Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 11/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 11/2017

Z Á P I S 11/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 21. 12. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven Jaroslav Havel, Jan Adámek

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kareš, Jarmila Kleinová

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočet obce Lovčičky na rok 2018
 2. Rozpočet MŠ Lovčičky
 3. Střednědobý výhled obce Lovčičky
 4. Střednědobý výhled MŠ Lovčičky
 5. Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
 6. Nařízení vlády č.318/2017 – o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
 7. Rozpočtové opatření č.11
 8. Schválení smlouvy o dílo na VZMR zpracování projektové dokumentace k provedení stavby hasičské zbrojnice
 9. Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

Starosta navrhuje doplnit program o následující body:

 1. Pravidla pro přidělování sociálního bytu
 2. Aktualizace směrnice 1/2016 ro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
 3. Dodatek ke smlouvě o dílo na opravu stropu sokolovny
 4. Schválení změny stanov DSO ŽLaP

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

Návrh usnesení č. 1:

 1. Rozpočet obce Lovčičky na rok 2018
 2. Rozpočet MŠ Lovčičky
 3. Střednědobý výhled obce Lovčičky
 4. Střednědobý výhled MŠ Lovčičky
 5. Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
 6. Nařízení vlády č.318/2017 – o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
 7. Rozpočtové opatření č.11
 8. Schválení smlouvy o dílo na VZMR zpracování projektové dokumentace k provedení stavby hasičské zbrojnice
 9. Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Pravidla pro přidělování sociálního bytu
 11. Aktualizace směrnice 1/2016 ro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
 12. Dodatek ke smlouvě o dílo na opravu stropu sokolovny
 13. Schválení změny stanov DSO ŽLaP
 14. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

              schvaluje program jednání.

4 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočet obce Lovčičky na rok 2018“

 

Zastupitelstvu je překládán materiál „Rozpočet obce Lovčičky na rok 2018“ Závazným ukazatelem rozpočtu obce jsou podle odvětvového třídění paragrafy. V tomto znění je materiál předložen ke schválení. Rozpočet je přílohou zápisu.

Příjmy ve výši: 10 153 100,- Kč

Výdaje ve výši: 10 683 800,- Kč

Financování: 530 700,- Kč

 

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

           schvaluje  rozpočet obce Lovčičky na rok 2018

 

Usnesení č.2 bylo schváleno                                             4 – 0 – 0 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočet MŠ Lovčičky“

 

Zastupitelstvu je překládán materiál „Rozpočet MŠ Lovčičky na rok 2018“ Obec jako zřizovatel přispívá MŠ na provoz školky v částce 320. 000,-Kč

 

Návrh usnesení č.3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e  rozpočet MŠ Lovčičky na rok 2018

 

Usnesení č.3 bylo schváleno

4 – 0 – 0 

Příchod zastupitele Ing. Petra Kleina

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Střednědobý výhled obce Lovčičky“

 

Zastupitelstvu je překládán materiál „Střednědobý výhled obce Lovčičky na roky 2018,2019,2020“.

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  střednědobý výhled obce Lovčičky do roku  2020                                                                           

                                                                                            5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Střednědobý výhled MŠ Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  střednědobý výhled MŠ Lovčičky do roku  2018,2019

 5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Rozpočet sociálního fondu na rok 2018“

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  rozpočet sociálního fondu na rok 2018

                                                                                                                                                                                                                               5– 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Nařízení vlády č.318/2017 – o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC

 

Zastupitelstvu je předkládán materiál „Nařízení vlády č.318/2017 – o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

neschvaluje  navýšení odměn zastupitelů obce Lovčičky

                                                                                             5 – 0 – 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Rozpočtové opatření č.11

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 11

                                                                                            5 – 0 – 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Schválení smlouvy o dílo na VZMR zpracování projektové dokumentace k provedení stavby hasičské zbrojnice

 

Zastupitelstvu je předkládám materiál s výsledkem VŘ VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavbě hasičské zbrojnice. A dále smlouva o dílo.

 

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e doporučení výběrové komise vítěze VZMR - na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby hasičské zbrojnice a to firmu ArchSta servis, s.r.o. v nabídkové ceně 149,500,-Kč bez DPH, s DPH 180.895,-Kč

 

 1. schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby hasičské zbrojnice

 

 1. p o v ě ř u j e  starostu k podpisu smlouvy o dílo                                                                                                                                           5 – 0 – 0 

Usnesení č.9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvu je předkládám materiál Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o stanovení hodnoty ekobodu. Pro rok 2017 se cena ekobodu stanovila na 10,-Kč

 

Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e aktualizaci vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

                                                                                             5 – 0 – 0 

Usnesení č.10 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10. „Pravidla pro přidělování sociálního bytu“

 

Zastupitelstvu je předkládán materiál, který vyplynul z uloženého úkolu. Zastupitelstvo mělo vypracovat pravidla pro udělování sociálního bytu, včetně pravidel platby nájemného.

 

Návrh usnesení č.11

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e pravidla pro přidělování sociálního bytu v obci Lovčičky od 1.1.2018

                                                                                            5 – 0 – 0 

Usnesení č.11 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 11. „Aktualizace směrnice 1/2016 ro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“

 

Návrh usnesení č.12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e aktualizaci směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

                                                                                             5 – 0 – 0 

Usnesení č.12 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 12. „Dodatek ke smlouvě o dílo na opravu stropu sokolovny“

 

Zastupitelstvu je předkládán dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci stropu v místní sokolovně. Dodatek je z důvodu časové náročnosti prováděného díla. Jelikož osvětlení děláme ve vlastní režii za pomoci zastupitelů a členů SDH Lovčičky. Práce se musejí zkoordinovat tak, aby na sebe navazovaly. Z tohoto důvodu je třeba posunout termín dokončení díla na 15.1.2018.

 

Návrh usnesení č.13

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e dodatek ke smlouvě o dílo č.1. na rekonstrukci stropu sokolovny

                                                                                           5 – 0 – 0 

Usnesení č.13 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 13. „Schválení změny stanov DSO ŽLaP“

 

Návrh usnesení č.14

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e změnu stanov DSO Ždánický les a Politaví bez výhrad v předloženém znění, tj.:

 1. Článek II, odst. 2: adresa sídla svazku se nově mění na Hrušky 166, 683 52 Křenovice. Jedná o technické a administrativní opatření, umístění sídla svazku na korespondenční adresu.
 2. Článek IV, odst. 1: nově se doplňuje písm. r. plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V návaznosti na změny legislativy EU a ČR a na doporučení MV ČR byla doplněna uvedená činnost, aby bylo možné v případě potřeby a zájmu členských obcí tuto činnost zajišťovat formou sdílení prostřednictvím DSO Ždánický les a Politaví.
 3. Článek X: nově se doplňuje odst. 14, původní odstavec 14 se mění na odst. 15. Znění doplněného odst. 14: Výbor může přijmout rozhodnutí i mimo schůzi výboru, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. S použitím takového způsobu hlasování musí souhlasit všichni členové výboru. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodnutí přijaté mimo schůzi výboru musí být bezodkladně náležitě zdokumentováno. Obsah a fakt přijetí rozhodnutí mimo schůzi musí být uveden v zápise z nejbližší schůze výboru. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo schůzi výboru zajišťuje předseda svazku.                                                                                                                                                                      5 – 0 – 0 

Usnesení č.14 bylo schváleno

Různé:

Starosta:

Paní Helena Šprtová bytem Lovčice č.p. 35 696 39 Lovčičce se rozhodla darovat obci Lovčičky pozemky  parcelních číslel 4324,4329,4432,4433 o celkové výměře 152m2

 

Návrh usnesení č.15

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e darovací smlouvu mezi Obcí Lovčičky a paní Helenou Šprtovou, bytem Lovčice č.p.35, na pozemky p.č. 4324,4329,4432,4433 v celkové výměře 152m2

                                                                                            5 – 0 – 0 

Usnesení č.15 bylo schváleno

 

Jednání ZO ukončeno v 20:30 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  2. 1. 2018

 

Zapisovatel:                                                     …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                   ……………………………………..

Starosta obce:                                                 …………………………………….

Audiovizuální záznam ze zasedání Obecního zastupitelstva z 21.12.2018

Audiovizuální záznam ze zasedání Obecního zastupitelstva z 21.12.2018


Vytvořeno: 5. 3. 2018
Poslední aktualizace: 13. 8. 2018 15:34
Autor: Správce Webu