Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 3/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 3/2017

Z Á P I S 3/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 30. 03. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven:              Jiří Kareš , Jaroslav Havel                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Kleinová, Jan Adámek

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Schválení účetní závěrky Obce Lovčičky
 2. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lovčičky
 3. Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Lovčičky
 4. Rozpočtové opatření č.2/2017
 5. Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele chodníku na pozemcích p.č. 303 a 186/1
 6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 7. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 8. Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Schválení účetní závěrky Obce Lovčičky
 2. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lovčičky
 3. Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Lovčičky
 4. Rozpočtové opatření č.2/2017
 5. Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele chodníku na pozemcích p.č. 303 a 186/1
 6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 7. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 8. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Schválení účetní závěrky Obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvu obce je předkládán materiál: Schválení účetní závěrky obce Lovčičky za rok 2016. Obce jsou povinny schvalovat účetní závěrku.

Návrh usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje účetní závěrku Obce Lovčičky za rok 2016

5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lovčičky“.

 

Zastupitelstvu obce je předkládán materiál: Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lovčičky za rok 2016. Obce jsou povinny schvalovat účetní závěrku svých příspěvkových organizací

 

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

s c h v a l u j e účetní závěrku Mateřské školy Lovčičky, příspěvkové organizace, za rok 2016 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „ Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Lovčičky“

 

Obec Lovčičky jako zřizovatel Mateřské školy Lovčičky příspěvkové organizace má za povinnost schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016. MŠ Lovčičky skončila v roce 2016 s kladným hospodářským výsledkem v částce 35.402,91,-Kč. Ředitelka MŚ žádá o rozdělení hospodářského výsledku do těchto fondů:

- fond rezerv – 20.402,91,-Kč

- fond odměn – 15.000,-Kč

Rezervní fond bude využit na dovybavení MŠ a zahrady MŠ, nákup tv nářadí

 

 

Návrh usnesení: č.4                                                                                                    

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Lovčičky, p.o. takto:

 

a) fond rezerv      20.402,91,-Kč

b) fond odměn    15.000,00,-Kč

5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 2

 

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 2.

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Výsledek výběrového řízení na výstavbu chodníků na pozemcích p.č. 303 a 186/1“.

Obec Lovčičky zadala dle směrnice obce Lovčičky 1/2017 poptávkové řízení, kde oslovila 4 potenciální uchazeče. Jedná se o zhotovení nového chodníku na pozemku p.č. 303 o délce 35m a dále o novostavbu chodníku na pozemku parcelního čísla 186/1 o délce 60m.

 

Nejlevnější nabídku podala firma STRABAG a.s.  s nabídkovou cenou 272 992,45,-Kč s DPH

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. bere na vědomí zprávu výběrové komise
 2. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení

 

                                                                                                                                                                                                                5 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Obec Lovčičky každoročně ze svého rozpočtu přispívá na kulturní, společenské a sportovní akce. Materiál obsahuje žádost o dotaci pro Ymca Brno na pořádání Lovčičské zteče 2017.

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- YMCA BRNO  – Lovčičská  Zteč 2017 – 25.000,-Kč

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- YMCA Brno  – Lovčičská Zteč 2017 – 25.000,-Kč

 

 1.  pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

5– 0 – 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

 

Starosta obce předal slovo předsedovi stavební komise, aby seznámil členy zastupitelstva se závěry a doporučeními vycházející  z jednání komise dne 21.3.2017

 

Starosta navrhnul, aby se hlasovalo o každém bodě zápisu stavební komise zvlášť

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje hlasování o každém bodu stavební komise

 

5– 0 – 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

 • RD p. Martin Hudec – EON žádá o vyjádření k umístění přeložky a betonového sloupu (číslo stavby 1030036449 k. ú. Lovčičky, parcela KN č. 617/3) – obec je účastníkem řízení z důvodu ochranného pásma; usnesení: stavební komise doporučuje zastupitelstvu obce vyjádření „bez námitek“.

 

Návrh usnesení č. 10

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

nemá námitek k požadované přeložce VN číslo stavby 1030036449

 

5– 0 – 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

 • Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru – RD č.p. 19 v obci Lovčičky – stavební úpravy – vytvoření samostatné bytové jednotky v suterénu, vytvoření vikýřů ve střešní konstrukci; přiložena vizualizace a variantní půdorysy; usnesení: stavební komise doporučuje zastupitelstvu obce vyjádření „bez námitek“ při dodržení počtu parkovacích míst na vlastním pozemku dle požadavků příslušné ČSN.

 

Návrh usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Lovčičky

nemá námitek ke stavebnímu záměru RD č.p. 19, při dodržení počtu parkovacích míst na vlastním pozemku dle požadavků příslušné ČSN.

 

 

5– 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

 • Žádost o vyjádření – p. David Lacík – stavební komisí již projednaný záměr – předána aktualizovaná verze reagující na připomínky obce k prvnímu záměru ve stavebním řízení – nová studie respektuje obcí požadovanou maximální výšku hřebene, počet bytových jednotek se snižuje na 13, úprava vizuální podoby; stavební komise doporučuje zastupitelstvu obce vyjádření v tom smyslu, že obec nemá proti záměru v předložené podobě námitky za předpokladu, že budou dodrženy všechny požadavky územního plánu; připomíná požadavek na oddělení parkovacích ploch živým plotem (ze stálezelených keřů, nikoli zeď ani jehličnaté dřeviny), který bude účinkovat zejména z pohledu osob přijíždějících po hlavní příjezdové komunikaci do obce. Obec požaduje maximální ozelenění území a jímání a opětovné využití dešťových vod na zastavěné ploše. Obec upozorňuje na překročení maximální zastavěnosti (dle územního plánu obce pro bytový dům 35 % zájmového území).

 

Návrh usnesení č. 11

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

nemá proti v předložené podobě námitky za předpokladu, že budou dodrženy všechny požadavky územního plánu; připomíná požadavek na oddělení parkovacích ploch živým plotem (ze stálezelených keřů, nikoli zeď ani jehličnaté dřeviny), který bude účinkovat zejména z pohledu osob přijíždějících po hlavní příjezdové komunikaci do obce. Obec požaduje maximální ozelenění území a jímání a opětovné využití dešťových vod na zastavěné ploše. Obec upozorňuje na překročení maximální zastavěnosti (dle územního plánu obce pro bytový dům 35 % zájmového území).

 

5– 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

 • Žádost o vyjádření – p. Luděk Matyáš ml. žádá vyjádření k navrženému záměru řešení území B5 územního plánu (bydlení) – záměr několika stavebníků za účelem individuální výstavby v bývalém statku vedle nemovitosti p. Bočka; stavební komise doporučuje zastupitelstvu obce co nejdříve zadat vypracování územní studie (nebo vybrat některou ze stávajících studií či jejich kombinaci), která koncepčně vyřeší území bývalého statku jako celek, poté lze nabízet jednotlivé pozemky k prodeji.

 

Návrh usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

bere na vědomí doporučení stavební komise co nejdříve zadat vypracování územní studie (nebo vybrat některou ze stávajících studií či jejich kombinaci), která koncepčně vyřeší území bývalého statku jako celek, poté lze nabízet jednotlivé pozemky k prodeji.

 

5– 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

 • Zkušební vrty pro zjištění vydatnosti vodních zdrojů – stavební komise doporučuje starostovi obce provést základní zkušební vrt, na jehož základě budou posouzeny další možnosti.

 

Návrh usnesení č. 13

                           

Zastupitelstvo obce Lovčičky

p o v ě ř u j e  starostu obce, na základě doporučení stavební komise, k zajištění zkušebního vrtu pro zjištění vydatnosti vodních zdrojů v obci Lovčičky. Na základě výsledků budou posouzeny další možnosti.

                                                                                                                                                                                                                  5 – 0 – 0

Usnesení č.13 bylo schváleno

 

Starosta obce informoval zastupitele a přítomné občany o již druhém nesouhlasném dopise občanů obce Lovčičky s výstavbou RD v lokalitě „Pod Cibulkami“.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:00 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  05. 04. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                          ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam zasedání OZ Lovčičky 30.3.2017 - první část

Audiovizuální záznam zasedání OZ Lovčičky 30.3.2017 - druhá část


Vytvořeno: 10. 4. 2017
Poslední aktualizace: 13. 4. 2017 23:27
Autor: Správce Webu