Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 05/10

Typ: ostatní
Zápis 05/10

Zápis 05/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 31. 3. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Nepřítomni: Boček, Ing. Svoboda, Tomašík
Občané: -

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Oldřiška Pouchlá, Petr Topolář
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění.

 1. Smlouva o budoucí smlouvě kupní (Obec Lovčičky-JMP Net, s.r.o. Brno)
 2. Policie ČR, odd. Slavkov, zpráva o bezpečnostní situaci v obci v r. 2009 
  Pošta, různé
  Diskuse, závěr
  Návrh na doplnění (starostka)
 3. Licenční smlouva GEODIS Brno
 4. Nevýhradní licenční smlouva ZABAGED – ČR, Zeměměřický úřad

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

1/ Hrozková
Projednána Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi Obcí Lovčičky a JPM Net, s.r.o. Plynárenská Brno, na budoucí odkup plynárenského zařízení (plynovod budovaný obcí Lovčičky v rámci II.etapy výstavby IS v lokalitě Pod zahrádkami-výstavba RD)
Usnesení: ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi stranami: Obec Lovčičky
JMP Net, s.r.o. Brno na odkup PZ vybudovaného obcí – II.etapa prodloužení IS Pod zahrádkami
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

2/ Hrozková
Starostka seznámila se Zprávou předloženou obv. odd. Policie ČR ve Slavkově u Brna týkající se bezpečnostní situace v obci Lovčičky v roce 2009. 
Usnesení: ZO bere přednesenou zprávu na vědomí

3/ Hrozková
Projednáno uzavření licenční smlouvy mezi poskytovatelem licence - firmou GEODIS Brno, s.r.o. a nabyvatelem Obcí Lovčičky. Obec jako nabyvatel licence je oprávněna k výkonu práva užít ortofotomapy správního území obce Lovčičky v jejich správních hranicích (k.ú.Lovčičky).
Usnesení: ZO schválilo uzavření výše uvedené licenční smlouvy mezi Obcí Lovčičky a firmou GEODIS s.r.o. Brno
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

4/ Hrozková
Projednáno uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED) mezi stranami: Obec Lovčičky a Česká republika-Zeměměřický ústav Praha.
Usnesení: ZO schválilo uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití ZABAGED mezi smluvními stranami: Obec Lovčičky a ČR-Zeměměřický úřad Praha - předání digitálního produktu
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

5/ Pošta, různé
č.j. 26 – SÚ, územní řízení na stavbu „Prodloužení vodovodu Lovčičky-statek“ pro Obec Lovčičky
27 - Marie Zigmundová, žádost o povolení pokácení ořechu na zahradě u RD
28 - Martina Maresová, kolaudační rozhodnutí „Novostavba RD vč. napojení na IS, p.č. 698/2,698/1, 186/1, k.ú. Lovčičky
29 - SÚ, David Lacík, územní řízení na stavbu“Skladovací hala s parkovacím stáním, vč. přípojek IS“, poz.p.č. 2200, 2201, 696, k.ú. Lovčičky
30 - SÚ, nabytí právní moci Územního rozhodnutí o umístění stavby (prodloužení lok. Pod zahrádkami – IS)
31 - SÚ, územně plán. úřad, oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu obce Otnice
32 - žádost na prodej pozemku obce parc.č. 145, ost.pl.,ost. komunikace, výměra 104 m2, k.ú. Lovčičky. ZO o případném prodeji rozhodne na příštím jednání

Různé:

 • Ing. arch. Snášel - předložil ZO návrh řešení napojení budoucích RD v části Pastoušky na silnici III.třídy. Realizace řešení finančně velmi náročná, bude vypracován jednodušší návrh, který bude znovu projednáván v ZO i s vlastníky pozemků
  /T: 30.4.2010/
 • Ant. Sekanina – žádost o prodej části pozemku parc.č. 211/4, k.ú. Lovčičky. ZO prodej zamítlo všemi hlasy přítomných zastupitelů
  Pozemky Pod zahrádkami II. etapa výstavby – od 12.4.2010 budou stavební poz. nabídnuty k prodeji prostřednictvím RK REMAX; smlouvu uzavřít na dobu 3 měsíců
  /O: starostka/
  pro 6 proti 0 zdržel se 0 
 • Starostka – požadavek občanů na změnu (doplnění) počtu dní, kdy je možné likvidovat suchou trávu pálením. Projednání odloženo na příští jednání
 • Šmíd – požadavek občana na dílčí úpravu jízdního řádu; projedná starostka
 • Pouchlá - podala informaci o akcích pořádaných obcí, nebo ve spolupráci s ní:
  • „Vítání občánků“ , děti narozené v roce 2009
  • vystoupení spolku žen s programem „Dračky“ v Otnicích
  • 4. 4. 2010 stejné vystoupení v Bošovicích
  • 19. 9. 2010 v rámci oslav 15. výročí založení DSO ŽlaP vystoupení ve Slavkově u Brna

Nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky. Jednání ukončeno v 21.30 hod. poděkováním starostky členům zastupitelstva za účast.

 
Lovčičky dne 7.4. 2010

Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá, Petr Topolář

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin