Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 06/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 06/2017

Z Á P I S 6/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 29. 06. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Kleinová, Jaroslav Havel,

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Pronájem části pozemku p.č. 219
 2. Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
 4. Závěrečný účet Obce Lovčičky za rok 2016
 5. Profinancování nákupu traktoru Komerční bankou a.s.
 6. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 5
 7. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu na doplnění programu. 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1030038553/001
 2. Odpuštění nájmu v sociálním bytě
 3. Stanovení ceny stočného pro rok 2017
 4. Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Pronájem části pozemku p.č. 219
 2. Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
 4. Závěrečný účet Obce Lovčičky za rok 2016
 5. Profinancování nákupu traktoru Komerční bankou a.s.
 6. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 5
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1030038553/001
 8. Odpuštění nájmu v sociálním bytě
 9. Stanovení ceny stočného pro rok 2017
 10. Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
 11. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

7 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Pronájem části pozemku p.č. 219.“

 

 

Na základě žádosti firmy Kulhánek a Drápal, s.r.o., sídlem Viničné Šumice 470, 664 06 Viničné Šumice, byl vyvěšen záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 219 o výměře 15m2 za účelem podnikatelské činnosti. Vzhledem k povaze a druhu pozemku je nájemné stanoveno ve výši 400,-Kč + DPH 21% za každý započatý měsíc užívání.

p. Adámek – doplnit do smlouvy předmět podnikatelské činnosti

starosta – předmět podnikatelské činnosti bude do nájemní smlouvy doplněn

 

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemku p.č. 219 o výměře 15m2 firmě Kulhánek a Drápal, s.r.o., sídlem Viničné Šumice 470, 664 06 Viničné Šumice za účelem podnikatelské činnosti (prodej pečiva) za cenu 400,-Kč + DPH 21%  za každý započatý měsíc

 

 1. p o v ě ř u j e starostu k podpisu nájemní smlouvy

7 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky“.

 

V rámci spolupráce mezi TJ Sokol Lovčičky a obcí Lovčičky je předložen zastupitelstvu obce záměr vypůjčit obecní pozemky, na kterých stojí budova kabin, a budovu kabin neziskové organizaci TJ Sokol Lovčičky zastoupený starostou Vlastimilem Pitronem.

Starosta – ve smlouvě o výpůjčce je zapotřebí doladit otázky výše pronájmu třetím osobám, a proto navrhuji přerušení tohoto bodu do 31.8.2017, kdy se k němu ZO na své schůzi vrátí.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

 

 1. přerušuje jednání o bodu číslo 2. „Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky“.
 2. zařazuje tento bod do jednání ZO, které se bude konat 31.8.2017

     7 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK“

 

Obec Lovčičky získala dotaci z Jihomoravského kraje v hodnotě 200.000,-Kč. Tato dotace bude využita na opravu stropu místní Sokolovny.

Návrh usnesení č. 4:                                                                                                     

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje dotaci z Jihomoravského kraje na částku 200.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Závěrečný účet Obce Lovčičky za rok 2016“

 

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2016 bez výhrad

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Profinancování nákupu traktoru Komerční bankou a.s.“.

 

Zastupitelstvu obce je předkládán materiál na profinancování nákupu traktoru u Komerční banky v hodnotě 389.000,-Kč. Nový stroj nahradí již dosluhující traktor z roku 1965. Nový traktor bude pracovat na vznikající kompostárně, dále bude pracovat se štěpkovačem, na ČOV aj.

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

       

 1. schvaluje profinancování nákupu traktoru Komerční bankou
 2. pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy

 

                                                                                           7 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 5“

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 5.

                                                                                          7 - 0 - 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1030038553/001“

Smlouva řeší budoucí uzavření smlouvy na věcné břemeno k vybudování nového připojení  (Navrátil  - Svatá)

 

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1030038553/001
 2. b) pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

7 – 0 – 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. „Odpuštění nájmu v sociálním bytě“

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje  odpuštění nájemného v bytě č. 3 nájemné do 31.12.2017
 2. ukládá zastupitelstvu vypracovat pravidla užívání sociálního bytu, tak aby byla schválena do 31.12.2017 s účinností od 1.1.2018

7 – 0 – 0

Usnesení č.9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Stanovení ceny stočného pro rok 2017“

Dle metodiky a nařízení SFŽP musíme upravovat ceny stočného každý rok. Pro rok 2016 to bylo 35,-/m3.

V roce 2017 to je 35,- Kč/m3, protože jsme se stali plátci DPH, musíme k této ceně připočítat 15% DPH, takže celková cena za stočné pro rok 2017 činí 40,25,-Kč/m3 odpadní vody.

 

Návrh usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje cenu stočného dle nařízení Státního fondu životního prostředí v částce 40,25,-Kč včetně 15% DPH pro rok 2017.

7 – 0 – 0

Usnesení č.10 bylo schváleno

 

Obec Lovčičky získala dotaci z Jihomoravského kraje v hodnotě 42.000,-Kč. Tato dotace bude využita na dovybavení JSDHO věcnými prostředky.

Návrh usnesení č. 11:                                                                                                   

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje dotaci z Jihomoravského kraje na částku 42.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

 

Zpráva stavební komise:

Ing. Petr Klein:

 1. Směna pozemků mezi záměry Pastoušky a Statek: pan Ivo Turek předložil materiály, ve kterých navrhuje namísto směny požadované obcí (tj. mezi záměry Pastoušky a Statek) pouze reorganizaci pozemků v rámci statku, kdy by své pozemky přemístil do jednoho bloku v zadní části území (v blízkosti průmyslové haly) a umožnil sloučení obecních pozemků v přední části území. Vyjádření stavební komise: Stavební komise navrhuje zastupitelstvu obce, aby trvalo na směně mezi záměry. Obec požaduje směnu pozemků ve vlastnictví Ivo Turka parc. č. 2231/2, 163/2 (zast. plocha), 2230/2, 2228/2, 170/1, 2227, 169/5 (zast. plocha), 166/5 (zast. plocha), 2220/5, 2220/2, 2218/2, 2217, 2219 (zast. plocha), 168/2 (zast. plocha) v celkové rozloze 4308 m2 za pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 640/1, 639/1, 638/1, 63, 637/1, 636/1, 635/1 v celkové rozloze 4870 m2. Rozloha pozemků nabízených obcí je o 562 m2 větší, čímž se poskytuje kompenzace za zastavěnou plochu.

Návrh usnesení č. 12:                                                                                                   

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

trvá na směně mezi záměry. Obec požaduje směnu pozemků ve vlastnictví Ivo Turka parc. č. 2231/2, 163/2 (zast. plocha), 2230/2, 2228/2, 170/1, 2227, 169/5 (zast. plocha), 166/5 (zast. plocha), 2220/5, 2220/2, 2218/2, 2217, 2219 (zast. plocha), 168/2 (zast. plocha) v celkové rozloze 4308 m2 za pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 640/1, 639/1, 638/1, 63, 637/1, 636/1, 635/1 v celkové rozloze 4870 m2. Rozloha pozemků nabízených obcí je o 562 m2 větší, čímž se poskytuje kompenzace za zastavěnou plochu.

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

 1. Požadavek na směnu obecních pozemků: p. Ivo Turek žádá, aby obec směnila pozemky parc. č. 284/1 a 2391 ve vlastnictví obce za nespecifikované pozemky ve vlastnictví p. Turka. Vyjádření stavební komise: Vzhledem k tomu, že pan Turek nedodal žádné odůvodnění svého požadavku, pouze grafické znázornění předmětných pozemků, a neuvedl, jaké pozemky by byly předmětem směny z jeho strany, nelze s ohledem na metodický materiál přijatý zastupitelstvem obce, který se týká nakládání s obecními pozemky, tomuto požadavku vyhovět. Stavební komise doporučuje zastupitelstvu, aby požadavku na směnu pozemků nevyhověla. Pokud se týká pozemku parc. č. 284/1, stavební komise konstatuje, že jeho směna by v každém případě měla nepříznivý vliv na odstupové vzdálenosti a pravděpodobně nebude doporučena ani v případě, že bude známa konkrétní nabízená kompenzace.

Návrh usnesení č. 13

Zastupitelstvo obce Lovčičky

neschvaluje směnu pozemků parcelního čísla 284/1 a 2391 ve vlastnictví obce

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

 1. Záměr výstavby ve statku: Stavební komise posoudila návštěvou na místě samém stav budovy K96 a v současnosti se přiklání k zachování této stavby pro další rekonstrukci a využití pro účely bydlení. Vyjádření stavební komise: Stavební komise doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu obce, aby nechal vypracovat investiční záměr, který posoudí aktuální statický stav objektu a možnost jeho využití pro bydlení (konkrétní typy jednotek, členění objektu). Doporučuje se stanovit termín pro předložení investičního záměru na 15. 8. 2017. Následně bude vypracována studie pro celé území, která bude určovat typy výstavby v jednotlivých částech bývalého statku. Stavební komise při výběru autora studie přihlédne k již existujícím studentským pracím a bude preferovat řešení, které zachovává budovu K96 nebo její část.

 

Návrh usnesení č. 14

Zastupitelstvo obce Lovčičky

pověřuje starostu obce k zadání vypracování investičního záměru, který posoudí aktuální statický stav objektu a možnost jeho využití pro bydlení (konkrétní typy jednotek, členění objektu). Termín pro vypracování posudku je stanoven do 15.8.2017

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

 

 1. Žádost o vyjádření k chystaným stavebním úpravám nemovitosti č.p. 44 v Lovčičkách: Stavební komise se seznámila s předloženým materiálem. Vyjádření stavební komise: Stavební komise doporučuje investorovi, aby se obrátil na stavební úřad s řešením likvidace a napojení dešťové vody – odvádění dešťové vody musí být podle platné legislativy přednostně řešeno vsakem na pozemku a nikoli napojením do dešťové kanalizace.

 

Návrh usnesení č. 15

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

bere na vědomí stavební úpravy RD čp.44

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

 

 1. Výměna stropu v sokolovně: Stavební komise doporučuje přizvat projektanta, který vypracuje standardní zadávací podmínky pro výběrové řízení (s výkazem výměr). Vyjádření stavební komise: Stavební komise doporučuje zastupitelstvu obce oslovit projektanta. Zadání musí být připraveno do 31. 8. 2017.

 

Návrh usnesení č. 16

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

ukládá starostovi obce k oslovení projektanta, tak aby bylo zadání pro poptávkové řízení připraveno do 31.8.2017

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

Obec Lovčičky obdržela od pana Miroslava Kalouska žádost o užívání pozemků, které mají v katastru nemovitostí duplicitní zápis. Pan Kalousek dostal na Zastupitelstvu obce slovo a osvětlil zastupitelům historii rozdělování pozemků v dané lokalitě.  Jedná se o pozemky p.č. 585/1,585/2,585/3,585/4,585/5,585/6,585/7,585/8.

Starosta seznámil pana Kalouska, zastupitele a přítomné občany s dalším postupem jak tuto věc řešit. Obec Lovčičky jak jeden z vlastníků na duplicitním zápisu v KN podala k soudu tzv: „URČOVACÍ ŽALOBU“

Termín URČOVACÍ ŽALOBA vysvětlil p. zastupitel Adámek. Nejde o klasickou žalobu, ale o určení právních vztahů.

 

Informace starosty:

- odpady vytříděno od 1.1.2017 – 29.6.2017

Papír:    5.159.48 kg

Plast:     4.743.55 kg

 

- zakoupení štěpkovače s 50% dotací ministerstva zemědělství

- zakoupení traktoru

- zakoupení  příkopového ramene

- červenec 2017 – komunitní kompostárna

- parkování ulice Svatá – schvalovací proces Policie ČR

- plnění rozpočtu z hlediska RUD: cca 40-45%

 

Jednání ZO ukončeno v 20:40 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  3. 7. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                       ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

Audiovizuální záznam zasedání zastupitelstva obce Lovčičky 29.6.2017 - první část

Audiovizuální záznam zasedání zastupitelstva obce Lovčičky 29.6.2017 - druhá část

 


Vytvořeno: 7. 7. 2017
Poslední aktualizace: 21. 7. 2017 23:31
Autor: Správce Webu