Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 09/10

Typ: ostatní
Zápis 09/10

Zápis 09/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 28. 6. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluven: Ing. Svoboda, Ing. Doležal
Neomluven: Radek Tomašík

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Pavel Boček, František Šebesta
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací či pozměňovací návrhy.

 1. Rozpočtové opatření obce č. 3/2010
 2. Smlouva o připojení k distribuční soustavě (E.ON)
 3. Závěrečný účet DSO ŽlaP,
 4. Smlouva o pronájmu pozemku p.č. 1831, k.ú. Lovčičky, LV 10001
 5. Pošta, různé
 6. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

1/ Hrozková
RO č. 3/2010
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2010 (příl.č.1)
pro 6 proti 0 zdržel se 0

2/ Hrozková
ZO předložena smlouva o připojení k distribuční soustavě – E.ON.
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 700220566000010 uzavřenou mezi Obcí Lovčičky a E.ON ČR, s.r.o. Odběrné místo – Obec Lovčičky, par.č.4755/1.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

3/ Hrozková
ZO seznámeno se závěrečným účtem DSO ŽlaP za rok 2009.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí předložený závěrečný účet DSO ŽlaP za rok 2009, který byl schválen VH DSO.

4/ Hrozková
Fa IMOS požádala Obec Lovčičky o pronájem pozemku p.č. 1831, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky.
Usnesení: ZO schvaluje smlovu na pronájem pozemku par.č. 1831, výměra 2417 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky, uzavřenou mezi obcí Lovčičky (pronajímatel) a fa IMOS, a.s. Brno (nájemce). Předmět smlouvy – uskladnění zeminy z odkrývky.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

5/ Pošta, různé
č.j.
62 – SÚ, územní rozhodnutí na stavbu RD a hospodářského objektu na poz.p.č. …., k.ú. Lovčičky ……………….
63 – SÚ, rozhodnutí o umístění stavby požární zbrojnice, poz.p.č. 2242, 2201, Obec Lovčičky
64 – odstoupení od žádosti na pronájem obecního bytu, žadatel …………………
65 – SÚ, kolaudační souhlas na stavbu SO6 „Veřejné osvětlení“ prodloužení lokality Pod zahrádkami I.
66 – SÚ, nabytí PM rozhodnutí, novostavba RD …………
67 – SÚ, rozhodnutí č.40/2010, stavební povolení VO+plyn, Pod zahrádkami II. Obec Lovčičky

Různé:

 • v případě jednoho zájemce o pronájem obecního bytu č. 3, je pověřena starostka k prodloužení stávající nájemní smlouvy o 1 rok (uzávěrka pro zájemce - 15.7.2010)
  pro 6 proti 0 zdržel se 0
 • firma provádějící opravu kaple sv. Anny opraví současně tzv. modrý kříž při vjezdu do obce, přepokládané náklady 20 tis. Kč
  pro 6 proti 0 zdržel se 0
 • informace starostky o nadcházejících komunálních volbách, které se uskuteční ve dnech 15.a 16.10. t.r. Uzávěrka kandidátních listin je 10.8.2010 (odevzdat odb. VV MěÚ Slavkov u Brna)
 • v době nepřítomnosti starostky a místostarosty v obci ve dnech 3.7. – 6.7.2010 je pověřen zastupováním: František Šebesta a Pavel Boček – členové zastupitelstva obce
 • ZO rozhodlo o odpisu radia (součást zvukové aparatury obce) z důvodu znehodnocení deštěm při konání Babských hodů

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno ve 20.15 hod., starostka poděkovala členům ZO za účast a popřála všem příjemnou dovolenou.
 

Lovčičky dne 30.6.2010

Ověřovatelé: Pavel Boček, František Šebesta

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin