. 10. 2013 Zobrazit více

Zápis 13/2013

Zápis 13/2013

2. 10. 2013 Zobrazit více

Zápis 12/2013

Zápis 12/2013

13. 9. 2013 Zobrazit více

Zápis 11/2013

Zápis 11/2013

19. 8. 2013 Zobrazit více

Zápis 10/2013

Zápis 10/2013

27. 6. 2013 Zobrazit více

Zápis 9/2013

Zápis 9/2013

27. 6. 2013 Zobrazit více

Zápis 8/2013

Zápis 8/2013


                                                        Z Á P I S 8/13

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 31.5. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni:              dle presenční listiny 7 členů ZO 
Občané:               Ivo Turek, Ing. Jiří Pitron, Jan Mokrý

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jen „předsedající“). 
Starostka konstatovala, že jednání ZO je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Michal Kraus, Ing. Jaroslav Šitavanc
Zapisovatel:                 Ing. Jaroslava Hrozková

Návrh programu jednání – „Lovčičky – kanalizace a ČOV“, dokumentace pro provádění stavby, změny technického řešení

Návrhy na usnesení – (předkladatel Ing. Kraus)
1) Návrh na změny ve stavební dokumentaci ČOV a kanalizace, tak, aby již mohly být zahrnuty do prováděcího projektu staveb:
a) změna dopravního napojení sjezdu z budoucí ČOV na pozemek p. č. 4755/1 v k. ú. Lovčičky (z točny).
b) změna napojení IS vodovodu a elektřiny NN na ČOV - napojit z lokality „Pod zahrádkami 2“ (z točny)
c) změna trasování páteřního řadu kanalizace (Stoka A) na pravý břeh Lovčičského potoka v lokalitě „Pod Zahrádkami 1“
d) zrušení stávajícího návrhu stavebních objektů propustku a tělesa komunikace na pozemku p.č. 2201 v k. ú. Lovčičky.
e) ověřit v terénu trasování „Stoky A-7“od šachty ŠA152 po ŠA153 a případně přizpůsobit trasování dle aktuální polohy nemovitostí.
f) doplnit do stavební dokumentace technologický postup stavby „Stoky A-7“, vymezit rozsah ploch potřebných pro výstavbu stoky a určit trasy a sjezdy pro stavební techniku na dotčených soukromých pozemcích.
g)doplnit plochy k deponii stavebního odpadu.

Usnesení č. 1
ZO schvaluje program jednání  ZO s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro ….. 7          proti ….. 0          zdržel se ….. 0

Úvodem jednání starostka seznámila se sdělením ing. Špoutilové ze SFŽP ČR ve věci zařazení naší žádosti o podporu z Operačního programu ŽP do zásobníku projektů, akce „Lovčičky – kanalizace a ČOV“

Usnesení č. 2
Zastupitelé obce Lovčičky vzali informaci od Ing.  Špoutilové (SFŽP) o zařazení naší žádosti o finanční podporu na akci „Lovčičky –kanalizace a ČOV“ do zásobníků projektů, na vědomí.

Rozpravy a hlasování o návrzích k usnesení:

Ad 1a)
Rozprava k návrhu:
Kraus – trasa komunikace k ČOV dle původního projektu a s ní spojené vybudování propustku přes vodoteč si vyžádá investice, které lze předpokládat ve výši min. 2,7 mil (tzn. při účasti fondu 60% bude podíl obce přesahovat 1milion  Kč. Přesná částka bohužel není jasně vymezena ve výkazu výměr projektu pro stavební povolení ČOV a kanalizace a je zde zahrnuta pod zpevněné plochy a komunikace. Cenu lze pouze odvodit z výměry jednotlivých objektů a můžeme předpokládat, že bude mnohem vyšší.
Vzhledem k možnosti dopravního napojení na točnu budované komunikace v lokalitě „Pod Zahrádkami 2“, ležící bezprostředně vedle ČOV, je budování propustku a komunikace v takovém rozsahu a navržené pouze pro občasný pojezd vozidla, marnou investicí.
Dopravní obsluha ČOV nezatíží lokalitu ani komunikaci v ní více, než provoz vozidel zajišťujících svoz odpadu a pouze ve všední dny a v pracovní době.
Občasný pojezd těchto vozidel nemůže mít vliv ani na únosnost komunikace, neboť je pro jejich občasný pojezd navržena, a nebude-li tak i postavena, bude to důvodem pro uplatnění záruk na stavbu u jejího dodavatele.
Uspořené prostředky je lepší investovat např. do oprav stávajících zničených komunikací např. v lokalitě „Pod zahrádkami 1“ a dalších. Navrhovaná komunikace by měla být, dle projektu pro stavební povolení, napojena na stávající asfaltovou komunikaci, která v současné době taktéž vede po břehové hraně koryta potoka, což výrazně zhoršuje její únosnost. Navrhovaná komunikace nebude nikdy plně funkční bez investic do zpevnění břehů v řádech milionů korun a bude moci sloužit pouze pro občasný pojezd vozidel-obsluhy ČOV.
Dle statika je stávající komunikace nevyhovující pro pojezd těžkých souprav a vlivem provozování těžkých nákladních vozidel hrozí její sesutí do potoka.
Komunikace je třeba budovat tak, aby nevyžadovaly další zbytečné investice-opěrné zídky-zpevněné břehy, svodidla apod. tzn. ve vzdálenosti min 3m od břehové hrany, tak jak vyžaduje i správce toku Povodí Moravy.
Budování místních komunikací není třeba schovávat pod projekty s jiným účelem, neboť existují samostatné dotační tituly na podporu jejich výstavby.
Návrh staveb komunikace a propustku, coby dopravní napojení ČOV, tak jak udává projekt pro stavební povolení ČOV a kanalizace, nebude v budoucnosti výrazným přínosem pro obec, právě naopak.
Obec bude zajištovat opravy těchto staveb.

Hrozková – trasa příjezdové komunikace k ČOV dle původní PD pro SP, tj. po levém břehu potoka, přinese“:
1.  vybudování dalších metrů komunikace v obci a to se  zásadním podílem evropských a státních financí
2. rekonstrukci MK podél bývalého statku do tzv. průmyslové zóny obce (výhledově se počítá s jejím využitím pro další zájemce)
3. přístupovou cestu do areálu „statku“ k  možné budoucí výstavbě RD
4. možnost odklonu nákladních vozidel, vč. zemědělské techniky z obce, při možném využití  budoucí komunikace pod dnešní skládkou (pracovně „Lacíkova cesta“)
5. možnost budoucího propojení s obcí Otnice po provedení komplexních
pozemkových úprav

Změna nového trasování vyvolá potřebu:
1.  změny části územního rozhodnutí
2. vynaložení dalších financí např. na projektové práce, geodetické zaměření
3. příjezdová trasa k ČOV podle návrhu Ing. Krause zatíží nově vybudovanou klidovou obytnou zónu (13 RD) další nákladní dopravní obsluhou (např. odvoz kalu 1x za 14 dní cca 3 fůry, dále odvoz shrabků, písku) a to v době, kdy se snažíme eliminovat tuto dopravu v obytných zónách.

Doležal-budování komunikace bude přínosem, pokud bude splňovat parametry. Bylo by vhodné projednat navrženou komunikaci s odborníkem na dopravní       stavby.

Protinávrh:
Starostka obce, ing. Hrozková navrhuje nehlasovat na tomto jednání o návrzích „1a“ a „1d“ a odročit je na příští jednání ZO.
pro …..7       proti …….0      zdržel se…..0

Usnesení č. 3
1 .Zastupitelstvo obce souhlasí s odročením návrhů „1a “ a „1d“ na další zasedání ZO. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce, ing. Hrozkové úkol: upřesnit, jakým způsobem bude upravena příjezdová komunikace k ČOV (původní PD) a jak bude zpevněna břehová hrana místní vodoteče
O: starostka, T:  6.6.2013

Ad 1b)
Hlasování o návrhu usnesení
pro ….. 7      proti …..0        zdržel se …..0

Usnesení č. 4
ZO Lovčičky schvaluje napojení budoucí ČOV na vodovod obce a elektřinu z lokality „Pod zahrádkami 2“ (točna)

Ad 1c)
Hlasování o návrhu usnesení
pro ….. 7       proti ….. 0          zdržel se ….. 0

Usnesení č. 5
ZO souhlasí se změnou trasování páteřního řadu kanalizace (stoka A) na pravý břeh Lovčičského potoka v lokalitě „Pod zahrádkami 1“

Ad 1e)
Hlasování o návrhu usnesení
pro ….. 7       proti ….. 0          zdržel se ….. 0

Usnesení č. 6
ZO ukládá starostce obce zajistit u odp. projektanta DPS změny trasování „stoky A-7“ od ŠA152- ŠA153 tak, nebylo zasahováno do vzrostlých dřevin a aby trasování bylo přizpůsobeno aktuální poloze nemovitostí.

Ad 1f)
Rozprava k návrhu:
Hrozková –    vlastníci soukromých pozemků dotčených stavbou veřejné kanalizace (poz. p.č. 354/1 až 393, k.ú. Lovčičky), uzavřeli s obcí Lovčičky  Smlouvu o umožnění uložení kanalizační sítě na pozemku vlastníka a smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni, ve které se  majitelé  pozemků mj. zavazují umožnit vstup pracovníkům provádějícím stavbu, na tyto pozemky. Bude na zhotoviteli stavby, aby si přístup - trasu a sjezd pro stavební techniku na dotčené pozemky zajistil. Totéž se týká i vymezení rozsahu ploch potřebných pro výstavbu stoky.

Kraus- Smlouva o právu stavby  neobsahuje nic o technologii, nevymezuje rozsah stavby ani způsob, jakým budou sjíždět a vyjíždět vozidla při stavbě kanalizace na místní komunikaci a způsob použití technických prostředků na pozemcích a z toho vyplývající poškození majetku vlastníků dotčených pozemků. Popsat uvedené skutečnosti v prováděcí dokumentaci je povinností projektanta. Obec by měla být schopna vysvětlit majitelům pozemků, jak budou dotčeny jejich nemovitosti a majetek a měla by tak předcházet sporům, které mohou vzniknout nedorozuměním. Stejně tak je důležité mít řádně zpracovány podklady pro výběrové řízení , aby nemohlo dojít k navýšení výdajů obce za vícepráce, vlivem komplikací zhotovitele, zaviněných nedostatečným projednáním s majiteli ze strany stavebníka- obce.

Hlasování o návrhu usnesení  

pro návrh ….. 1 (Kraus)      proti návrhu …..  5  (Hrozková, Doležal, Pouchlá, Tomašík, Polanský)  
zdržel se hlasování  ……1( Šitavanc)

Starostka obce, ing. Hrozková podala protinávrh:
V projektové dokumentaci bude uvedeno projektantem, že rozsah ploch potřených pro výstavbu stoky A-7 a určení trasy a sjezdu pro stavební techniku na dotčených soukromých pozemcích určí zhotovitel stavby, nikoliv však v rámci účtování vícenákladů.
Hlasování o potinávrhu
pro ….. 5 (Hrozková, Doležal, Pouchlá, Polanský, Tomašík)      proti ….. 1 (Kraus)
zdržel se ….. 1  (Šitavanc)                  

Usnesení č. 7
ZO souhlasí s tím, aby pověřený projektant uvedl v projektové dokumentaci, že rozsah ploch potřených pro výstavbu stoky A-7 a určení trasy a sjezdu pro stavební techniku na dotčených soukromých pozemcích si určí zhotovitel stavby, nikoliv však v rámci účtování vícenákladů.


Ad 1g)
Hlasování o návrhu usnesení
pro ….. 7     proti ….. 0            zdržel se …… 0

Usnesení č. 8    
ZO požaduje určit a doplnit  v DPS „Lovčičky-kanalizace a ČOV“ plochy k deponii stavebního odpadu (asfalt, beton, suť a ostatní stavební odpad ). Zajistí starostka obce, termín 10.6.2013.


Diskuze:
Ing. Pitron – žádá o rozšíření hlavního kanalizačního řadu (Stoka A-5-1) k RD č. p. 149, (majitel Jan Mokrý), což by umožnilo napojení jeho RD na poz. p.č. 678/3
na veřejnou kanalizaci. Předal ZO dopis, který se bude projednávat na příštím
zasedání
Ing. Kraus -  při projektování kanalizace došlo k pochybení a nebyla navržena stoka k RD p. Mokrého. V současné době je ale již akceptována žádost o dotaci u SFŽP. Obec již nedostane dotaci na budování nové stoky z tohoto dotačního titulu. Bude lepší řešit stoku v blízké budoucnosti samostatně.

Ing. Doležal – lokalitu „Pastoušky“, určenou územním plánem k výstavbě RD a její infrastrukturu, vč. odkanalizování, je třeba řešit komplexně.


          
Jednání ukončeno v 21.30 hod. poděkováním starostky všem přítomným za účast.


V Lovčičkách dne  4.6.2013


Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Kraus,Ing. Jaroslav Šitavanc
Zapisovatel: Ing. Jaroslava Hrozková
           
 


18. 6. 2013 Zobrazit méně

Stránka