Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 03/10

Typ: ostatní
Zápis 03/10

Zápis 03/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 18. 2. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 9 členů ZO
Občané: Jakub Drozd, Ing. Michal Kraus

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Radek Tomašík, Petr Topolář
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací ani pozměňovací návrhy.

 1. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
 2. Úprava nájemného – byty
 3. Nájemné nebytové prostory (býv. konírna)
 4. Pošta, různé
 5. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 9 proti 0 zdržel se 0 

1/ Smlouva o zřízení práva odpovídajícícho věcnému břemenu /Hrozková/
ZO předložen návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi stranami Obec Lovčičky a E.ON, a.s. Přemět smlouvy: umístění nového kabelového vedení NN na poz. p.č. 186/1 a 4755/1, k.ú. Lovčičky zaps. na LV 10001 pro Obec Lovčičky. Stavba „Lovčičky kabel NN 3x RD“.

Usnesení: ZO s návrhem Smlouvy v předloženém rozsahu a za daných podmínek vyslovuje souhlas a pověřuje starostku obce k podpisu řádné smlouvy.
pro 9 proti 0 zdržel se 0 

2/ Úprava nájemného – byty /Hrozková/
ZO rozhodlo o zvýšení nájemného za užívání bytu č.1 (nájemce p. Borovičková) a bytu č. 2 (nájemce p. Huňková).
S účinností od 1.6.2010 se nájemné upravuje na částku 300,-Kč/m2/rok. Výše poplatků za služby zůstává nezměněna.
pro 9 proti 0 zdržel se 0 

3/ Nájemné nebytové prostory /býv. konírna/
Nájemné z nebytových prostor v areálu býv. statku se stanovuje částkou 60,-Kč/m2/rok.
Nájemné bude zakotveno ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor, současný nájemce bude s účinností od 1.4.2010 hradit nájemné ve výši 1 500,- Kč/měsíc.
Usnesení: ZO schvaluje výši nájemného za užívání objektu býv. konírny a části přístavku v jejím sousedství.
pro 9 proti 0 zdržel se 0 

4/ Pošta, různé
č.j. 9 - SÚ, zahájení kolaudačního řízení stavby garáže na poz.p.č. 182, k.ú. Lovčičky, M.Celý
10 - SÚ, stavební řízení na akci „Celková oprava kapličky sv. Anny Lovčičky, poz.p.č. 653, k.ú.Lovčičky, r.č. 18964/7-3693
11 - SÚ, kontrolní prohlídka stavby (udržovací práce ) na RD č. 236, výzva ke sjednání nápravy závad a nedostatků, J.Adámek
12 - Ing. Drozdová, žádost o koupi pozemku parc.č. 1942, k.ú. Bošovice, pozemek v majetku Obce Lovčičky. ZO seznámeno se žádostí a s důvody koupě, o dalším postupu rozhodne na jednání 11.3.2010
13 - SÚ, kolaudační řízení na novostavbu RD, vč. napojení na IS, poz.p.č. 698/2 (RD), 698/1, 186/1=IS, M. Maresová, Bošovice
14 - SÚ, výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce (RD č.p.248, RD 249)
15 - Římskokatolická farnost Otnice, žádost o poskytnutí finančního příspěvku na r.2010. Bude projednáno v rámci schvalování finančního rozpočtu obce
16 - SÚ, odbor územního plánování, oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Obce Lovčičky a výzva k uplatnění stanovisek veřejnou vyhláškou (veřejné projednání – čtvrtek 8.4.2010, 16.00 hod. sokolovna Lovčičky)

Různé:

 • ZO předložen návrh na pojištění víceúčelového sportoviště (kurt) u ČSOB Pojišťovny, a.s.. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
 • ZO předložena nabídka geodet. prací: Rozšíření služeb informačního systému G-View, starostka dojedná s firmou ZK-Brno provedení služeb
 • Okresní soud Vyškov, volba soudců přísedících pro OS Vyškov, členové ZO zváží možnosti k navržení kandidátů do 31.3.2010
 • informace z Úřadu práce Vyškov o podmínkách k získání míst na VPP pro r. 2010
 • starostka poděkovala člence ZO p. Pouchlé za podíl na přípravě a organizaci akce Setkání se seniory, pořádané 12.2.2010. Poděkování rovněž p. O.Skulínkové
 • starostka opětovně připomněla termín konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce
 • P.Topolář seznámil s ústní žádostí (záměrem) p. Dana Schmieda na celoroční pronájem kiosku obce / ujasnit podmínky, za kterých byla obci poskytnuta dotace na výstavbu sportovního zázemí – ZO 11.3.2010, starostka)
 • F.Šebesta, výměna dlažby v urnovém háji, finance zapracovat do letošního rozpoču
 • R.Tomašík, položení dlažby u kiosku, náklady na akci zapracovat do rozpočtu
 • M. Kraus, opravit hromosvod nad garáží OÚ, zajistí starostka

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Příští jednání ZO – 11.3.2010, 19.00 hod.
Jednání ukončeno ve 21.35 hod. poděkováním starostky členům ZO a občanům za účast.

Lovčičky dne 24.2.2010

Ověřovatelé: Radek Tomašík Petr Topolář

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin