Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 1/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 1/2018

Z Á P I S 1/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 31. 01. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven Jiří Kareš

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Jarmila Kleinová, Jan Adámek

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2018
 2. Smlouva o dílo 1/18 – Územní studie lokality statek
 3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obce Lovčičky
 5. Změna nájemní smlouvy – sociální byt
 6. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

Starosta navrhuje doplnit program o následující body:

 1. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Lacík, s.r.o.
 2. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Ing. Hrbáčová, p. Tomašík, Ing. Svoboda
 3. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – manž.Voráčovi
 4. Dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení hasičské zbrojnice – Ing. Matyáš ml.
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030040046/001

 

 

 

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

Návrh usnesení č. 1:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2018
 2. Smlouva o dílo 1/18 – Územní studie lokality statek
 3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obce Lovčičky
 5. Změna nájemní smlouvy – sociální byt
 6. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Lacík, s.r.o.
 7. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Ing. Hrbáčová, p. Tomašík, Ing. Svoboda
 8. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – manž.Voráčovi
 9. Dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení hasičské zbrojnice – Ing. Matyáš ml.
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030040046/001
 11. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření č.1/2018“

 

Zastupitelstvu je překládán materiál „Rozpočtové opatření č.1/2018“.

Návrh usnesení č.2

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje  rozpočtové opatření číslo 1/2018

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Smlouva o dílo 1/18 – Územní studie lokality statek“

 

Návrh usnesení č.3

schvaluje smlouvu o dílo 1/18 na zhotovení územní studie a jeho projednání na lokalitu statek.

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SNBB – kulturní akce pro rok 2018 v částce 20.000,-Kč

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- SNBB – kulturní akce rok 2018 na částku 20.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Změna nájemní smlouvy – sociální byt“

Na základě pravidel přidělávání sociálního, je zastupitelstvu předkládán dodatek nájemní smlouvy na sociální byt. Dodatkem se upravuje výše nájemného v sociálním bytě.

 

Návrh usnesení č. 6

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e  dodatek č. 2 nájemní smlouvy k sociálnímu bytu

 

                                                                                                      6– 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Lacík, s.r.o.

 

Fa Lacík s.r.o. žádá o povolení provést stavbu na obecních pozemcích. Jedná se o sjezd na krajskou komunikaci a dále o přípojky vody, kanalizace.

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku pro žadatele fa Lacík s.r.o.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – Ing. Hrbáčová, p. Tomašík, Ing. Svoboda

 

Ing. Luděk Matyáš ml. žádá v zastoupení výše uvedených stavebníků o povolení provést stavbu na obecních pozemcích. Jedná se o kanalizační přípojku dešťové kanalizace.

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku pro žadatele Ing. Věra Hrbáčová, p. Radek Tomašík, Ing. Jindřich Svoboda, předkladatelem smlouvy je Ing. Luděk Matyáš ml.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – manž. Voráčovi

 

Ing. Luděk Matyáš ml. žádá v zastoupení výše uvedených stavebníků o povolení provést stavbu na obecních pozemcích. Jedná se o vybudování parkovacích stání u plánované novostavby RD.

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku pro žadatele manž. Voráčovi, předkladatelem smlouvy je Ing. Luděk Matyáš ml. na základě plné moci.

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. Dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení hasičské zbrojnice – Ing. Matyáš ml.

 

Zastupitelstvu je předkládán dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci požární zbrojnice pro vydání stavebního povolení. V dodatku jsou specifikovány méněpráce. Smlouva o dílo zněla na částku 204.500,-Kč. Dodatkem se cena snížila na 195.000,-Kč

 

Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení hasičské zbrojnice.

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10. „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030040046/001“

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030040046/001

p o v ě ř u j e  starostu obce podpisem smlouvy

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé. 

 

Paní Milada Pacnerová a další obyvatelé obce Lovčičky v počtu 22 se dopisem dotazují, proč se vracela část krajské dotace na kanalizaci.

