Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 07/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 07/2017

Z Á P I S 7/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 31. 08. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jan Adámek, Jiří Kareš

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Odpisový plán pro rok 2017
 2. Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky
 3. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 6
 4. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu na doplnění programu. 

 1. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 2. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky (stárci, vozatajské závody)
 3. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky (stárci, vozatajské závody).
 4. Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Odpisový plán pro rok 2017
 2. Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky
 3. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 6
 4. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 5. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky (stárci, vozatajské závody)
 6. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky (stárci, vozatajské závody).
 7. Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 8. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                7 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Odpisový plán pro rok 2017“

 

Návrh usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

                   schvaluje odpisový plán pro rok 2017

                                                                                                7 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky“.

 

V rámci spolupráce mezi TJ Sokol Lovčičky a obcí Lovčičky je předložen zastupitelstvu obce záměr vypůjčit obecní pozemky, na kterých stojí budova kabin, a budovu kabin neziskové organizaci TJ Sokol Lovčičky zastoupený starostou Vlastimilem Pitronem.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

 

 1. schvaluje „Záměr výpůjčky nemovitosti p.č. 1030/9, 1030/1, 1030/19, TJ Sokol Lovčičky“.
 2. schvaluje smlouvu o výpůjčce
 3. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce

                                                                                                   7 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 6“

Návrh usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 6.

                                                                                                    7– 0 – 0

Usnesení č.4 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

 

Jedná se o dohodu, kterou dle §8, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, musí mít uzavřenou mezi sebou všichni vlastníci všech provozně souvisejících vodohospodářských zařízení.

 

Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů

 

 1. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

                                                                                                 7 – 0 – 0

Usnesení č.5 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Bc. Aneta Svobodová – vozatajské závody                      5.000,- Kč

- Ing. Barbora Fialová, David Bartik – kroje hody             15.000,-Kč

 

                                                                                                  7 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Bc. Aneta Svobodová – vozatajské závody                      5.000,- Kč

- Ing. Barbora Fialová, David Bartik – kroje hody             15.000,-Kč

 

 1. pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

                                                                                                 7 – 0 – 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“

Obec Lovčičky nevede přestupkovou agendu. Nemá pro to ani kapacity. Pro obec tuto agendu vede ORP Slavkov u Brna. Zastupitelstvu je předkládána nová veřejnoprávní smlouva na zajištění této agendy. V nové smlouvě je zvýšen poplatek za projednání přestupku z 500,-Kč na 1000,-Kč

 

Návrh usnesení č.8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 1. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

                                                                                                 7 – 0 – 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Různé

Starosta:

V rámci rekonstrukce stropu sokolovny je dle směrnice obce třeba jmenovat výběrovou komisi, která vybere a doporučí zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku.

 

Návrh usnesení č.9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

jmenuje do výběrové komise pro vývěr nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Oprava stropu sokolovny“ pana Ing. Petra Kleina, Jana Adámka, Vlastimila Svíbu.

 

                                                                                                 7 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo přijato

 

Ing. Doležal:

- jak vypadá situace s parkování na ulici Svatá?

Starosta:

- Materiály na schválení u Policie ČR, Policie nechce povolit nestavební řešení příčných prahů (retardérů). 5.9.2017 budu osobně jednat ve Vyškově na DI PČR ohledně této situace.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:40 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  7. 9. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                                                                           ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam zasedání OZ 31.8.2017


Vytvořeno: 11. 9. 2017
Poslední aktualizace: 16. 9. 2017 23:08
Autor: Správce Webu