Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Nařízení obce č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád


Zastupitelstvo obce Lovčičky se na zasedání konaném dne 29.8.2013 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:


Čl. 1
       Zakázané formy( druhy) prodeje zboží a poskytovaných služeb


(1)Na celém území obce Lovčičky je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
(2)Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
(3)Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


(1)Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech :
• Na točně  před Radnicí, nacházející se na pozemku p.č. 126/1, k.ú. Lovčičky
 

Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


(1)Kapacita tržního místa je stanovena na jedno prodejní místo, které  nesmí přesáhnout vyznačený prostor.

(2)Místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

 

Čl. 4

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


Tržní místo může být provozováno po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě  je od 08:00 do 18:00 hodin.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a)  zabezpečovat čistotu prodejních míst,
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.


Čl. 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb


Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje.


Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje


Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení


(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená    zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2)Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem  5.10.2013.