Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hodnotící zpráva obce Lovčičky

Typ: ostatní
Hodnotící zpráva obce Lovčičky

Hodnotící zpráva obce Lovčičky

závěrečný účet obce

(dle ust. § 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Organizace: Obec Lovčičky
Sídlo: Lovčičky 148 
IČ: 00291994 

Hodnocené období: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Příjmy:
V roce 2005 obec Lovčičky hospodařila s rozpočtem nevyrovnaným, příjmy byly rozpočtovány částkou 4 508700,- Kč, výdaje částkou 6.026500,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu vedeném u KB ve Slavkově u Brna činil k 31. 12. 2005 
1 756300,- Kč. Jeho zapojením na položce 8115 byly příjmy povýšeny na částku rovnající se výdajům.
Skutečné příjmy v daném roce činily 5 109424,06 Kč, tj. 103,92 %.

Plnění příjmů:
 

 

A) Nenaplněné položky /tis. Kč/
1343 - popl. za užívání veř. prostr.    R 6  skut.

5

 83,6 %

1361 - správní poplatky  R 7   skut.

4,5

64,4 %

3341 - př. z poskyt. služeb a výrobků  R 5  skut.

 4,1

 83,2 %

3412 - př. z poskyt. služeb a výrobků  R 27,6  skut.

17,3

 62,8 %

3632 - pohřebnictví  R 18  skut.

 14,9

 82,9 %

3639 - komunální rozvoj  R 200  skut.

140,1

 43,8 %

 
B) Překročené položky /tis. Kč/
1112 - daň z př. fyz. osob ze SVČ  R 280  skut.

377,4

134,8 %

1121 - daň z př. právnických osob  R 800  skut.

884,2

 110,5 %

1211 - DPH  R 1 200  skut.

1 413,7

 117,6 %

odd. § 1012 2131 př. z pronáj. pozem.  R 40  skut.

58,6

 146,6 %

odd.§ 2119 2343 př. z úhrad dobýv. prostoru  R 10  skut.

12,3

123,0 %

odd § 3314 2111 činnosti knihovnické  R 6  skut.

6,7

111,3 %

odd.§ 3749 2111 Př. z poskytování služeb  R 30  skut.

36,6

122,0 %

 

Výdaje:
Výdaje obce byly v roce 2005 rozpočtovány částkou 6 265 tis. Kč, upravený rozpočet činil 6 672900,- Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 5 972044,85 Kč /89,50 %/.

Vlastní rozpočtové opatření s větším navýšením fin. prostředků bylo provedeno u paragrafů: /v tis. Kč/

 

2219 5171- opravy, udržování  R 20  UR

 35

 čerp.

26,3

2321 5169 - nákup ost.služeb  R 15  UR

 35

 čerp.

34,6

3111 5171 - opravy, udržování  R 920  UR

 1238

 čerp.

1236

3412 5171 - dtto  R 27,6  UR

 70

 čerp.

68,8

3612 5171 - dtto  R 18  UR

 53

 čerp.

52,5

3631 6121 - budovy, haly, stavby  R 400  UR

 656

 čerp.

559,3

6171 5169 - nákup ost.služeb  R 35  UR

 51

 čerp.

43,7

 


Zvýšené čerpání, které vyvolalo nutnost provedení a schválení rozpočtových opatření, bylo z důvodů:

2219 5171 - oprava vozovky (centrální část obce)
2321 5169 - pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod bylo provedeno větší množství rozborů odpadních vod
3111 5171 - výměna oken na části budovy předškolního zařízení MŠ, částečné zateplení, celková oprava fasády budovy
3412 5171 - oprava osvětlení víceúčelového sportoviště
3612 5171 - oprava střechy (obecní byt, havarijní stav)
3631 6121 - rekonstrukce veřejného osvětlení
6171 5169 - technická výpomoc

Finanční prostředky převedené obci v rámci souhrnného finančního vztahu - jednalo se o částku 30,5 tis. Kč, (příspěvek na státní správu 7,7 tis. Kč, na školství 22,8 tis. Kč).
Příspěvek pro občana na individuální dopravu - 6 tis. Kč, dotace ÚP Vyškov na mzdy pracovníků na VPP činila 86,6 tis. Kč. Veškeré finance byly použity v souladu se stanoveným účelem.
Obec Lovčičky neúčtuje hospodářskou činnost a v roce 2005 nehospodařila s úvěrem.
Obec má zřízen Fond rozvoje bydlení a v loňském roce z daného účtu poskytla občanům na základě uzavřených smluv 230.000,- Kč. Obec Lovčičky účtuje a spravuje sociální fond pro sebe a další 4 obce (Bošovice Hrušky, Milešovice, Otnice). Zůstatek na účtu soc. fondu činil k 31.12.2005 122.511,06 Kč
V předmětném roce obec dále obdržela dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, které byly rovněž použity v souladu s daným účelem (viz příl. závěrečného účtu obce - finanční vypořádání dotací). Účetní hospodářský výsledek obce za rok 2005 je - 808495,44 Kč.
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a to mateřské školy, které v roce 2005 poskytla příspěvek v celkové výši 140 tis. Kč. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2005 je 10 257,42 Kč.

Zpracovala: Hrozková
Lovčičky dne 9.2.2006

 


 

Příloha

Finanční vypořádání dotací přijatých z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Přijato do 31.12.2005

ÚZ

Vyčerpáno k 31.12.2005

Vráceno

     5 120,-

 551

      5 120,-

 –

   20 000,-

 551

    20 000,-

 –

 120 000,-

 363

 120 000,-

 –

 

 

Sestavil: Bartáková
Lovčičky 24.1.2006


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin