Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hodnotící zpráva obce Lovčičky

Typ: ostatní
Hodnotící zpráva obce Lovčičky

Hodnotící zpráva obce Lovčičky

závěrečný účet obce

(dle ust. § 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Organizace: Obec Lovčičky
Sídlo: Lovčičky 148 
IČO: 00291994 

Hodnocené období: 1.1.2004 - 31.12.2004

Příjmy:
V roce 2004 obec Lovčičky hospodařila dle vyrovnaného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány částkou 6 690 tis. Kč ( vč. zapojení zůstatku b.ú. na pol. 8115 ve výši 2  625 tis. Kč). Skutečné příjmy v daném roce činily - 5 665 017,42 Kč, tj. 139%.

Plnění příjmů:
 

 

A) Nenaplněné položky /tis. Kč/
1343 - popl. za užívání veř. prostr.    R 7  skut.

 6

 86 %

2343 - př. z úhrad dobývac.prostoru   R 45  skut.

 8

 18 %

odd. § 2140 2112 př. z prodeje zboží   R 7  skut.

 2,5

 35,7 %

odd.§ 3341 2111 př. z poskyt služeb   R 7  skut.

 5,3

 86,6 %

 
B) Překročené položky /tis. Kč/
1111 - daň z př. fyz. osob ze záv.čin.  R 630  skut.

 699,8

 111 %

1112 - daň z př. fyz. osob ze SVČ  R 240  skut.

 278,4

 116 %

1121 - daň z př. právnických osob  R 695  skut.

 799,2

 115 %

1211 - DPH  R 1 080  skut.

 1 172,9

 108,6 %

1361 - správní poplatky  R 5  skut.

 6

 120 %

odd. § 1012 2131 př. z pronáj. pozem.  R 27  skut.

 48

 178,9 %
odd. § 3412 2111 sport. zař. v maj. obce  R 20  skut.

 27

 137 %

odd. § 3639 3111 příj. z prod. pozemků  R 25  skut.

 89

 358 %

odd. § 6171 2111 příj. z poskyt. služeb  R 2  skut.

 4

 205 %

 

Výdaje:
Výdaje obce byly v roce 2004 rozpočtovány částkou 6 690 tis. Kč, upravený rozpočet činil 7 842 300,- Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 6 374 247,585 Kč /81,28 %/.

Vlastní rozpočtové opatření bylo provedeno u paragrafů: /v tis. Kč/
 

 

1014 - nákup ost. služeb  R 5  UR

 5,6

2212 - silnice  R 1 100  UR

 2 123,7

2310 - pitná voda  R 294  UR

 295,6

2321 - odpadní vody  R 14  UR

 21,5

3612 - bytové hospodářství  R 30  UR

 10

3639 - komunální služby  R 76,2  UR

 141,6

5512 - požární ochrana  R 30  UR

 89,6

 


Zvýšené čerpání, které vyvolalo nutnost provedení a schválení rozpočtových opatření, bylo z důvodů:

1014 - vzhledem k vysokému výskytu hlodavců byla znásobena deratizace
2212 - při rekonstrukci byly shledány závady, které si vyžádaly vícepráce v podoběi nově vybudované splaškové kanalizace (její části)
2310 - vyšší odběr vody v důsledku zásahu sboru dobrovolných hasičů při likvidaci požáru
2321 - zvýšené počty provedených rozborů odpadních vod (obnovováno povolení k vypouštění odpadních vod)
3612 - nebyly provedeny původně plánované opravy
3639 - navýšeno provádění drobných stavebních a udržovacích prací (akutní záležitosti)
5512 - poskytnuta dotace 50 tis. z Krajského úřadu, technická kontrola požární techniky

Finanční prostředky převedené obci z rozpočtu jednotlivých kapitol rozpočtu ČR - jednalo se o částku 7 200,Kč - na výkon státní správy a 27 600,- Kč na školství (MŠ), byly použity v souladu s daným účelem.
Obec Lovčičky neúčtuje hospodářskou činnost a v roce 2004 nehospodařila s úvěrem.
Obec má zřízen Fond rozvoje bydlení a v loňském roce z daného účtu poskytla občanům na základě uzavřených smluv 80.000,- Kč. V předmětném roce obec obdržela dotace prostřednictví rozpočtu JmK, které byly použity v souladu s daným účelem (viz příl. závěrečného účtu obce - finanční vypořádání dotací).
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a to mateřské školy, které v roce 2004 poskytla příspěvek v celkové výši 131 tis. Kč. Účetní hospodářský výsledek obce za rok 2004 je - 797 315,82 Kč.

Zpracovala: ing. Hrozková
Lovčičky dne: 7.2.2005


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin