Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 10/10

Typ: ostatní
Zápis 10/10

Zápis 10/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 15. 7. 2010 v 19:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO
Omluven: Ing. Svoboda, František Šebesta, Petr Topolář

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Pavel Boček, Radek Tomašík
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění. Nebyly vzneseny doplňovací či pozměňovací návrhy.

 1. Rozpočtové opatření obce č. 4/2010
 2. Pronájem bytu obce č. 3
 3. Pošta, různé
 4. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním.
pro 6 proti 0 zdržel se 0

1/ Hrozková
RO č. 4/2010
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 4/2010 (příl.č.1)
pro 6 proti 0 zdržel se 0

2/ Hrozková
Doručeny dvě písemné žádosti občanů o pronájem bytu obce č. 3.
Usnesení: ZO schvaluje pronájem bytu č. 3 obce na dobu jednoho roku p. Olze Kotlárové, trvale bytem Lovčičky 232. S nájemkyní bude uzavřena smlouva o nájmu s platností od 1.8.2010.
pro 6 proti 0 zdržel se 0 

3/ Pošta, různé
č.j.

 1. KHS JmK Brno, souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby „Prodloužení vodovodu lokalita Pod zahrádkami Lovčičky“
 2. SÚ, usnesení o odložení ohlášení stavby RD na poz.p.č. 24, k.ú. Lovčičky
 3. SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka stavby – kolaudační souhlas k užívání vodního díla „SO 5 Vodovod“ Pod zahrádkami
 4. K. Fillová, žádost o pronájem bytu č. 3 obce (nebylo vyhověno)
 5. SÚ, zahájení řízení o povol.vyjímky z vyhl.č.501/2006 Sb., žadatelé Ing. arch. Jakubcová, Ing. Jan Jakubec

Různé:

 • oznámení o provedení přeložky splaškové kanalizace p. Jana Chaloupky
 • projednány návrhy smluv vztahující se k prodeji pozemků k výstavbě RD Pod zahrádkami II. etapa:
  1. smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti ZO požaduje vypustit v čl. IV., v odst.3, písm c)
  2. plánovací smlouva (vybudování IS)
  3. smlouva o úschově (finanční prostředky z prodeje pozemků)
 • ZO požaduje vypustit v čl.III, odst. 2, písm. c)

K ostatním ustanovením smluv ZO nemělo připomínky.

 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Jednání ukončeno ve 20.15 hod., starostka poděkovala členům ZO za účast.

 

 
Lovčičky dne 19.7.2010

 

 

Ověřovatelé: Pavel Boček, Radek Tomašík

 

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

 

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin