Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 10/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 10/2017

Z Á P I S 10/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 7. 12. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven Jiří Kareš, Jan Adámek oznámil pozdější příchod.

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Ing. Petr Klein

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 9
 2. Rozpočtové opatření č. 10
 3. Schválení plánu inventur pro rok 2017
 4. Schválení finančního daru pro MŠ Lovčičky
 5. Ustanovení výběrové komise pro VZMR projektová dokumentace pro provedení stavby hasičské zbrojnice
 6. Ustanovení výběrové komise pro VZMR na projekční práce na prodloužení hlavního řadu kanalizace.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045353/001
 8. Smlouva č.:1030040046/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 9. Schválení dodavatele plynu pro OÚ Lovčičky
 10. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu na doplnění programu. 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhnul vyřadit bod číslo 6 z programu, jelikož VZMR byla zrušena

 1. Rozpočtové opatření č. 9
 2. Rozpočtové opatření č. 10
 3. Schválení plánu inventur pro rok 2017
 4. Schválení finančního daru pro MŠ Lovčičky
 5. Ustanovení výběrové komise pro VZMR projektová dokumentace pro provedení stavby hasičské zbrojnice
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045353/001
 7. Smlouva č.:1030040046/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 8. Schválení dodavatele plynu pro OÚ Lovčičky
 9. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Příchod zastupitele Jana Adámka

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření č.9“

 

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 9

 

Usnesení č.2 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření č.10“

 

Návrh usnesení č.3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 10

 

Usnesení č.3 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Schválení plánu inventur pro rok 2017“

 

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků Obce Lovčičky se stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Lovčičky za rok 2017.

Návrh usnesení č. 4:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

             schvaluje plán inventur na rok 2017

                                                            

6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Schválení finančního daru pro pro MŠ Lovčičky“

 

MŠ Lovčičky dostala finanční dar od Rostěnice a.s. v hodnotě 3.000,-Kč. Obec Lovčičky jako zřizovatel mateřské školy musí dát povolení k přijetí daru.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje finanční dar Rostěnice a.s. v hodnotě 3.000,-Kč Mateřské škole Lovčičky

           6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Ustanovení výběrové komise pro VZMR projektová dokumentace pro provedení stavby hasičské zbrojnice“

 

Návrh usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje výběrovou komise pro VZMR – projektová dokumentace pro provedení stavby hasičské zbrojnice v tomto složení: Ing. Petr Klein, Jana Adámka, Ing. Jaroslava Šitavance

 

                                                                                                          6– 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045353/001“

Zastupitelstvu je předkládán materiál o zřízení věcného břemene „Lovčičky, kabel NN TJ Sokol“ (dále jen „distribuční soustava“).

 

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: PV – 014330045353/001

b)p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Smlouva č.:1030040046/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“

 

Zastupitelstvu je předkládán materiál smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Lovčičky, kabel NN Hrozek RD“ (dále jen „distribuční soustava“).

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

přerušuje bod číslo 7. do doby potřebné k opravě materiálu žadatelem

6 – 0 – 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Schválení dodavatele plynu pro OÚ Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e smlouvu o dodávce plynu pro rok 2018 a 2019 firmě LAMA energy v nabídkové ceně 638,80,-Kč/MWh včetně DPH

 

 1. p o v ě ř u j e starostu k podpisu smlouvy

6 – 0 – 0 

 

Usnesení č.9 bylo schváleno

Různé:

Starosta:

Dne 20.11.2017 proběhlo jednání, které se zabývalo budoucím vedením obecní cesty v lokalitě zvané Podcibulčí na pozemku p.č. 2538.

 

Návrh usnesení č.10

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a) s c h v a l u j e, aby stávající cesta na pozemku p.č. 2538 zůstala v rámci pozemkových úprav ve stávajícím stavu

b) neschvaluje případnou směnu pozemků p.č. 2538 za případně nově vzniklou cestu v lokalitě Podcibulčí.

6 – 0 – 0 

Usnesení č.10 bylo schváleno

 

Přístupová cesta do lokality Podcibulčí.

Návrh usnesení č.11

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

u k l á d á  starostovi obce, aby při vyjádření z hlediska místního správního celku postupoval v souladu s vyjádření jiných dotčených orgánů (PČR, HZS, ZZS).

6 – 0 – 0 

Usnesení č.11 bylo schváleno

 

Firma Geocart CZ, provádějící v Lovčičkách komplexní pozemkové úpravy zaslala podklady k odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Lovčičky pro naše LV 10001.

Návrh usnesení č.12

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

                s c h v a l u j e  návrh nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav Lovčičky pro LV 10001

6 – 0 – 0 

Usnesení č.12 bylo schváleno

 

Jednání ZO ukončeno v 20:30 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  13. 12. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                       ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky 7.12.2017 první část

Audiovizuální záznam zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky 7.12.2017 druhá část


Vytvořeno: 18. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 3. 2018 09:27
Autor: Správce Webu