Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

ZASTUPITELSTVO OBCE Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021,

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Lovčičky

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 31.8.2021 usnesením č.5 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci[1]):
    1. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1, (zastavěná plocha obce Lovčičky), která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je možný pohyb psů pouze na vodítku,
    2. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze č. 1, (zastavěná plocha obce Lovčičky), která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky, se zakazuje výcvik psů,
  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem [2]).
  3. Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahuje na psy při jejich použití dle zvláštních předpisů[3]).

 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 3/2016 o pohybu psů na volném prostranství, ze dne 14.09.2016

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.9.2021 . 

 

 

 

           

…………….                                                                                         ………………

Ing. Jaroslav Šitavanc                                                                         Mgr. Martin Bartoš

místostarosta                                                                                       starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.9.2021

Sejmuto z úřední desky dne: 18.9.2021

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Lovčičky č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lovčičky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, vlastník psa či jiná doprovázející osoba. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku upravují rovněž další zvláštní právní předpisy, např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.