Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 9/2017

Typ: ostatní
Zápis ZO 9/2017

Z Á P I S 9/2017

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 25. 10. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven Jiří Kareš, Jan Adámek oznámil pozdější příchod.

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš .

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Ing. Petr Klein

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Schválení smlouvy o dotaci s JmK na výměnu oken sokolovny
 2. Výsledek poptávkového řízení na prodloužení větve splaškové kanalizace
 3. Výsledek poptávkového řízení na opravu stropu sokolovny
 4. Schválení dohody o účasti v projektu na auditu familyfriendlycommunity JMK
 5. Vyřazení majetku (průtokový ohřívač)
 6. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy 4000211617
 7. Návrh smlouvy o sdružených smlouvách dodávky elektřiny č.9550749681
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky
 9. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 10. Rozpočtové opatření č.8
 11. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu na doplnění programu. 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

   1.SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

 1. Dohoda o spolupráci s Diecézní charitou Brno

 2. Servisní smlouva odborné pomoci při provozování kanalizace a ČOV Lovčičky
 3. Smlouva o zřízení práva stavby (vodovodní přípojka manž. Dítětovi)
 4. Darovací smlouva (sněžná fréza)
 5. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Schválení smlouvy o dotaci s JmK na výměnu oken sokolovny“

Obec Lovčičky získala dotaci z Jihomoravského kraje v hodnotě 300.000,-Kč. Tato dotace bude využita na výměnu oken v místní sokolovně.

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a)schvaluje dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na výměnu oken v místní sokolovně v částce 300.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

                                                                               

5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Výsledek poptávkového řízení na prodloužení větve splaškové kanalizace“

Zastupitelstvu je předložen materiál s výsledkem poptávkového řízení na prodloužení větve kanalizace. Výběrová komise ve složení Ing. Petr Klein, Jaroslav Havel a Jarmila Kleinová, otevřela a vyhodnotila předložené nabídky.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)ruší poptávkové řízení na prodloužení větve splaškové kanalizace

b) pověřuje starostu k administrativním úkonům v této věci

c) pověřuje starostu vypsání nového poptávkového řízení

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Výsledek poptávkového řízení na opravu stropu sokolovny“.

 

Zastupitelstvu je předložen materiál s výsledkem poptávkového řízení na opravu stropu sokolovny. Výběrová komise ve složení Ing. Petr Klein, Vlastimil Svíba a Jan Adámek, otevřela a vyhodnotila předložené nabídky.

 

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)bere na vědomí zprávu výběrové komise

b) schvaluje smlouvu o dílo s vítěznou firmou MiRa Engeneering v celkové částce 499.880,-Kč s DPH

c) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo

                                                                               

5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Schválení dohody o účasti v projektu na auditu familyfriendlycommunity JMK“

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje. Prorodinný audit familyfriendlycommunity je iniciativou společnosti Familie & Beruf Management GmbH, Rakousko.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity

b ) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dohody

 

     5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Příchod pana zastupitele Jana Adámka 19:15

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Vyřazení majetku (průtokový ohřívač)“

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje vyřazení majetku (průtokový ohřívač) pod inventárním číslem DM10059 v částce 5.641,-Kč

 

             b) p o v ě ř u j e  starostu obce k likvidaci majetku

 

       6– 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy 4000211617“

 

V rámci chystané výstavby hasičské zbrojnice v roce 2018 je zapotřebí přeložit plynárenské zařízení.

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy 4000211617

 

              b) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

6 – 0 – 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Návrh smlouvy o sdružených smlouvách dodávky elektřiny č.9550749681“

 

Na přečerpávací stanici u bývalého koupaliště se měnil jistič za větší, aby nedocházelo k výpadkům elektrické energie na přečerpávací stanici. Proto je zapotřebí sjednat novou smlouvu s EON.

 

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje Návrh smlouvy o sdružených smlouvách dodávky elektřiny č.9550749681

              b) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

Usnesení č.8 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky“

 

Obec Lovčičky každoročně ze svého rozpočtu přispívá na kulturní, společenské a sportovní akce. Předkládaný materiál obsahuje žádosti o dotaci pro Společnost Napoleona Bonaparte Brno na pořádání dětské DISKO PÁRTY a LAMPIONOVÉHO PRŮVODU.

Návrh usnesení č.9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Společnost Napoleona Bonaparte Brno – DISCO PÁRTY                          3.000,-Kč

                                                                  Lampionový průvod                      7.000,-Kč

 

Usnesení č.9 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Společnost Napoleona Bonaparte Brno – DISCO PÁRTY                            3.000,-Kč

                                                                    Lampionový průvod                      7.000,-Kč

 

Usnesení č.10 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10. „Rozpočtové opatření č.8“

 

Návrh usnesení č.11

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 8

 

Usnesení č.11 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 11. „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“

 

V rámci chystané výstavby hasičské zbrojnice v roce 2018 je zapotřebí přeložené plynárenské zařízení ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí.

 

Návrh usnesení č.12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

                a)schvaluje smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo        8800088266_1/BVB/P

b) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

Usnesení č.12 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 12. „Dohoda o spolupráci s Diecézní charitou Brno“

 

Tato dohoda je uzavřena na základě dohody mezi zástupci obce Lovčičky a Diecézní charitou Brno

 

Obec Lovčičky je vlastníkem pozemku, na kterém je umístěn kontejner na textil a obuv, za umístění kontejneru nebude obec po DCHB požadovat žádnou úplatu. 

 

DCHB zajistí pravidelnou obsluhu kontejner na textil a obuv, a to v dostatečné frekvenci tak, aby nedocházelo k odkládání materiálu mimo kontejner.

Návrh usnesení č.13

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

               a)schvaluje dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno o umístění kontejneru na textil a obuv.

 

b) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dohody

 

Usnesení č.13 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 13. „Servisní smlouva odborné pomoci při provozování kanalizace a ČOV Lovčičky“

 

Návrh usnesení č.14

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje nabídku firmy Jiří Rosypal k technické pomoci při provozu ČOV
 2. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy

 

Usnesení č.14 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 15. „Smlouva o zřízení práva stavby (vodovodní přípojka manž. Dítětovi)“

 

Návrh usnesení č.15

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby na cizím pozemku (vodovodní přípojka manželů Dítětových
 2. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

Usnesení č.15 bylo schváleno

6 – 0 – 0

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 16. „Darovací smlouva (sněžná fréza)“

 

Paní Irena Schettlová, se rozhodla darovat Obci Lovčičky funkční sněžnou frézu.

Návrh usnesení č.16

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje darovací smlouvu na sněžnou frézu v hodnotě 5.000,-Kč
 2. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu darovací smlouvy

 

Usnesení č.16 bylo schváleno

6 – 0 – 0

Různé:

Starosta:

Informace zastupitelům o vývoji jednání k dopravnímu řešení ulice Svatá. Projektová dokumentace + potřebná vyjádření zasláno k vydání rozhodnutí na MěÚ Slavkov u Brna.

Informace zastupitelům o proběhlém jednání na Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o harmonogramu administrativní přípravy na čerpání dotace ze státního rozpočtu České republiky.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:30 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách, dne  1. 11. 2017

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                      ……………………………………..

Starosta obce:                                                    …………………………………….

 

Audiovizuální záznam z jdenání Zastupitelstva obce Lovčičky 25.10.2017


Vytvořeno: 6. 11. 2017
Poslední aktualizace: 7. 11. 2017 23:10
Autor: Správce Webu