Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis 15/10

Typ: ostatní
Zápis 15/10

Zápis 15/10

ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 9. 12. 2010 od 18.30 hod.v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO (100%)
Občané:

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen „ZO“) zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítala přítomné a konstatovala:

 • zasedání bylo řádně svoláno
 • ZO je usnášeníschopné
 • zápis z minulého jednání byl vystaven, nebyl připomínkován, schválen

Předsedající určila ověřovatele zápisu - Miroslav Šmíd, Ing. Michal Kraus
Předsedající určila  zapisovatele - Ludmila Topolářová

Předsedající seznámila s návrhem programu jednání vyvěšeným na úřední desce s výzvou na doplnění - nebyly vzneseny pozměňovací ani doplňující návrhy.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje následující program zasedání:

 1. Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
 2. Rozpočtové opatření obce č. 9/2010
 3. Inventarizace majetku obce za rok 2010
 4. Neinvestiční náklady ZŠ Otnice
 5. Prodej pozemku parc.č. 703, k.ú. Lovčičky
 6. Pošta, různé
 7. Diskuse, závěr

pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
Usnesení č. 1:
ZO schválilo rozpočtové provizorium obce Lovčičky na r. 2011 v intencích zákona číslo 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým provizoriem se bude řídit hospodaření obce až do doby schválení řádného rozpočtu obce.

Závazné podmínky:
- měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 z celkových ročních výdajů
- obec v době RP neuzavírá hospodářské smlouvy
- rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 2/ Rozpočtové opatření obce č. 9/2010
Usnesení č. 2: ZO schválilo rozpočtové opatření obce č. 9/2010 (příl.č.1)
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 3/ Inventarizace majetku obce za rok 2010 
Usnesení č. 3: K provedení inventarizace majetku za rok 2010 byla jmenována komise ve složení:
Předseda: Kraus Michal
Členové: Pouchlá, Topolářová
Inventarizace OÚ – Bartáková, Topolářová
SDH – Kraus, Šmíd
Knihovna – Hudcová, Bartáková
Sokolovna, Kabiny, Masna - Doležal, Svoboda
Pozemky obce - Bartáková, Pouchlá
Inventarizace majetku bude provedena v době od 10.12.2010 do 31.12.2010 a to za období od  1.1 – 31.12.2010
ZO bere na vědomí provedení inventarizace majetku obce za rok 2010 a ustanovení jednotlivých komisí.

ad 4/ Neinvestiční náklady na žáky ZŠ Otnice
Usnesení č. 4: ZO schválilo Dohodu uzavřenou mezi obcí Lovčičky a obcí Otnice na úhradu neinvestičních nákladů na žáky navštěvující v roce 2010 ZŠ Otnice. Dohoda je uzavřená dle § 14, odst. 2, zák.č. 564/1990 Sb., ve znění platných právních úprav.
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 5/ Prodej pozemku obce
Usnesení č. 5: ZO schválilo prodej pozemku parc.č. 703, k.ú. Lovčičky, výměra 664 m2, orná půda, manž. J.J.a H., oba bytem …………. za účelem výstavby RD. Podmínky prodeje:
- obec vyhotoví KS
- kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN
- cena za 1 m2 = 200,- Kč
pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

ad 6/ Pošta, různé
č.j. 105-112
105 – SÚ, stavební povolení na stavbu „Skladovací hala, parkovací stání a zpevněné plochy“, Lacík s.r.o.
106 – žádost o vyjasnění vztahu k majetku, A.H., obec zahájila v dané věci jednání
107 – SÚ, oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky, RD N.R.a
108 – SÚ, souhlas s ohlášením stavby, manž. J.J. a H., ………
109 - SÚ, územní plánování, oznámení o zahájení projednávání Změny č. 1 ÚP Bošovice
110 - SÚ, územní souhlas a souhlas s provedením stavby „sklep“, P.J. a V.
111 – SÚ, oznámení o zastavení územního řízení na umístění stavby, K.Š.
112 – SÚ, souhlas s užíváním stavby RD, N.R.

Různé

 1. Informace a.s. VaK Vyškov – cena 1 m3 vody prodané vody zůstává v cenové úrovni roku 2010
 2. Materiály pro odpočet vodoměrů, nově upravené lokality O: M.Šmíd
  T: 26.12.2010
 3. Předloženy cenové nabídky na nákup materiálu pro stavbu „Vodovod statek“-Topolář, Boček. Posledně jmenovaný materiál pro obec nakoupí
 4. Komise pro výběrové řízení na místo účetní OÚ – Ing. Doležal, Ing. Kraus, p. Bartáková, Ing. Hrozková . Termín konání: 5.1.2011 od 15.00 hod.
 5. O.Pouchlá – pozvání na vánoční besídku pořádanou obcí - občané ocenili zvládnutí sněhové kalamity ze strany místostarosty obce
 6. Starostka – záměr obce na zakoupení malotraktoru s přídavným zařízením. M. Kraus - rozešle požadavky obce na danou techniku se žádostí o kalkulaci, záměr prodeje stávajícího traktoru
 7. Příští jednání ZO – 6.1.2011, 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

ad 4/ Diskuse, závěr

Nebyly vzneseny další dotazy, či připomínky. Starostka poděkovala zastupitelům za práci v tomto roce a popřála všem klidné prožití vánočních svátků. Jednání ukončila ve 20.10 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2010

Ověřovatelé: Ing. Michal Kraus, Miroslav Šmíd

Zapisovatel: Ludmila Topolářová

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin