Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 5/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 5/2017

Z Á P I S 5/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 25. 05. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven: Jan Adámek, Jaroslav Havel

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Klein, Ing. Jaroslav Šitavanc,

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 4.
 2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Pronájem části pozemku p.č. 4752
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene  E-ON
 6. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stropu místní sokolovny
 7. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 1. Prodloužení nájemní smlouvy byt číslo 3
 2. Finanční dar MŠ Lovčičky od honebního společenství Hubert Otnice
 3. Aktualizace smluv o pronájmu veřejného prostranství (Vimpex, fa.Lacík)

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 4.
 2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Pronájem části pozemku p.č. 4752
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene  E-ON
 6. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stropu místní sokolovny
 7. Prodloužení nájemní smlouvy byt číslo 3
 8. Finanční dar MŠ Lovčičky od honebního společenství Hubert Otnice
 9. Aktualizace smluv o pronájmu veřejného prostranství (Vimpex, fa.Lacík)
 10. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 4.“

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 4.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

Obec Lovčičky každoročně ze svého rozpočtu přispívá na kulturní, společenské a sportovní akce. Předkládaný materiál obsahuje žádosti o dotaci pro SDH Lovčičky – kulturní činnost, Marta Dítětová – babské hody, ČZS Lovčičky – místní výstava vín.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SDH Lovčičky – kulturní činnost rok 2017 –                         30.000,-Kč

- Marta Dítětová – Babské hody 2017 –                                 8.000,-Kč

- ČZS Lovčičky – místní výstava vín 2017 -                             2.500,-Kč

 

     5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

Aby mohla být dotace vyplacena, je nutné uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu“ mezi obcí Lovčičky a daným subjektem. V našem případě to bude smlouva s SDH Lovčičky, Marta Dítětová, ČZS Lovčičky.

Návrh usnesení č.4                                                                                                     

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SDH Lovčičky – kulturní činnost rok 2017 –                             30.000,-Kč

- Marta Dítětová – Babské hody 2017 –                                     8.000,-Kč

- ČZS Lovčičky – místní výstava vín 2017 -                                2.500,-Kč

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Pronájem části pozemku p.č. 4752“

Na základě žádosti pana Aleše Vlacha, bytem Sokolská 281, Červený Kostelec, byl vyvěšen záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 4752 o výměře 137m2 za účelem rekreační činnosti. Vzhledem k povaze a druhu pozemku je nájemné stanoveno ve výši 50,-Kč + DPH 21% za každý započatý měsíc užívání.

Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemku p.č. 4752 o výměře 137m2 panu Aleši Vlachovi, bytem Sokolská 281, Červený Kostelec za účelem rekreační činnosti za cenu 50,-Kč + DPH 21%  za každý započatý měsíc.

 

b) p o v ě ř u j e starostu k podpisu nájemní smlouvy

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Smlouva o zřízení věcného břemene  E-ON“.

 

 

Smlouva řeší budoucí uzavření smlouvy na věcné břemeno k vybudování nové připojovací skříně  SS200/NK pro připojení místa (Voráčovi)

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

          

            a)   schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON číslo PV-                                     014330041658/001

b)    pověřuje starostu obce k podpisu smluv

                                                                                                                                                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stropu místní sokolovny“

Obec Lovčičky obdržela dotaci od Jihomoravského kraje na rekonstrukci stropu sokolovny.  Proto je třeba vypsat poptávkové řízení na výběr dodavatele stavebních prací.

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)     schvaluje  vypsání poptávkového řízení na zhotovitele rekonstrukce             stropu místní sokolovny

b)     p o v ě ř u j e  k zajištění poptávkového řízení                                        

                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 3“

Paní Marcela Břoušková, požádala o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt číslo 3, který je veden jako byt sociální a je umístěn v budově Obecního úřadu.

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)      schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy o 3 roky, tedy do roku 2020

b)      p o v ě ř u j e  starostu k podpisu smlouvy

 

5 – 0 – 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. „Finanční dar MŠ Lovčičky od honebního společenství Hubert Otnice“

Honební společenstvo Hubert Otnice, daruje finanční částku 5600,- MŠ Lovčičky. Obec Lovčičky jako zřizovatel musí tento finanční dar příspěvkové organizaci schválit

 

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje  přijmutí finančního daru ve výši 5.600,-Kč

5 – 0 – 0

Usnesení č.9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Aktualizace smluv o pronájmu veřejného prostranství (Vimpex, fa.Lacík)“

 

Návrh usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)      schvaluje  aktualizaci smluv o pronájmu veřejného prostranství

b)      p o v ě ř u j e   starostu k podpisu smluv

5 – 0 – 0

Usnesení č.10 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

 

Informace starosty:

- Obec Lovčičky obdržela od Jihomoravského kraje dotaci na opravu stropu sokolovny v částce 200.000,-Kč. Sokolovna se začne opravovat po poslední podzimní akci a tou jsou Svatováclavské hody.

- Jako starosta se důrazně ohrazuji proti nařčení některých občanů, že zastupitelstvo v rámci takzvané Komplexní pozemkové úpravy krade lidem pozemky. Takzvaný Sbor zástupců volený všemi majiteli pozemků (a nikoli obecní zastupitelstvo) schválil vybudování společných zařízení, na která nyní chybí přibližně 4,8 ha půdy. Vzhledem k tomu, že nikdo z majitelů půdy oslovených Pozemkovým úřadem půdu neprodal ani nesměnil, přikročil Pozemkový úřad k zákonné možnosti krátit majetkové nároky všech vlastníků. Starosta poradil, aby se vlastníci půdy prostřednictvím svých zvolených představitelů ve Sboru zástupců obrátili na Pozemkový úřad a řešili prodej, případně směnu s tímto úřadem. Obec Lovčičky nebude za pozemky  vyplácet cenu vyšší než odhadní, jelikož musí ze zákona postupovat s péčí řádného hospodáře. Obec musí řešit a řeší neutěšený stav sokolovny, fotbalových kabin, místních komunikací, nedostatek parkovacích ploch atd. Je smutné, že jsou zastupitelstvu přičítány špatné úmysly ve věci, na kterou nemá žádný vliv.

- Starosta informoval zastupitele a občany o korespondenci, kterou Obec Lovčičky obdržela od Krajského úřadu JmK, kde dostala na vědomí stanovisko Odboru územního plánu a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ). Sdružení občanů Lovčiček si stěžuje na nezákonnost při schvalování změny Územního plánu č.1 a žádá přezkum postupu schvalování této změny, jelikož se domnívá, že byl porušen správní řád v tom, že zastupitelé, kteří mají své pozemky v lokalitě B101 – Podcibulčí nenahlásili podjatost v této věci a tím se neprávem obohatili zhodnocením vlastních či rodinných pozemků na trhu s nemovitostmi.

Závěrečné vyjádření OÚPSŘ zní:

„Jak vyplývá z výše uvedeného, OÚPSR dle platné legislativy nemůže zahájit a provést přezkumné řízení ve smyslu správního řádu ve věci porušení zákonnosti v rámci schvalovacího procesu a zrušit části Změny č.1 ÚP Lovčičky vydané jako opatření obecné povahy, neboť lhůta pro vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení už uplynula. V procesu vlastního umísťování obytných staveb v dané lokalitě budou řešeny v rámci příslušných řízení i podmínky pro jejich dopravní napojení.“

- Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o připravovaném jednání soudu ve věci „Rozhodnutí ze dne 19.3.2015, č.j. JMK 12807/2015 o určení komunikace mezi budovou OÚ a nemovitostí p. Hudce, jako veřejné.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:20 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  30. 05. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                          ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce Lovčičky ze dne  25.5.2017 část I.

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce Lovčičky ze dne  25.5.2017 část II.


Vytvořeno: 31. 5. 2017
Poslední aktualizace: 2. 6. 2017 23:34
Autor: Správce Webu