Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 08/10

Typ: ostatní
Zápis 08/10

Zápis 08/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 10. 6. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 8 členů ZO
Neomluven: Radek Tomašík, Ing. Svoboda, příchod v 19.30 hod.
Občané: Ing. Kraus Michal, Ing. Luděk Matyáš ml.

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Doležal, Oldřiška Pouchlá
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací ani pozměňovací návrhy.

 1. Informace ředitelky MŠ Lovčičky
 2. Prodej pozemků obce (z poz.p.č. 4755/1 - p.č. 4755/11, 4755/12, 4755/14), k.ú. Lovčičky
  Smlouva o smlouvě budoucí
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
 4. Rozpočtové opatření obce č. 2/2010
 5. Požární řád sokolovny, vč. přílohy
 6. Přijímání sponzorských darů mateřskou školou
 7. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Lovčičky
 8. Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2010-2014
 9. Regulativy k výstavbě RD Pod Zahrádkami II
 10. Zhotovitel grantového projektu na akci „ČOV-kanalizace Lovčičky“
 11. Pošta, různé
 12. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

1/ Informace ředitelky MŠ
Mgr. Dufková seznámila s podmínkami a možnostmi prodloužení provozní doby v MŠ dle požadavku rodičů 2-3 dětí navštěvujících předškolní zařízení.
Závěr: Jednalo by se o navýšení neinvestičních nákladů na provoz MŠ, se kterými není v rozpočtu obce v letošním roce počítáno.
Usnesení: ZO zamítlo prodloužení provozní doby v MŠ v letošním kalendářním roce a to zejména z důvodů finančních. Podle případných požadavků rodičů dětí lze o daném jednat při sestavování rozpočtu obce na rok 2011. 
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

2/ Prodej pozemků obce
Prodej pozemků obce v lokalitě Pod zahrádkami II, poz. parc.č. 4755/1, k.ú. Lovčičky, určený k individuální výstavbě RD. Na základě GP pro oddělení pozemku se jedná o pozemky parc.č. 4755/11, 4755/12, 4755/14, k.ú. Lovčičky
Usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku:

 • parc.č. 4755/11, výměra 639 m2, pro výstavbu RD Jaroslavě Hrozkové, Lovčičky 4
 • parc.č. 4755/12, výměra 673 m2, pro výstavbu RD Rostislavu Šnajnarovi, Přísnotice 305
 • parc.č. 4755/14, výměra 741 m2, pro výstavbu RD Aleně Staré, Rozprýmova 967, Újezd u Brna

Podmínky prodeje:

 • bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na prodej výše uvedených pozemků
 • cena pozemku 700,- Kč za 1 m2 (200,- Kč/1 m2, 500,- Kč/1 m2 IS)
 • 50% z celkové kupní ceny uhradí budoucí kupující při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, druhou část kupní ceny (50%) zaplatí po podpisu kupní smlouvy a před vkladem do katastru nemovitostí
 • kupující uhradí náklady spojené s tímto vkladem do KN
 • v termínu daném KS předloží budoucí kupující obci pravomocné stavební povolení, resp. souhlas s ohlášením stavby RD

pro 6 proti 0 zdržel se 1 (Hrozková)

3/ Hrozková
ZO projednalo návrh smlouvy předložený firmou E.ON (zřízení věcného břemene)
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ke stavbě přípojky NN, parc.č. 211/2, k.ú.Lovčičky (vedení přes pozemek obce parc. č. 211/1, k.ú. Lovčičky).
Smlouva uzavřena mezi E.ON a.s. (budoucí oprávněný) a Obcí Lovčičky (budoucí povinný).
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

4/ Hrozková
ZO předloženo rozpočtové patření obce č. 2/2010
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2010 (příl.č. 1 zápisu)
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

5/ Hrozková
ZO předložen k projednání Požární řád vč. přílohy - budova sokolovny. Zpracován na základě kontrolního zjištění HZS JMK.
Usnesení: ZO bere předložený materiál na vědomí

6/ Hrozková
Požadavek ředitelky MŠ Mgr. Dufkové – získávání drobného majetku pro děti (sladkosti, odměny, pohoštění)
Usnesení: MŠ-příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné upomínkové předměty apod. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary dle § 27, odst. 5, ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

7/ Hrozková
ZO předložen Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ – zřizovatel povoluje poskytovat závodní stravování dle § 33b/, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení: ZO souhlasí s poskytováním závodního stravování v Mateřské škole Lovčičky v souladu s ust. § 33b/ zák.č. 250/2000 Sb.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Na jednání ZO se dostavil Ing. Svoboda Jindřich (z první části jednání řádně omluven)

8/ Hrozková
Dle ust. § 67, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení, stanoví ZO nejpozději 85 dní před konáním komunálních voleb počet členů zastupitelstva.
Usnesení: ZO stanovilo pro volební období let 2010-2014 sedmi členné zastupitelstvo obce.
pro 7 proti 0 zdržel se 1 (Topolář)

9/ Hrozková
Navrženy regulativy pro výstavbu RD v lokalitě Pod zahrádkami II. etapa (poz. p.č. 4755/1) (příl. č. 2 zápisu)
Usnesení: ZO schvaluje regulativy k výstavbě RD v lokalitě Pod zahrádkami II, poz. p.č. 4755/1, k.ú. Lovčičky
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

10/ Hrozková
Předloženy nabídky firem na poradenské služby při získávání dotací – ČOV a kanalizace
- Easy Step, s.r.o. Klobásova 34, Brno 625 00 
- PNO Consultans, s.r.o. Pobřežní 4, Praha 186 00 
Usnesení: ZO schválilo firmu PNO Consultans, s.r.o., Praha (detašované pracoviště Brno) jako zhotovitele grantového projektu na získání dotací na stavbu „ČOV a kanalizace Lovčičky“
pro 8 proti 0 zdržel se 0 

11/ Pošta, různé
č.j.
52 – Jan Chaloupka, Brno, žádost o posečkání s přeložením dešťové kanalizace do 09/2011.
Po zvážení důvodů uvedených v žádosti ZO s odročením souhlasí.
53 - SÚ, územní rozhodnutí o umístění stavby skladovací haly, vč. příslušenství, Lacík s.r.o.
54 - Ministerstvo kultury ČR, rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu kapličky sv. Anny
55 – SÚ, územní rozhodnutí, změna užívání části stavby RD čp.190, autodílna Otnice
56 – SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka, veřejné osvětlení Pod zahrádkami I (Obec Lovčičky)
57 – žádost SDH Lovčičky na uvolnění místnosti v 1.patře budovy OÚ, zřízení klubové místnosti pro práci s mládeží, ke schůzové činnosti a k uložení archiválií.
Usnesení: ZO schvaluje uvolnění místnosti v budově OÚ (1.patro) pro aktivity výše uvedené za podmínek:

 • jmenování odpovědné osoby
 • dodržování pořádku v místnosti, ale i v přilehlých prostorách OÚ
 • využívat přidělené prostory pouze ke sjednanému účelu

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

58 – žádost SDH o provedení opravy zatékající střechy garážového stání zásahového vozidla JSDHO Lovčičky
Závěr: Obec zajistí materiál nutný k opravě, členové SDH provedou opravu.
Hodnota prací bude použita ve prospěch SDH.
O: Hrozková, Kraus
T: 31.7.2010
59 – MěÚ, ŽP, řízení ve věci prodloužení vodovodního řadu v býv. statku (Obec Lovčičky)
60 – MěÚ, ŽP, stavební povolení na prodloužení vodovodu v rámci stavby prodloužení IS
Po zahrádkami II (Obec Lovčičky)
61 – žádost o přidělení bytu v majetku obce Lovčičky. Bude projednáváno v 07/2010.

Různé:

 • návrh vlastníka pozemku v areálu býv. statku na směnu svého pozemku za pozemek stavební ve vlastnictví obce, s úhradou příspěvku pro obec na vybudování IS (J.Hrozek).
  Konečné rozhodnutí odsunuto na příští jednání ZO
 • starostka projedná s vlastníky pozemku parc.č. 218, zast.pl. a nádvoří, výměra 27 m2, k.ú. Lovčičky, možnosti a podmínky odprodeje Obci Lovčičky
  O: starostka
  T: 30.7.2010
 • starostka zašle výzvu k úhradě dlužného vodného p. P. Fillovi, pokud nebude dlužná částka uhrazena v daném termínu, bude přerušen odběr vody
 • ústní žádost p. Huňky o prodej pozemku obce parc. č. 140, ost.pl., výměra 69 m2, t.č. využíván jako zahrádka, sousedí s RD žadatele. ZO záměr obce na prodej pozemku zveřejní a o případném prodeji rozhodne
 • ústní žádost p. Schettlové na vyčlenění pozemku ve vlastnictví obce vhodného k výcviku psů. ZO rozhodlo o lokalitě nad hospodou, kde má obec pozemky (p.č. 638/1-635/1).
  V případě využitelnosti pozemků pro daný záměr, bude dále jednáno - sdělení provozovatele občerstvení-kiosku ve sportovním areálu obce, TJ Sokol, o termínu kontroly, kterou provede KHS JmK 16.6.2010
 • TJ Sokol, žádost o provedení kontroly t.č. nefunkčního drenážního systému na pozemku fotbal. hřiště a o společné sjednání nápravy.
  Starostka vyvolá jednání v 25. týdnu, účast zástupci obce a TJ Sokol.
 • ZO zamítlo v celém rozsahu smlouvu a smlouvě budoucí na prodej pozemků určených k výstavbě RD předloženou zástupcem realit. kanceláře. Obec předloží vlastní návrh smlouvy budoucí a zašle k posouzení RK, projednávat se bude na příštím jednání ZO
  O: starostka
  T: 18.6.2010
 • Old. Pouchlá pochválila MS Hubert za vzorný úklid okolí kabin a kiosku po akci, kterou sdružení pořádalo

Nejbližší jednání ZO – 28.6.2010, 19.00 hod., zasedací místnost OÚ Lovčičky. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno v 21.40 hod. poděkováním starostky členům ZO a občanům za účast.

 
Lovčičky dne 15.6.2010

Ověřovatelé: Ing. Pavel Doležal Oldřiška Pouchlá

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin