Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis z ustavujícího zasedání

Typ: ostatní
Zápis z ustavujícího zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva obce Lovčičky konaného dne 11. listopadu 2010 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky zahájila a řídila dosavadní starostka obce Ing. Jaroslava Hrozková (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítala členy ZO a občany a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán).
Předsedající schůze z presenční listiny členů ZO /příl.č.1/ konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (celkový počet 7), takže ZO je usnášeníschopné.
Předsedající v souladu s § 69, odst. 2, zákona o obcích vyzvala přítomné členy ZO ke složení slibu. Ing. Hrozková přečetla znění slibu a jmenovitě vyzvala členy ZO ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu /příl.č.2/.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Současně předsedající předala členům ZO „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Lovčičky“.

Předsedající určila ověřovatele zápisu – Ing. Pavel Doležal, Oldřiška Pouchlá a zapisovatele zápisu – Miluše Bartáková

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům ZO a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Volba starosty
  • určení, zda bude funkce vykonávána členem ZO dlouhodobě uvolněným
  • určení způsobu volby starosty
  • volba starosty
 2. Volba místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, zda bude funkce vykonávána členem zastupitelstva dlouhodobě uvolněným
  • určení způsobu volby
  • volba místostarosty
 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního a kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 4. Diskuse, závěr

 

Nebyly podány připomínky ani pozměňovací návrhy.
Usnesení č. 1: Program jednání ustavujícího zasedání ZO byl schválen
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 1/ Volba starosty

Předsedající navrhla změnu způsobu hlasování – tajná volba do hlasovací urny.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty
pro 4 proti 3 zdržel se 0

Určení, zda funkce starosty bude vykonávána členem ZO dlouhodobě uvolněným
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce starosty byla vykonávána členem ZO dlouhodobě uvolněným
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl podán jeden návrh – O. Pouchlá navrhla zvolit do funkce starosty Ing. Jaroslavu Hrozkovou. Jiný návrh ani stanovisko nebylo přítomnými sděleno.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Lovčičky Ing. Jaroslavu Hrozkovou
pro 7 proti 0 zdržel se 0 

ad 2/ Volba místostarosty

Předsedající podán návrh, na zvolení jednoho místostarosty obce
Usnesení č. 4: ZO schválilo volbu 1 místostarosty obce
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Podán návrh na výkon funkce místostarosty členem ZO dlouhodobě neuvolněným
Usnesení č. 5: ZO schválilo, aby funkce místostarosty byla vykonávána členem ZO dlouhodobě neuvolněným
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Předsedající navrhla změnu způsobu hlasování – tajná volba do hlasovací urny
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby místostarosty
pro 4 proti 3 zdržel se 0

Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Ing. Svoboda navrhl na místostarostu zvolit Miroslava Šmída, Ing. Doležal navrhl zvolit Ing. Krause.

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Lovčičky Ing. Michala Krause
pro 4 proti 3 zdržel se 0

ad 3/ Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající informovala o povinnosti dané zákonem o obcích zřídit výbor finanční a kontrolní. Dále navrhla, aby každý z nich měl 3 členy. Jiný návrh či stanovisko přítomných nebylo podáno.
Usnesení č. 8: ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Předsedající vyzvala k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru
Ing. Hrozková navrhla Ing. Jindřicha Svobodu, jiný návrh podán nebyl
Usnesení č. 9: ZO schválilo do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jindřicha Svobodu
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Předsedající vyzvala k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru
Ing. Hrozková navrhla Ing. Pavla Doležala, jiný návrh podán nebyl
Usnesení č. 10: ZO schválilo do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Pavla Doležala
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Předsedající vyzvala členy ZO k podání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru
Usnesení č. 11: ZO Lovčičky odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 4/ Diskuse, závěr

 • starostka obce poděkovala p. Miroslavu Šmídovi za práci pro obec ve funkci místostarosty, kterou vykonával po dvě volební období
 • starostka dále zevrubně nastínila nejdůležitější akce, které nově zvolené zastupitelstvo bude po dobu svého mandátu řešit . Mezi priority se řadí zejména ČOV a kanalizace.Ing. Hrozková vyslovila přání, aby zastupitelstvo obce se stalo dělným týmem a dobrým kolektivem v práci pro obec a její občany a aby po uplynutí čtyřletého volebního období se naše obec posunula dál k lepšímu. Dále poděkovala členům ZO za důvěru, která jí byla vyslovena zvolením všemi členy ZO s tím, že bude pracovat tak, aby danou důvěru nezklamala
 • Ing. Doležal, dotaz, zda není možné schválit jednací řád ZO, o kterém starostka hovořila, již dnes ( starostka-jednací řád bude doplněn, což není na dnešní jednání připraveno)
 • starostka, na nejbližším jednání bude stanovena m.j. výše poplatků (vodné, odpady apod.)
 • Ing. Kraus poděkoval členům ZO za projevenou důvěru, která mu byla dána volboumístostarosty

Příští jednání ZO se uskuteční ve čtvrtek 18.11.2010 v 18.30 v zasedací místnosti OÚ.

Nebyly vzneseny další dotazy či připomínky, předsedající jednání ukončila v 19.25 hod. poděkováním členům zastupitelstva a občanům za účast.

Přílohy zápisu:

 1. Presenční listina
 2. Listina prokazující složení slibu zastupitelstva obce
 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93, odst. 1, zákona o obcích
 4. Pozvánka na ustavující zasedání pro členy ZO

Zápis byl vyhotoven dne 14.11.2010

 

 

 
Ověřovatelé: Oldřiška Pouchlá Ing. Pavel Doležal

Zapisovatel: Miluše Bartáková

 

Starostka: Ing. Jaroslava Hrozková


Vytvořeno: 16. 9. 2012
Poslední aktualizace: 16. 9. 2012 00:00
Autor: Super Admin