Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 01/10

Typ: ostatní
Zápis 01/10

Zápis 01/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 7. 1. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO (omluven Boček, Tomašík, Šebesta)
Občané: -

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Ing. Pavel Doležal
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Návrh nebyl připomínkován.

 1. Smlouva o dílo (fa Pařez Brno)
 2. Výše poplatků pro rok 2010
 3. Poplatky za připojení k DS E-ON
 4. Nájemné – obecní byty
 5. Rozpočtové opatření obce č. 11/2009
 6. Pošta, různé
 7. Diskuse, závěr

Usnesení:
ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

1/ Smlouva o dílo /Hrozková/
Předložena a projednána Smlouva o dílo, předmět smlouvy - deratizační zákrok proti hlodavcům v kanalizační síti obce.
Usnesení: ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jiří Pařez - zdravotně technické služby, Renneská 22, 639 00 Brno
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

2/ Výše poplatků pro rok 2010 /Hrozková/
Poplatky vybírané obcí budou ponechány na cenové úrovni roku 2009 (svoz KO-popelnice, poplatek za psy, stočné). Cena 1 m3 vody spotřebované v roce 2009 činí 26,-Kč.
Usnesení: ZO rozhodlo o ponechání výše poplatků (poplatek za svoz KO-popelnice, za psy a stočné) na cenové úrovni roku 2009. Vodné za rok 2009 činí 26,- Kč.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

3/ Poplatky za připojení k DS E-ON /Hrozková/
Na základě smluvního vztahu (Smlouva o připojení k distribuční soustavě č.700020028000010 uzavřená mezi E-ON Distribuce a.s. a obcí Lovčičky) uhradila Obec Lovčičky poplatek za připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele DS – RD Pod zahrádkami, jednotlivý RD 3x25A, celkem pro 9 RD 3x225 A.
Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě poplatku za připojení odběrného zařízení zákazníka k DS všemi vlastníky RD v dané lokalitě a to v plné výši, tj. 12.500,- Kč/1 RD. Pozemky parc.č. 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705/2, k.ú. Lovčičky.
V případě prodeje pozemků parc.č. 705/1 a 706, k.ú. Lovčičky (1 vlastník a 1 RD), bude uhrazen poplatek za připojení 1 RD.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

4/ Nájemné – byty obce /Hrozková/
Po převodu bytů do vlastnictví obce (v budově č.p. 65), bude zastupitelstvem stanovena nová výše měsíčního nájemného. Výše nájemného bude projednávána i u bytu č.3.
Usnesení: ZO bere informaci na vědomí

5/ Rozpočtové opatření č. 11/2009 /Hrozková/
Jedná se o přesuny z položek v rámci paragrafů, opravy do roku 2009. 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11/2009 (příl.č.1)
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

ad 6/ Pošta, různé
č.j. 89 - SÚ MěÚ, výzva ke sjednání nápravy - prošetření způsobu využití objektu k bydlení č.p. 190, k.ú. Lovčičky (J.Matušina)
č.j. 90 – územně plánovací informace, novostavba RD a hospodářského objektu na pozemku p.č. 307, k.ú. Lovčičky (J.Marek)
č.j. 91 – SÚ, územně plánovací informace, autodílna Otnice, změna užívání stavby na poz. p.č. 1070/1, 1071, k.ú. Lovčičky (J.Matušina)
č.j. 92 – MěÚ, vodoprávní úřad, kontrolní prohlídka stavby - vydání kolaudač. souhlasu k užívání vod.díla „Studna vrtaná“ na poz. p.č. 683, k.ú. Lovčičky (J.Mokrý)

Různé:

 • K 31.12.2009 byla ukončena činnost OS pracovníků státních orgánů a organizací ZO Otnice. K datu 31.1.2010 bude ukončeno vedení Sdruženého sociálního fondu pro Obce Lovčičky, Otnice, Bošovice a Milešovice.
  Usnesení: ZO bere přednesené informace na vědomí a souhlasí s vytvořením sociálního fondu pro Obec Lovčičky vedeného Obcí Lovčičky od 1.2.2010.
  pro 6 proti 0 zdržel se 0 
 • starostka připomenula tzv. „chodníkový zákon“, dle kterého je m.j.povinností obcí udržovat chodníky před RD. Prostřednictvím MR bylo vysloveno poděkování těm občanům, kteří si před svými domy uklízí,čímž pomáhají obci. Vyzvala zastupitele, aby v případě nutnosti (zejm. ve dnech prac.volna pomohli podle svých možností s úklidem ) 
 • na jednání 28.1.2010 připravit záměr akcí pro rok 2010, podklady pro finanční rozpočet pro letošní rok a žádosti o dotace z PRV
 • starostka poděkovala P.Topolářovi za bezplatně provedené opravy v mateřské škole (topení, odpady)
 • termíny jednání ZO: 7.1., 28.1., 18.2., 11.3., 1.4., 22.4., 13.5., 3.6., 24.6.2010 §

Nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky. Jednání ukončeno ve 21.30 hod. Starostka poděkovala členům zastupitelstva za účast. 

Lovčičky dne 14.1.2010

 
Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá Ing. Pavel Doležal

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin