Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 14/10

Typ: ostatní
Zápis 14/10

Zápis 14/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 18. 11. 2010 od 18.30 hod.v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO (100%)
Občané: Jan Hlaváček

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, schválen

Předsedající určila ověřovatele zápisu - Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav Šmíd
„ „ zapisovatele - Ludmila Topolářová

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce
s výzvou na doplnění - nebyly vzneseny pozměňovací ani doplňující návrhy.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje následující program zasedání:

 1. Jednací řád Zastupitelstva obce Lovčičky
 2. Volba členů finančního a kontrolního výboru obce
 3. Stanovení odměn členům ZO
 4. Rozpočtové opatření obce č. 8/2010
 5. Smlouva s E.ON o přeložce zařízení DS (sokolovna)
 6. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2011
 7. Poplatky obce na rok 2011
 8. Pošta, různé
 9. Diskuse, závěr

pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Jednací řád ZO
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce převzalo a schválilo „Jednací řád Zastupitelstva obce Lovčičky“ /účinnost - 18.11.2010/
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Volba členů výborů finančního a kontrolního
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje členy finančního a kontrolního výboru výboru:
Finanční výbor - Miroslav Šmíd, Ludmila Topolářová
pro 5 zdržel se 2 /Šmíd, Topolářová/ proti 0

Kontrolní výbor – Oldřiška Pouchlá, Roman Šmíd (občan Lovčiček)
pro 6 zdržel se 1 /Pouchlá/ proti 0 

ad 3/ Stanovení odměn členů zastupitelstva
Předkladatel – Ing. Svoboda, předseda finančního výboru
Usnesení č. 4:ZO schvaluje odměnu pro členy zastupitelstva ve výši 280,- Kč měsíčně a pro místostarostu obce odměnu ve výši 5 000,- Kč/měsíc (příl.č.1)
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 4/ Rozpočtové opatření obce č. 8/2010
Usnesení č. 5:
ZO schválilo rozpočtové opatření obce č. 8/2010 (příl.č. 2)
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 5/ Smlouva s E.ON o přeložce zařízení distribuční soustavy (sokolovna)
Předsedající v dané věci navázala na jednání z 8.10.2010, po upřesnění podmínek Smlouvy s E.ON, a.s. konstatováno:
Usnesení č. 6: ZO souhlasí s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o přeložce DS č. Z101027912
a pověřilo starostku obce k podpisu dané smlouvy.
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 6/ Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2011
Usnesení č. 7: ZO projednalo předložený návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2011 a vzalo návrh na vědomí.

ad 7/ Poplatky obce na rok 2011
Usnesení č. 8: ZO schválilo ponechání poplatků obce na rok 2011 na cenové úrovni letošního roku. Jedná se o tyto poplatky:

 • sběr, svoz a třídění komunálního odpadu
 • stočné
 • poplatek za psy

Stanovení ceny vodného bude provedeno v I. čtvrtletí roku 2011
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 8/ Pošta, různé
č.j.
100 – návrh p. Milana Sadeckého na darování pozemku p.č. 1290/2, výměra 42 m2, ostatní plocha, obec a k.ú. Lovčičky obci Lovčičky
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce přijetí poz.p.č. 1290/2 v obci a k.ú. Lovčičky do svého vlastnictví za podmínek:

 • převod pozemku formou darovací smlouvy
 • obec jako obdarovaný vyhotoví darovací smlouvu
 • obec uhradí poplatek s převodem nemovitosti spojený

pro 7 proti 0 zdržel se 0

101 - MěÚ, stavební, oznámení o zahájení opakovaného územního a stavebního řízení na RD p. Karla Šebesty

102 – žádost o stanovisko obce k záměru zřídit v obci soukromé předškolní zařízení.
Žadatel D. Lacík

Usnesení č. 10: Zřízení předškolního zařízení není v souladu s potřebami obce (v obci MŠ, zřizovatel Obec Lovčičky, vyhovuje potřebám obce i jejím občanům). Nicméně obec nezaujímá k předloženému záměru negativní stanovisko.
pro 6 proti 1 /Ing. Kraus/ zdržel se 0

103 – žádost p. F. Chládka o souhlas s pokácením stromu před RD č.p. 199
Usnesení č. 11: ZO nemá námitky k pokácení dřeviny, která je ve špatném zdravotním stavu a ohrožuje bezpečnost osob pohybujících se v okolí
pro 7 proti 0 zdržel se 0

104 – MěÚ, stavební, kolaudační rozhodnutí pro novostavbu RD na poz. p.č. 533/2, k.ú. Lovčičky, Svoboda Petr a Martina

Různé:

 • informace starostky o provedené dílčí kontrole hospodaření obce za období 01-09/2010. Kontrolu provedli pracovníci odd. kontroly KÚ JMK 4.11.2010, nebyly zjištěny nedostatky
 • OÚ Lovčičky vypsal výběrové řízení na obsazení místa účetní obecního úřadu
 • propůjčení traktoru obce pro činnost obecně prospěšnou

Usnesení č. 12: ZO schvaluje bezplatné zapůjčení traktoru obce organizacím a spolkům v obci na činnost veřejně prospěšnou, např. sběr železného šrotu
pro 7 proti 0 zdržel se 0

 • zajistit kontrolu veřejného osvětlení po obci, u bývalého koupaliště instalovat nové světlo
  Zajistí: starostka
 • dořešit svod vody v okolí hřiště TJ
  Zajistí: místostarosta

ad 4/ Diskuse, závěr

Příští jednání ZO se uskuteční ve čtvrtek 9.12.2010 v 18.30 v zasedací místnosti OÚ.
Nebyly vzneseny další dotazy či připomínky, předsedající jednání ukončila ve 20.40 hod. poděkováním členům zastupitelstva za účast.

Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2010

Ověřovatelé: Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav Šmíd

Zapisovatel: Ludmila Topolářová

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin