Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 8/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 8/2017

Z Á P I S 8/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 27. 09. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven Jiří Kareš, Jan Adámek oznámil pozdější příchod.

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Kleinová, Jaroslav Havel

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky
 2. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Závěrečný účet DSO
 4. Rozpočtové opatření č.7
 5. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu na doplnění programu. 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky
 2. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Závěrečný účet DSO
 4. Rozpočtové opatření č.7
 5. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky “

 

Zastupitel Havel ohlásil podjatost k tomuto bodu.

 

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

bere na vědomí podjatost zastupitele Havla a schvaluje jeho účast při hlasování

                                                                               

5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 3:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Kynologický klub Lovčičky – Cesta pohádkovým lesem                              2.000,-Kč

- Společnost Napoleona Bonaparte Brno – Cesta pohádkovým lesem   3.000,-Kč

- Václav Bubla – FC Veteráni Lovčičky                                                                   5.000,-Kč

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Zastupitel Havel ohlásil podjatost k tomuto bodu.

 

Návrh usnesení č. 4:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

bere na vědomí podjatost zastupitele Havla a schvaluje jeho účast při hlasování

                                                                               

5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Kynologický klub Lovčičky – Cesta pohádkovým lesem                              2.000,-Kč

- Společnost Napoleona Bonaparte Brno – Cesta pohádkovým lesem   3.000,-Kč

- Václav Bubla – FC Veteráni Lovčičky                                                                   5.000,-Kč

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

     5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Příchod pana zastupitele Jana Adámka

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Závěrečný účet DSO“

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

b e r e na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví.

 

6– 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Rozpočtové opatření č.7“

 

Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 7

 

6 – 0 – 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Různé:

Starosta:

V rámci záměru prodloužit hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace je dle směrnice obce třeba jmenovat výběrovou komisi, která vybere a doporučí zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku.

 

Návrh usnesení č.8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

jmenuje do výběrové komise pro vývěr nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace k prodloužení větve kanalizace“ pana Ing. Petra Kleina, Jarmilu Kleinovou, Jaroslava Havla.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Ing. Klein – zpráva stavební komise

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas hlasovat o zprávě stavební komise jako o celku

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje hlasování o zprávě stavební komise jako o celku

 

6 – 0 – 0

Usnesení č.9 bylo schváleno

 

Zpráva stavební komise ze dne  4.9., 11.9., 25.9. 2017

 

 1. Žádost ing. Hrozkové o vyjádření týkající se výstavby a prodloužení vodovodního řadu, žádost o vyjádření k pozemkům obce dotčených stavbou (617/7, 2538), žádost o stanovisko k dopravnímu napojení

Stavební komise doporučuje vydat kladné stanovisko k žádosti za předpokladu, že napojení hlavního vodovodního řadu bude vedeno po obecních pozemcích v co nejkratší trase. Obec předpokládá, že bude předložena kompletní projektové dokumentace k celkovému posouzení záměru. Toto vyjádření neslouží jako stanovisko k projektové dokumentaci ani pro účely stavebního řízení. Stavební komise doporučuje vydat kladné stanovisko k žádosti o dopravní napojení pod podmínkou kolmého napojení.

 1. Rekonstrukce sokolovny – strop

Do 20. 9. 2017 doloží ing. Luděk Matyáš st. výkaz výměr pro výběrové řízení.

 1. Stavební úpravy manželé Mudrochovi

Stavební komise záměr projednala a nemá proti němu námitek. Pozn.: budou-li se měnit parametry odvodu dešťové vody, je nutno likvidovat dešťovou vodu na vlastním pozemku vsakem nebo přes rezervoár s přepadem do vsaku.

 

 1. Záměr David Bartík

David Bartík byl přizván k jednání stavební komise. Závěr – musí být vypracována zástavbová studie pro celé území (nejen pro zamýšlený rodinný dům). Na tuto studii v současnosti chybějí finanční prostředky a její pořízení by se nepokrylo ani z případné ceny za prodej pozemku. Momentálně nemáme uspokojivé řešení. Uvítáme případné návrhy na možnosti financování (stavebník, členové stavební komise, ostatní).

 1. Okna sokolovna

Jan Adámek prezentoval návrh na obnovu oken v původní podobě podle dobových fotografií (nákres, výkres oken jako zadání pro cenovou nabídku, cenová nabídka). Cenová nabídka na kompletní výměnu všech oken cca 550.000,- Kč. Dohodnuto vypracovat zadání pro cenovou nabídku na 5 oken na podélné (uliční) straně budovy. Zbývající 4 okna na této straně budou zřejmě jen naznačena na fasádě, okna na štítové straně se doplní v další fázi. Zadání vypracuje Martin Bartoš, osloví výrobce. Materiál dřevohliník nebo hliník, lze i variantně, ne plast.

 1. Statek

Po diskusi o možnostech financování zástavbové studie: zadání pro starostu obce je nalézt v návrhu rozpočtu volné finanční prostředky pro rok 2018 na realizaci zástavbové studie v lokalitě statek. Termín: listopad 2017. Dále zahájit přípravu na demoliční práce (likvidace objektů bývalého statku, s jejichž revitalizací se nepočítá, netýká se budovy K96).

 1. Seznámení s projektem hasičské zbrojnice

Ing. Luděk Matyáš ml. představil projekt hasičské zbrojnice. Projekt přijat bez připomínek. Rozpočet formou položkového rozpočtu pro výkaz výměr. Zajistí ing. Matyáš ml.           

Návrh usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

bere na vědomí zprávu stavební komise

 

5 – 1 – 0

Usnesení č.10 bylo schváleno

Starosta informovalo návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka v sobotu 30.9.2017

 

Jednání ZO ukončeno v 20:30 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  3. 10. 2017

 

Zapisovatel:                                  …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                 .…………………………………….

……………………………………..

Starosta obce:                              …………………………………….

 

Audiovizuální záznam z jednání Zastupitelstva obce 27.9.2017


Vytvořeno: 9. 10. 2017
Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 23:09
Autor: Správce Webu