Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 1/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 1/2017

Z Á P I S 1/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 26. 01. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven:              Jiří Kareš

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Havel, Ing. Petr Klein

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády s platností od 1.1.2017
 2. Rozpočtové opatření č. 12/2016
 3. Schválení inventarizační zprávy
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 5. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 6. Různé

 

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády s platností od 1.1.2017
 2. Rozpočtové opatření č. 12/2016
 3. Schválení inventarizační zprávy
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 5. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 6. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády s platností od 1.1.2017“.

 

Dle nařízení vlády platného od 1.1.2017, mají obecní zastupitelstva možnost navýšit odměnu zastupitelům o 4%. Záleží na rozhodnutí ZO, zda toto navýšení schválí či nikoliv.

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

neschvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády číslo 352/2015 Sb.

                     6 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření č. 12/2016“.

 

Návrh usnesení č. 3:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

 

s c h v a l u j erozpočtové opatření č. 12/2016

                                6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Schválení inventarizační zprávy“

 

Návrh usnesení č. 4:                                                                                                     

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje  inventarizační zprávu za rok 2016

                                                                                                       6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Obec Lovčičky každoročně ze svého rozpočtu přispívá na kulturní, společenské a sportovní akce. Materiál obsahuje žádost o dotaci pro SNBB.

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SNBB – historický ples 2017

 

                      6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SNBB – historický ples – v částce 7.000,- Kč

 

 1.  pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

                                                                                                                                                                                                                             6 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

Starosta požádal zastupitele o pověření k průběžnému podávání žádostí o dotace ve vypsaných dotačních titulech.

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Lovčičky

p o v ě ř u j e starostu obce k průběžnému podávání žádostí o dotace ve vypsaných dotačních titulech.

                                                                                                                                                                                                    6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Na základě provedených inventur je zapotřebí vyřadit 2  akumulátory s inventárním číslem DM 10303, DM 10304 v celkové hodnotě 8.690,-Kč

 

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

                s c h v a l u j e vyřazení 2 akumulátorů pod inventárním číslem DM 10303, DM 10304 v celkové hodnotě 8.690,-Kč

                                                                                                                                                                                                                            6 – 0 - 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta informoval o plánované schůzce občanů ulice Svatá, která se uskuteční do půlky února 2017 v místní sokolovně, ohledně řešení dopravní situace v této ulici.

 

Dále starosta informoval o plánovaných investičních akcích v roce 2017:

- oprava a zateplení stropu budovy sokolovny

- nákup traktoru s předním nakladačem

- dokončení parkoviště u hřbitova

- dokončení komunitní kompostárny

- pořízení štěpkovače – dotace MZ ČR

- pořízení domácích kompostérů – DSO ždánický les a Politaví podaná žádost o dotaci

 

 

Jednání ZO ukončeno v 19:50 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne  30. 01. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

……………………………………..

Starosta obce:                                                    ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam zasedání zastupitelstva obce Lovčičky ze dne 26.1.2017

 


Vytvořeno: 1. 2. 2017
Poslední aktualizace: 7. 11. 2017 23:10
Autor: Správce Webu