Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 13/10

Typ: ostatní
Zápis 13/10

Zápis 13/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 8. 10. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny 8 členů ZO
Nepřítomni: Petr Topolář (omluven)
Občané: -

Zasedání zahájila a řídila starostka obce ing. Jaroslava HROZKOVÁ.
Po uvítání členů ZO bylo konstatováno:

 • jednání bylo řádně svoláno
 • ZO usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, je schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Svoboda, Oldřiška Pouchlá
Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Návrh programu jednání:
Starostka obce seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění – nebyly vzneseny pozměňovací návrhy ani body na doplnění programu.

PROGRAM:

 1. Směna části pozemku ve vlastnictví obce za pozemky fyzické osoby
 2. Rozpočtové opatření obce č.7/2010
 3. E.ON ČR, smlouva o přeložce zařízení DS č. Z101027912 (sokolovna)
 4. Žádost o finanční podporu - BabyBox
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene (p.č. 378/1, výst. RD)
 6. Pošta, různé
 7. Diskuse, závěr

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání s tím, že diskuse bude probíhat ke každému projednávanému bodu zvlášť a to ještě před hlasováním
pro 8 proti 0 zdržel se 0

1/ Hrozková
Projednána směna části pozemku obce GP nově označeného p.č. 2941/2, výměra 488 m2, k.ú. Lovčičky, za pozemky taktéž GP nově označené p.č. 4054/3, výměra 304 m2 a p.č. 4055/2, výměra 165 m2. Dále projednáno převzetí pozemku p.č. 2158, výměra 91 m2, k.ú. Lovčičky, do majetku obce a to formou daru.
Usnesení: ZO schvaluje směnu následující směnu pozemků v k.ú. obce Lovčičky:
GP nově označený pozemek p.č. 2941/2, výměra 488 m2, dosud v majetku obce Lovčičky bude převeden směnnou smlouvou (č.1) do vlastnictví manž. JUDr.Vokál Jan a Dagmar, bytem Brno a stejnou směnnou smlouvou budou na Obec Lovčičky převedeny pozemky GP nově označené p.č. 4054/3, výměra 304 m2 a p.č. 4055/2 165 m2, dosud ve vlastnictví manž. JUDr. Vokál Jan a Dagmar. Rozdíl ve výměrách, tj. 19 m2, bude řešen převodem pozemku p.č. 2158, výměra 91 m2, k.ú. Lovčičky, ve vlastnictví Jany Vokálové (dcery směnitelů) a to formou darovací smlouvy (č.2) samostatně.
Vyhotovení směnných smluv č.1 a 2 uhradí manž. JUDr.Vokál Jan a Dagmar, stejně tak i poplatek za vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení GP. Poplatek za vklad do KN směnné smlouvy č.2 uhradí Obec Lovčičky.
pro 8 proti 0 zdržel se 0

2/ Hrozková
Projednáno rozpočtové opatření obce č. 7/2010.
Usnesení: ZO schválilo RO obce č. 7/2010 (příl.č. 1 zápisu)
pro 8 proti 0 zdržel se 0

3/ Hrozková
K realizaci plánované rekonstrukce sokolovny je m.j. potřeba provést přeložku zařízení distribuční soustavy, které je v majetku E.ON,a.s. ZO projednalo návrh Smlouvy o přeložce, která má být provedena do 11/2011, za předpokladu úhrady nákladů s tím spojených a to ve výši 254 782,- Kč.
Usnesení: ZO odročuje rozhodnutí o realizaci přeložky zařízení DS na další jednání zastupitelstva /zjistit výši druhé, příp. další splátky – úkol: starostka obce/
pro 8 proti 0 zdržel se 0

4/ Hrozková
Projednána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení a následný provoz v ČR v pořadí 40. Babyboxu v Nemocnici TGM Hodonín. Písemnou žádost zaslal Ludvík Hess, předseda O.S. BabyBox pro odložené děti se sídlem v Praze.
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 000,- Kč Občanskému sdružení BabyBox se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha
pro 8 proti 0 zdržel se 0

5/ Hrozková
ZO projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na poz.p.č. 378/1, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky (předložili manž. Čabala Lukáš a Zuzana, bytem Brno).
Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení přípojek: vodovodní, plynová, elektro a telekomunikační a dále sjezdu a vjezdu přes pozemek obce a zřízení parkovacího stání, vč. terénních úprav.
pro 8 proti 0 zdržel se 0

6/ Pošta, různé
č.j.
90 – MěÚ, ODSH, povolení na zvláštní užívání silnice, stavba kanalizace
91 – SÚ, územní a stavební řízení na novostavbu RD, Šebesta Karel, Lovčičky
92 – SÚ, kolaudační řízení na novostavbu RD, Svobodová Martina, Lovčičky
93 – SÚ, zahájení projednání návrhu Změny č. 2, ÚP obce Lovčičky
94 – MěÚ, ŽP, souhlas k trvalému vynětí půdy ze ZPF pro stavbu ČOV Lovčičky
95 – SÚ, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby RD č.p. 15, Lovčičky
96 – MěÚ, ŽP, souhlas k trvalému vynětí půdy ze ZPF pro stavbu RD K.Šebesta
97 – SÚ, územně plánovací informace pro stavbu: Novostavba RD na poz.p.č. 345, Obec a k.ú. Lovčičky
98 - žádost manž. Tesař Milan a Marta o přemístění pouliční lampy před RD 169 /ZO žádost zamítlo jako neopodstatněnou/
99 – SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka stavby: Dvojgaráž a sklad na poz.p.č. 350, Lovčičky

Různé:

 1. 1. Projednán návrh Smlouvy na zřízení věcného břemene uložení elektro přípojky k rekreačnímu objektu na poz.p.č. 755/2, k.ú. Lovčičky, vlastník Merhout Jiří.
  Usnesení:ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene uložení elktro přípojky na poz.p.č. 709, 755/3 zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Lovčičky.
  pro 8 proti 0 zdržel se 0
 2. Schválení změny provozu v místní mateřské škole (provoz prodloužen z původních 15.30 na 16.00 hod.) si vyžádá navýšení mzdových prostředků pro učitelku MŠ.
  Usnesení: ZO schvaluje navýšení mzdových prostředků z rozpočtu zřizovatele MŠ při úvazku učitelky 0,1 o 7.000,- Kč. Jedná se o období 10-12/2010.
  V případě překročení limitu mzdových prostředků přidělených MŠ ze státního rozpočtu (v souvislosti s výše uvedenou změnou), zastupitelstvo obce souhlasí s použitím části provozní dotace od zřizovatele na dokrytí mzdových prostředků.
  pro 8 proti 0 zdržel se 0
 3. Směnná smlouva uzavřená na směnu pozemků mezi Obcí Lovčičky a Jiřím Hrozkem (schváleno ZO dne 9.9.2010) řeší převod vlastnických práv bez smlouvy budoucí ZO bere informaci na vědomí a souhasí s ní
  pro 8 proti 0 zdržel se 0 
 4. ZO schvaluje ukončení smlouvy s Realitní kanceláří REMAX na zprostředkování prodeje pozemků obce pro stavbu RD a to ke dni 7.11.2010.
  pro 8 proti 0 zdržel se 0
 5. Kalousek Radim a Kalousek Marek, žádost o stanovisko obce k možnosti výstavby RD na poz.p.č. 747/1 a 748/1 v soukromém vlastnictví.
  Obec se v zásadě nebrání budoucí výstavbě v dané lokalitě. V současné době však nejsou vybudovány IS v II. etapě výstavby, po vybudování budou sítě v majetku správců (E.ON, Jihomoravská plynárenská, Telefonica O2), a ti se budou vyjadřovat k napojení dalších RD.
  Obec Lovčičky se bude vyjadřovat k napojení na vodovodní řad, příp. kanalizaci a místníkomunikaci. Za jakých podmínek - o tom rozhodne další ZO.
 6. ZO schválilo starostce obce proplacení 8 dnů řadné dovolené z roku 2009.
  pro 8 proti 0 zdržel se 0
 7. ZO schválilo provedení opravy sklepních prostor v budově OÚ (odstranění vlhkosti), dle předložené PD. Práce provede fa TH Stavby Židlochovice, se kterou bude uzavřena SOD.
  ZO pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo.
  pro 8 proti 0 zdržel se 0
 8. Písemná žádost manž. Turek Ivo a Dana, Lovčičky o vyjádření obce k průchodnosti kanalizace obce před RD p. Zdeňka Křesťana.
  Starostka informovala o krocích, které byly provedeny, žadatelé budou písemně vyrozuměni v zákonné lhůtě.
 9. ZO schválilo materiál předložený kronikářkou obce Mgr. Ivou Benušovou pro zápis do kroniky obce za rok 2009

Nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky. Jednání ukončeno v 21.15 hod.

Na závěr zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky, které bylo posledním jednáním ZO ve stávajícím volebním období let 2006 – 2010, poděkovala starostka všem zastupitelům za práci vykonanou v těchto letech pro obec a její občany, těm, kteří dále kandidují do příštího zastupitelstva popřála hodně úspěchů a všem společně pevné zdraví.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno společným posezením členů zastupitelstva spojeného s malým občerstvením.

Lovčičky dne 15.10.2010

Ověřovatelé: Ing. Jindřich Svoboda Oldřiška Pouchlá

Zapisovatel: Miroslav Šmíd

Starostka obce: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin