Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 07/10

Typ: ostatní
Zápis 07/10

Zápis 07/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 20. 5. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO
Omluven: Pouchlá, Ing. Doležal, Ing. Svoboda, Šebesta
Občané: -

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Petr Topolář, Radek Tomašík
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací ani pozměňovací návrhy.

 1. Informace ředitelky MŠ Lovčičky - školné
 2. Schválení poskytnuté finanční dotace – KÚ JMK (budova OÚ)
 3. Vydání Změny č. 1 územního plánu obce
 4. Projednání výsledku kontroly HZS JMK (PO)
 5. Pošta, různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 5 proti 0 zdržel se 0 

1/ Informace ředitelky MŠ
Mgr. Dufková seznámila s právní normou upravující vybírání školného v předškolním zařízení. Vzhledem k celkovým potřebám provozu v MŠ navrhlo ZO společně s vedením MŠ vybírat úplatu za pobyt dětí v předškolním zařízení, jehož zřizovatelem je Obec Lovčičky.
Usnesení: ZO souhlasí s vybíráním úplaty (školného) od rodičů dětí navštěvujících předškolní zařízení MŠ Lovčičky a to ve výši 210,- Kč za dítě/měsíc. Účinnost od 1.9.2010
pro 5 proti 0 zdržel se 0 

Mgr. Dufková dále seznámila s možností a podmínkami prodloužení provozní doby v mateřské škole (nyní provoz do 15.30 hod., požadavek části rodičů do 16.30 hod.)
Prodloužení provozu ve škole je podmíněno:

 • navýšením pracovního úvazku pro učitelku a pro pracovnici školy
 • navýšením mzdových prostředků o 45 tis. Kč. Tyto prostředky by musely být hrazeny z rozpočtu zřizovatele MŠ, obce Lovčičky

Vzhledem k závažnosti projednávaného bodu a s přihlédnutím k počtu přítomných zastupitelů bylo rozhodnuto přijmout usnesení na jednání ZO 10.6.2010.

2/ Hrozková
Z rozpočtu JMK v roce 2010 byla obci schválena účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Oprava budovy OÚ Lovčičky“ v celkové výši 160 tis. Kč.
Usnesení: ZO souhlasí se schválením účelové dotace ve výši 160 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu JMK v rámci PRV, určené na opravu budovy OÚ Lovčičky.
pro 5 proti 0 zdržel se 0 

3/ Hrozková
ZO projednalo vydání změny č.1 Územního plánu obce Lovčičky.
Usnesení: ZO Lovčičky, příslušné podle ust. § 6, odst.5, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43, odst.4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004, správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně anylytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. 1 Územního plánu Lovčičky jako opatření obecné povahy č. 1/2010.
pro 5 proti 0 zdržel se 0 

4/ Hrozková
ZO seznámeno s výsledkem tématické kontroly provedené HZS JMK, územním odborem Vyškov dne 5.5.2010. Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
Usnesení: ZO vzalo předloženou zprávu na vědomí

5/ Pošta, různé
č.j.
44 – SÚ, sdělení o seznámení s podklady rozhodnutí, Lacík, s.r.o.
45 – SÚ, souhlas s odstraněním stavby RD č.p.2, vč. hospodářských objektů
46 – SÚ, oznámení o zahájení územ. a stavebního řízení, RD č.p. 2, Lovčičky
47 – SÚ, sdělení k ohlášení stavebních a udržovacích prací, RD č.p. 77, Lovčičky
48 – KÚ JMK, oznámení o schválení účel. dotace z rozpočtu JMK v rámci PRV (budova OÚ)
49 – žádost o pokácení suchých stromů R. Hybká
50 – územní souhlas pro stavbu garážového stání, přístřešku a kůlny na nářadí, RD č.p. 266 
51 – SÚ, rozhodnutí o povolení vyjímky z ust. § 25, odst. 5, vyhl.501/2006 Sb., pro stavbu RD, garáže, sklepu, jímky na vyvážení, oplocení, zídek, sjezdu na silnici, přípojek IS, Ing. Pitron

Usnesení:

 • obec Lovčičky se nepřipojuje k projektu Technologické centrum ORP Slavkov u Brna na zajištění elektronické spisové služby (služba je na OÚ už vytvořena). Obec má zájem pouze o zřízení datového úložiště v rámci služeb poskytovaných ORP Slavkov u Brna
  pro 5 proti 0 zdržel se 0 
 • rozhodnutí o žádosti p. Jana Chaloupky o povolení odkladu k přeložení stávající dešťové kanalizace odloženo na jednání ZO 10.6.2010
 • po podpisu KS na prodej části pozemku p.č. 2200 fa Lacík, s.r.o. dojednat používání komunikace okolo býv. statku s výjezdem u skládky zeminy (směr Otnice)
 • podnět na dílčí úpravu (změnu) v jízdním řádu bude zpracován a předán firmě zajišťující přepravu – IDS JMK Brno (změna v 12/2010)
 • Šmíd a Topolář zajistí přeměření plochy v býv. statku v současné době využívané fa Lacík s.r.o. k uskladnění stavebního materiálu (pro potřeby nájemní smlouvy)
  T: 7.6.2010
 • zástupce RK REMAX Ing. Šiška (zprostředkování prodeje pozemků obce určených k individuální výstavbě RD v lokalitě Pod zahrádkami) seznámil s návrhem podmínek obsažených ve smlouvě o smlouvě budoucí na prodej nemovitostí. Po vyhotovení smlouvy budoucí bude tato předložena ZO k projednání a až poté bude přistoupeno k podpisu smlouvy
  pro 5 proti 0 zdržel se 0 

Nejbližší jednání ZO – 10.6.2010, 19.00 hod., zasedací místnost OÚ Lovčičky.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno v 21.15 hod. poděkováním starostky členům ZO za účast.

Lovčičky dne 25.5.2010

Ověřovatelé: Petr Topolář Radek Tomašík

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin