Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 04/10

Typ: ostatní
Zápis 04/10

Zápis 04/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 11. 3. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 8 členů ZO
Omluvena: Oldřiška Pouchlá
Občané: Jakub Drozd

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Svoboda, František Šebesta
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací ani pozměňovací návrhy.

 1. Rozpočet obce na rok 2010
 2. Smlouva na pronájem nebytových prostor – dodatek č. 1
 3. Pronájem kiosku – sportovní areál obce
 4. Návrh – změna č. 2 Územního plánu obce Lovčičky
 5. Hospodářský výsledek MŠ Lovčičky za rok 2009
 6. Pošta, různé
 7. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

1/ Hrozková
ZO předložen návrh finančního rozpočtu obce na rok 2010 (sestaven na paragrafy).
Usnesení: ZO schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2010 bez připomínek.
pro 8 proti 0 zdržel se 0

2/ Hrozková
ZO seznámeno se zněním Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.4.2009 (nájemce Heřmanský Jiří)
Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne 1.4.2009 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

3/ Hrozková
Žádost o nájem kiosku ve sportovním areálu obce ve Svaté předložili dva zájemci.V jednom případě zájemce podmínil provozování kiosku stavebními úpravami.
Usnesení: ZO rozhodlo o nájemci kiosku – TJ.Sokol Lovčičky a ukládá starostce vyhotovení dodatku ke smlouvě. Podmínky nájmu:
- nájem na dobu určitou /28.3.-31.10.2010/
- nájemné 1 000,- Kč/měs., voda 100,-/nájemní vztah
- nájemce uhradí náklady spojené s odběrem el.energii
- nájemce je zodpovědný za udržování čistoty a pořádku kiosku a jeho okolí
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

4/ Hrozková
ZO předložena žádost o změnu části Územního plánu obce Lovčičky týkající se prostoru bývalého Agroklasu.
Usnesení: ZO schvaluje provedení změny č. 2 Územního plánu obce Lovčičky. Pořizovatel ÚPO – MěÚ ve Slavkově u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, zhotovitel – Studio Region, s.r.o. Brno. Náklady spojené s vyhotovením změny č. 2 uhradí žadatel změny.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

5/ Hrozková
Ředitelkou MŠ byl ZO předložen k projednání hospodářský výsledek Mateřeké školy Lovčičky za rok 2009. 
Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lovčičky za r. 2009 a souhlasí s přidělením finančních prostředků do fondu rezerv a fondu odměn.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

6/ Pošta, různé
č.j.: 17 – žádost o závazné stanovisko k odstranění stavby RD č.p.20, k.ú. Lovčičky, manž. Lacík David a Andrea . ZO nevzneslo námitky k předloženému záměru
18 – SÚ, oznámení o zamítnutí řízení ve věci umístění stavby „skladovací hala“ na poz. p.č. 2200,2001, k.ú. Lovčičky, D.Lacík
19 – SÚ, kolaudační rozhodnutí na stavbu „garáž“, par.č. 182, k.ú. Lovčičky, M.Celý
20 – žádost o závazné stanovisko k záměru demolice RD a hosp. objektů na poz.p.č. 307, k.ú. Lovčičky, žadatel a vlastník objektů - MVDr. J. Marek ZO nevzneslo námitky k předloženému záměru
21 – žádost p. Dana Schmieda na pronájem kiosku ve sport. areálu /zamítnuto/
22 – SÚ, stavební povolení na stavbu „Oprava kapličky sv. Anny Lovčičky“, pro Obec Lovčičky
23 – žádost o přidělení správcovství ve sport. areálu obce, Oldř. Pouchlá /vyhovuje se/
24 – SÚ, oznámení o zahájení řízení odstranění stavby RD č.p. 20, D. Lacík
25 - SÚ, výzva ke zjednání nápravy z kontrolní prohlídky, RD č.p. 248, RD č.p. 249

Různé:

 • ZO seznámeno na jednání konaném 18.2.2010 se žádostí o prodej pozemku parc.č. 1942, výměra 4 824 m2, k.ú.Bošovice, vlastník obec Lovčičky.
  Po diskusi vyvstala otázka, zda je záměrem obce tento pozemek v nejbližší době vůbec prodávat a zda tedy dále postupovat v intencích § 30, odst.1, zák. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Pro další jednání o prodeji se vyslovili 2 členové ZO (Topolář, Doležal) ostatní zastupitelé další jednání o prodeji zamítli. Žadatelce bude nabídnut pronájem pozemku za úplatu 
 • Obecní úřad Lovčičky upozorněn komisí ŽP OÚ Otnice na zhoršující se kvalitu vypouštěných odpadních vod do místní vodoteče (ohrožuje kvalitu vody v rybníku za RD p. Matušina) 
 • projednána žádost fyz.osoby na umožnění přístupového bodu pro bezdrátový internet na budově OÚ. Rozhodnuto bude na příštím jednání ZO
 • ing. Svoboda informoval o záměru MS Hubert Otnice provést ve spolupráci s OÚ Milešovice a Lovčičky úklid remízků v okolí obcí 
 • sběr železného šrotu po obci (SDH): 27.3.2010 
 • přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad: 24.3.2010

Změna termínu příštího jednání ZO: z 1.4. 2010 se přesouvá na 31.3.2010. Místo a hodina zůstávají nezměněny.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno v 21.15 hod. poděkováním starostky členům ZO za účast.

Lovčičky dne 18.3.2010

Ověřovatelé: Ing. Jindřich Svoboda František Šebesta

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin