Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 02/10

Typ: ostatní
Zápis 02/10

Zápis 02/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 28. 1. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO (oml. Topolář, neoml. Tomašík)
Občané: -

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Pavel Boček, Ing. Jindřich Svoboda
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Návrh na doplnění programu - Hrozková:
Žádost vedení MŠ Lovčičky k udělení souhlasu k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Na návrh starostky byl z programu jednání vypuštěn bod – nájemné obecní byty, ÚZSVM dosud nepodal návrh na zápis budovy do KN Katastrálního prac. Vyškov

 1. Prodej nemovitosti - pozemek
 2. Poplatky za připojení odběrného místa (3 RD, E-ON)
 3. Nabídka a.s. ROSTĚNICE na odkup vybraných pozemků obce
 4. Vedení účetnictví MŠ
 5. Pošta, různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání, vč. doplnění a vypuštění 1 bodu s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

1/ Prodej pozemku /Hrozková/
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 472/1 (215 m2) a části pozemku parc.č. 472/2 (31 m2), oba pozemky v k.ú. Lovčičky, zahrada, byl veřejně oznámen, prodávané části pozemků GP sloučeny pod parc. č. 472/3, výměra 246 m2.

Usnesení: ZO schválilo prodej pozemku parc.č. 472/3, zahrada, výměra 246 m2 p. Janě Polákové, bytem Lovčičky 117 za podmínek:
Kupující uhradí:
- kupní cenu 50,- Kč/1 m2
- vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN
- správní poplatek za vklad do KN
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

2/ Poplatky za připojení k DS E-ON /Hrozková/
Na základě smluvního vztahu (Smlouva o připojení k distribuční soustavě č.700049890000010 uzavřená mezi E-ON Distribuce a.s. a obcí Lovčičky) uhradila Obec Lovčičky poplatek za připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele DS – RD Pod zahrádkami, jednotlivý RD 3x25A, celkem pro 3 RD 3 x 75 A.
Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě poplatku za připojení odběrného zařízení zákazníka k DS všemi vlastníky RD v dané lokalitě a to v plné výši, tj. 12.500,- Kč/1 RD.
RD na pozemcích parc.čísel 707, 708/2, 4755/9.
707, 708/2, 702, 703, 705/2, k.ú. Lovčičky.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

3/ Nabídka a.s. ROSTĚNICE na odkup vybraných pozemků obce /Hrozková/
Nabídka na odkup pozemků ze strany a.s. Rostěnice neakceptována.
Usnesení: ZO neakceptuje nabídku předloženou a.s. Rostěnice na odkup vybraných pozemků obce Lovčičky v k.ú. Lovčičky, k.ú.Otnice a k.ú. Bošovice
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 4/ Vedení účetnictví MŠ Lovčičky /Hrozková/
ZO projednalo žádost vedení Mateřské školy Lovčičky – příspěvkové organizace, na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Usnesení: ZO souhlasí s vedením účetnictví příspěvkové organizace MŠ Lovčičky ve zjednodušeném rozsahu, s tím, že neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zák. o účetnictví, nesestavuje přehled o finančních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu podle § 9, odst. 2, vyhl.č. 410/2009 Sb.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Pošta, různé
č.j. 1 - MěÚ, SÚ výzva k doplnění návrhu (HZ)
2 – SÚ, Usnesení č. 7/2010 o přerušení řízení ve věci vydání územ.rozhod. na stavbu HZ
3- SÚ, výzva k součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce, RD 236 (p.Adámek)
4 – SÚ, Rozhodnutí č.19/2010 o zákazu změny užívání stavby, objekt bydlení č. 190 (p. Matušina)
5 – SÚ, Rozhodnutí č. 18/2010, nařízení zjednání nápravy vad a nedostatků stavby (p. Matušina-záměr změny části stavby pro jiný účel, než pro který byla zkolaudována)
6 – MěÚ, ŽP, stanovisko k PD na prodloužení vodovodního řadu v obci
7 – MěÚ, ŽP, kolaudační souhlas k užívání vodního díla (p.Mokrý, studna)
8 – žádost o koupi pozemku ke stavbě RD (p. Stará)

Různé:

 • zastavovací studie Podcibulčí, řešen způsob úhrady IS – el. energie. Jedná se o pozemky ve vlastnictví fyzických osob. V dané věci nařízeno jednání 3.2.2010 s majiteli těchto pozemků, o dalším postupu rozhodne ZO
 • žádost SDH na poskytnutí dotace v roce 2010. Řešeno bude v rámci připravovaného rozpočtu na letošní rok
 • žádost OVV ČSSD na poskytnutí prostoru na umístění volebních prospektů
 • v místní knihovně nainstalován internet pro veřejnost, bude stanovena výše poplatků
  (T: 15.2.)
 • příprava rozpočtu na rok 2010:
  do 8.2. podat OÚ žádosti o finanční příspěvky (organizace)
  ZO 18.2. úprava a připomínkování rozpočtu
  ZO 11.3. schválení rozpočtu obce na rok 2010
 • p. Šmíd, opětovně projednat s p. Hudcem svod dešťových vod od garáže a HZ
 • akce připravované OÚ (leden, únor)
  29.1. SPOZ, příprava plánu návštěv na rok 2010 /zasedací místnost OÚ/
  12.2. Beseda s důchodci /sokolovna/

Prioritní akce r. 2010:

 • dokončení změny č. 1 územního plánu obce
 • celková rekonstrukce kapličky sv. Anny
 • prodloužení hlavního vodovodního řadu v obci
 • oprava sklepních prostorů obecního úřadu
 • výstavba IS v lokalitě Louky (návaznost na počet prodaných stavebních míst)
 • zajišťování fin. dotací pro stavbu kanalizace a ČOV v obci
 • zajišťování fin. dotací pro stavbu HZ a rekonstrukce sokolovny

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Příští jednání ZO – 18.2.2010, 19.00 hod.
Jednání ukončeno ve 21.15 h. poděkováním starostky členům ZO za účast.

 
Lovčičky dne 3.2.2010

Ověřovatelé: Ing. Jindřich Svoboda, Pavel Boček

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin