Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 06/10

Typ: ostatní
Zápis 06/10

Zápis 06/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 29. 4. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 8 členů ZO
Omluven: Petr Topolář
Občané: Roman Šmíd

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.

Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Doležal, Pavel Boček
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací ani pozměňovací návrhy.

 1. Závěrečný účet obce za rok 2009
 2. Rozpočtové opatření obce č. 1/2010
 3. Prodej pozemku parc.č.145, ost. pl., k.ú. Lovčičky
 4. Smlouva o dílo (Změna č. 2 ÚP obce)
 5. Statut a Směrnice sociálního fondu obce pro rok 2010
 6. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věc. břemenu (E.ON-RD č.p. 55)
 7. Školné MŠ Lovčičky
 8. Nabídka darování pozemků do vlastnictví obce
 9. Pošta, různé
 10. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášťa to ještě před hlasováním.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

1/ Hrozková
Závěrečný účet obce za rok 2009 sestává:
 1. Výsledek hospodaření obce za rok 2009
 2. Stav účelových fondů
 3. Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Lovčičky
 4. Vyúčtování finančních dotací
 5. Koupě a prodeje nemovitostí – pozemky
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lovčičky projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2009 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou.
Závěrečný účet obce za r. 2009 je přílohou č. 1 zápisu.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

Starostka předložila „Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“, které bylo vzato ZO na vědomí (příloha č. 2 zápisu).

2/ Hrozková
ZO předloženo rozpočtové opatření obce č. 1/2010.

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2010
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

3/ Hrozková
ZO jednalo o prodeji pozemku parc.č. 145, k.ú. Lovčičky, přihlášen 1 zájemce.

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 145, ost. plocha, výměra 104 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky manž. …………. bytem Lovčičky ……………. za podmínek:
kupní cena 50,- Kč/1 m2
kupující vyhotoví KS a uhradí náklady spojené s vkladem do KN
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

4/ Hrozková
ZO projednalo návrh Smlouvy o dílo na Změnu č.2 ÚP obce /Studio Region, s.r.o. Brno/.
Návrh změny - týká se poz.p.č. 2200-odstranění plochy Rs sportoviště, Pz veřejnou zeleň přemístit k hranici plochy Bo. Změna ÚP vyvolaná potřebou budoucího investora fa Lacík, s.r.o. Lovčičky, který uhradí náklady se změnou spojené.

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo (Studio Region Brno) na zhotovení Změny č. 2 ÚP obce a provedení výše uvedených úprav ve Změně č.2 ÚP obce Lovčičky, vč. způsobu financování.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

5/ Hrozková
ZO předložen Statut a Směrnice sociálního fondu obce Lovčičky pro rok 2010.

Usnesení: ZO schvaluje Statut a Směrnici sociálního fondu obce Lovčičky pro rok 2010.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

6/ Hrozková
ZO projednalo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (obec Lovčičky-E.ON Distribuce, a.s.) , stavba „Lovčičky přip. NN Svoboda“ – umístění nového kabel. vedení.

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy mezi Obcí Lovčičky a E.ON Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, stavba „Lovčičky přip.NN Svoboda“, umístění nového kabel. vedení.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

7/ Hrozková
Ředitelkou MŠ byl předložen k projednání návrh ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu Lovčičky, účinnost od 1.9.2010.
Pro nedostatek informací nebylo ve věci rozhodnuto, projednáno bude 20.5. t.r. za účasti ředitelky MŠ.
ZO vzalo na vědomí.

8/ Hrozková
Obci nabídnuty k převodu do vlastnictví pozemky od p. ……….. a p. …………... Jedná se o bezúplatný převod formou darovací smlouvy (15 parc.čísel, k.ú. Lovčičky, viz příloha LV)

Usnesení: ZO schvaluje převod pozemků do svého vlastnictví od dárců ………………………….. a to formou darovací smlouvy. Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o převodu vlastnických práv k daným nemovitostem.
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

9/ Pošta, různé

Č.j.
33 – SÚ, zahájení územního a stavebního řízení, změna užívání části RD č.190 (autodílna Otnice)
34 – SÚ, územní a stavební řízení, novostavba RD vč. garáže, sklepu a IS, J.Pitron
35 - SÚ, povolení odstranění stavby, RD čp. 20 Lovčičky, Lacík, s.r.o.
36 - žádost o stanovisko k realizaci stavby SKLEP na pozemku parc.č. 354/1, k.ú.Lovčičky, vlastník poz. a investor manž. Polanský J. a Vl.
37 – SÚ, oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí – novostavba RD Maresová
38 - SÚ, stavební řízení na stavbu Prodloužení lokalita Pod zahrádkami II.etapa (VO, plyn)
39 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu v majetku obce, O.Kotlárová
40 - SÚ, územně plánovací informace pro stavbu RD na poz.p.č. 24, k.ú. Lovčičky
41 – žádost o prodej pozemku pro výstavbu RD Pod zahrádkami
42 – SÚ, Obec Lovčičky, územní rozhodnutí pro stavbu prodloužení vodovodu „Lovčičky-statek“
43 – územní řízení na stavbu požární zbrojnice, vč. příp. vody, plynu, elektřiny, jímky na vyvážení a sjezdu na MK. Parcela č. 2242, 2201 (IS, sjezd),k.ú. Lovčičky, investor Obec Lovčičky

Různé:

 • dodání materiálu na akci „Vodovod-statek“ Boček Pavel (nižší cenová nabídka)
 • předložena dokumentace, stav.technický průzkum vč. kalkulace na sanaci sklepů a vlhkého zdiva budovy OÚ. Ing. Doležal a P. Boček připraví na další jednání ZO analýzu materiálů
 • regulativy pro výstavbu RD Pod zahrádkami. Bude vycházeno z podnětů členů ZO, doplněno projektantem a předáno odboru stavebnímu a územně plánovacímu MěÚ ve Slavkově pro informaci a potřeby budoucích stavebníků
 • žádost manž. Boček Pavel a Jarmila na možnost úpravy MK před RD žadatelů (usazení obrubníků). ZO nemá námitky, obec poskytne obrubníky, práce provede odborná firma na náklady žadatelů
 • zpracovatel PD na výstavbu IS Pod zahrádkami (II.etapa), fa Arpos Brno, dopracuje PD na plyn. přípojky k budoucím RD
 • napojení fa Lacík s.r.o. k distribuční soustavě n.n. na poz. p.č. 2200, k.ú. Lovčičky-trasformátor 100kW, areál býv. statku
 • prodej pozemků k výstavbě RD prostřednictvím RK – smlouva uzavřena na dobu 3 měs.

Návrh KS bude předložen obci k vyjádření, prodejní cena daná obcí=700,-Kč/m2.

Zhotovitel IS bude vybrán na základě výběrové řízení provedeného obcí.

O.Pouchlá – nutná oprava oplocení kolem tenisového kurtu, natření sloupků na kurtu

Nejbližší jednání ZO – 20.5.2010, 19.00 hod., zasedací místnost OÚ Lovčičky.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno v 21.45 hod. poděkováním starostky členům ZO za účast.

 
Lovčičky dne 5.5.2010

Ověřovatelé: Ing. Pavel Doležal Pavel Boček

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin