Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 2/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 2/2017

Z Á P I S 2/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 23. 02. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven:              Jan Adámek – oznámen pozdější příchod

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Jiří Kareš

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028860/001 E-ON
 4. Žádost o směnu pozemků
 5. Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci kanalizační stoky k RD č.p. 293
 6. Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci změny č.3 územního plánu obce Lovčičky
 7. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
 8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 10. Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Starosta obce navrhnul vyřadit materiál číslo 4. Žádost o směnu pozemků a dále navrhnul zařadit mimořádný materiál OZV – o zřízení školského obvodu

 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028860/001 E-ON
 4. Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci kanalizační stoky k RD č.p. 293
 5. Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci změny č.3 územního plánu obce Lovčičky
 6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
 7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 8. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky  č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
 10. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu“.

 

Dle novely zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1.10.2016 je zapotřebí aktualizovat směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu. Aktualizace se týká výše finančních limitů jednotlivých zakázek a paragrafového znění.

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje aktualizace směrnici obce dle novely zákona o veřejných zakázkách malého rozsahu

6 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření č. 1/2017“.

 

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

s c h v a l u j erozpočtové opatření č. 1/2017

          6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028860/001 E-ON“

 

Návrh usnesení č. 4:                                                                                                

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

   a) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1030028860/001

 

   b) pověřuje starostu obce k podpisu smluv

                                                                                6 - 0 - 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci kanalizační stoky k RD č.p. 293

K tomu abychom mohli zajistit napojení všech nemovitostí v obci Lovčičky na splaškovou kanalizaci, je nutné dobudovat některé větve kanalizační sítě. Postupnými kroky umožníme napojení všech RD v obci Lovčičky. K tomuto kroku je potřeba vyhlásit poptávkové řízení na zhotovitele PD a stavebního povolení.

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  vypsání poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na novou kanalizační stoku k RD č.p. 293 včetně vydaného stavebního povolení

 

p o v ě ř u j e  k zajištění poptávkového řízení

 

                                                                            6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Vypsání poptávkového řízení na projektovou dokumentaci změny č.3 územního plánu obce Lovčičky“.

K tomu, abychom mohli zajistit rozvoj obce Lovčičky, je nutné změnit Územní plán obce tak, aby lokalita, která je nyní vedena v ÚP jako rezerva pro výstavbu RD, byla překlopena do nového ÚP jako lokalita určená pro výstavbu RD.

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje  vypsání poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace změny č.3 Územního plánu obce Lovčičky.

 

p o v ě ř u j e starostu k zajištění poptávkového řízení

                                                                                                                                                                                                               6 – 0 – 0

 

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Příchod zastupitele Jana Adámka 19:11

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu“

Novela školského zákona stanoví pevný termín zápisu dětí jak do MŠ, tak do ZŠ. Zápis do ZŠ je od 1.4. – 30.4.2017. Do tohoto termínu jsou obce povinni přijmout OZV ve které se stanovuje(jí) školské spádové obvody. Přijetí OZV předchází uzavření smlouvy se zřizovatelem spádové školy.

Zastupitelstvu je předkládána „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu“ společný školský obvod zahrnuje obce: Bošovice, Lovčičky, Milešovice a Otnice.

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje  dohodu o vytvoření společného školského obvodu

 

 1. p o v ě ř u j e starostu k podpisu dohody

                                                                                                                                                                                                                7 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Obec Lovčičky každoročně ze svého rozpočtu přispívá na kulturní, společenské a sportovní akce. Materiál obsahuje žádost o dotaci pro TJ Sokol Lovčičky.

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- TJ Sokol Lovčičky – kulturní a sportovní činnost – 30.000,-Kč

- TJ Sokol Lovčičky – stavební úpravy fotbalového hřiště – 100.000,-Kč

 

7 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. „Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- TJ Sokol Lovčičky – kulturní a sportovní činnost – 30.000,-Kč

- TJ Sokol Lovčičky – stavební úpravy fotbalového hřiště – 100.000,-Kč

 

 1.  pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                      7– 0 – 0

Veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna dle zákonných pravidel.

 

Usnesení č.9 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky  č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy “.

Novela školského zákona stanoví pevný termín zápisu dětí jak do MŠ, tak do ZŠ. Zápis do ZŠ je od 1.4. – 30.4.2017. Do tohoto termínu jsou obce povinni přijmout OZV, ve které se stanovuje(jí) školské spádové obvody. Přijetí OZV předchází uzavření smlouvy se zřizovatelem spádové školy.

Zastupitelstvu je předkládána „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu“ společný školský obvod zahrnuje obce: Bošovice, Lovčičky, Milešovice a Otnice.

 

Návrh usnesení č. 10

                           

Zastupitelstvo obce Lovčičky

               

s c h v a l u j e  obecně závaznou vyhlášku obce Lovčičky č.1, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

                                                                                                                                                                                                            7 – 0 – 0

Usnesení č.10 bylo schváleno

Starosta informoval zastupitele, že dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě, s účinností od 1.1.2017 byla položka 1351 zrušena a byla nahrazena položkou 1382. Položka 1382 je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1.1.2017 zrušena.

Návrh usnesení č. 11

                           

Zastupitelstvo obce Lovčičky

bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7 – 0 – 0

Usnesení č.11 bylo schváleno

Starosta obce informoval o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.. Pro účast na této valné hromadě je potřeba pověření zastupitelstva udělením PLNÉ MOCI zástupci obce Lovčičky.

Návrh usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

uděluje plnou moc starostovi obce Mgr. Martinu Bartošovi k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. konané dne 19.5.2017                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                7 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

Starosta informoval o zprávě Policie ČR za rok 2016.

Starosta informoval zastupitele a občany o konání veřejné schůzky k bezpečností situaci na ulici Svatá, která se koná 24.2.2017 v místní Sokolovně.

 

Jednání ZO ukončeno v 19:45 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  27. 02. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                          ……………………………………..

Starosta obce:                                                    ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky 23.2.2017


Vytvořeno: 6. 3. 2017
Poslední aktualizace: 7. 3. 2017 04:35
Autor: Správce Webu