Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 4/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 4/2017

Z Á P I S 4/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 27. 04. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 7 členů ZO

Omluven:             

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kareš, Jaroslav Havel

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 3.
 2. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lovčičky
 3. Prázdninový provoz MŠ Lovčičky
 4. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

Starosta navrhnul doplnit program o následující mimořádné materiály:

 1. Smlouva o dílo – PD Požární zbrojnice Lovčičky
 2. Vyřazení majetku – schody MŚ

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 3.
 2. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lovčičky
 3. Prázdninový provoz MŠ Lovčičky
 4. Smlouva o dílo – PD Požární zbrojnice Lovčičky
 5. Vyřazení majetku – schody MŚ
 6. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání. 

                                                                                      7 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 3.“

 

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 3.

      7 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lovčičky“.

 

 

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

bere na vědomí kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lovčičky

      7 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Prázdninový provoz MŠ Lovčičky“

 

Ředitelka MŠ Lovčičky předkládá na schválení materiál k prázdninovému provozu v MŠ Lovčičky. Jedná se o červenec 2017 od 3.-14.7.2017

 

Návrh usnesení č. 4                                                                                                      

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje prázdninový provoz MŠ Lovčičky v termínu od 3.7.2017 do 14.7.2017

 

          7 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Smlouva o dílo – PD Požární zbrojnice Lovčičky“

Na základě poptávkového řízení dle směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla vybrána firma:

Ing. Luděk Matyáš, Milešovská 250, Otnice  s nabídkovou cenou 204.500,-Kč

Další uchazeči nabídli:

Ing. Tomáš Procházka, Diváky  -                            nabídková cena 246.600,-Kč

Ing. Jaroslav Martinů, Smetanova 5, Brno –            nabídková cena 295.000,-Kč

 

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje smlouvu o dílo na vypracování kompletní projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení na stavbu požární zdrojnice v Lovčičkách.
 2. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo

 

            7 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Vyřazení majetku – schody MŚ“.

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s ch v a l u j e vyřazení ocelových schodů z majetku obce Lovčičky, které jsou vedeny pod inventárním číslem DM10225 v pořizovací ceně 6.960,-Kč

                                                                                                                                                                                                                              7 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

 

Informace starosty:

- informace o uskutečněném průzkumném vrtu na pitnou vodu v obci Lovčičky

- informace o dokončení parkoviště u hřbitova, kde již lze parkovat.

- informace o konaném jednání Sboru zástupců v rámci KoPU (komplexní pozemkové úpravy)

- informace o plánovaném zakoupení traktoru včetně předního nakladače

 

 

Jednání ZO ukončeno v 20:00 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 

V Lovčičkách, dne  02. 05. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                          ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce Lovčičky ze dne 27.4.2017


Vytvořeno: 9. 5. 2017
Poslední aktualizace: 14. 5. 2017 23:28
Autor: Správce Webu