Odpověď na dotazy v dopise adresovaném zastupitelstvem:

Obec Lovčičky předkládá následující odpovědi na dotazy Milady Pacnerové a občanů podepsaných pod její iniciativou. Reakce vychází ze skutečností projednaných na zasedání zastupitelstva obce Lovčičky konaném dne 31. 1. 2018. V podrobnostech a dalších skutečnostech souvisejících s touto záležitostí odkazujeme na obrazový záznam, případně zápis z uvedené schůze.

1) Jaká částka se musí vrátit z dotací, které poskytl JMK na kanalizaci v obci a která nebyla vyčerpána?

Jedná se o částku 754.221,74 Kč.

2) Kdo je odpovědný za nevyčerpání dotačního titulu?

Odpovědnost nese statutární zástupce obce, tedy bývalá starostka Ing. Hrozková. Jak vyplývá ze záznamů pořízených na zasedáních zastupitelstva v době výstavby obecní splaškové kanalizace, tehdejší starostka zastupitele neinformovala o tom, že se chystá podepsat (a dne 25. 5. 2015 také skutečně podepsala) dokument nazvaný Zápis o předání a převzetí stavby, od jehož podpisu nadále nebylo možné využívat získané dotace. Ty bylo následně nutné vrátit. Ing. Hrozková odpovědnost za tento stav výslovně přijala na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. 1. 2018.

3) Kdo byl pověřen dočerpáním dotace?

Odpověď na tuto otázku vyplývá z předchozího bodu. Pověřen nebyl nikdo, neboť výše uvedeným úkonem tehdejší starostky bylo jakékoli další čerpání bezpředmětné.

4) Jak bude řešena škoda vzniklá obci nevyužitím dotace? Obec dotaci nevyužila, dotace se vrací, a tedy vznikla škoda, kterou bude nutno financovat z rozpočtu.

Obci škoda nevznikla, neboť vracení dotací, které se nepodařilo nebo nebylo možné dočerpat, je běžná praxe spojená s nepředvídatelností projektových nákladů. Lze uvažovat o tom, že by bývalo vhodnější stavbu nepředávat a využít takto získaný časový prostor k dočerpání dotace, ale podle názoru současného zastupitelstva nelze statutárního zástupce vinit z nehospodárnosti na základě pouhého faktu, že se rozhodl k určitému úkonu, se kterým druhotně souvisí ztráta nároku na dočerpání jedné dotace.

5) Jak a kdo nahradí škodu obci?

Jak již bylo uvedeno výše, podle právního názoru současného zastupitelstva obec neutrpěla škodu a není proto komu předepisovat úhradu.

Zastupitelstvo obce Lovčičky se domnívá, že v této věci poskytlo dostatečné vysvětlení. Pokud by přetrvávaly jakékoli pochybnosti, jsou zastupitelé ochotni sestavit zvláštní komisi pověřenou vyšetřením okolností tohoto případu a v případě zjištění jakéhokoli pochybení zahájit příslušné právní kroky. Je však nutné znovu zopakovat, že podle názoru současného zastupitelstva nelze takový závěr považovat za pravděpodobný.

 

Návrh usnesení č.12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. b e r e na vědomí dopis paní Milady Pacnerové
 2. pověřuje starostu obce k písemné odpovědi

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

Odchod zastupitele Jaroslava Havla 20:34

 

Starosta obce reagoval na dopis paní Milady Pacnerové, který byl distribuován před Vánocemi do poštovních schránek obyvatel Lovčiček.

 

Starosta bude ve svých dalších krocích vycházet z následujícího právního rozboru, který se zabývá obsahem výše uvedeného materiálu.

 

 1. Cestou civilně právní, a to žalobou na ochranu osobnosti s ohledem na ustanovení § 3 občanského zákoníku, kde se výslovně cituje, že je soukromým právem chráněna důstojnost a svoboda člověka a jeho přirozeným právem právo brát se o vlastní štěstí i štěstí rodiny a blízkých. V dané situaci, která je posuzována, se útoky na starostu obce v poměrně malé komunitě, jíž obec Lovčičky je, zcela zjevně dotýkají i členů jeho rodiny. Mimo to je samozřejmě ohrožována čest důstojnost a soukromí starosty tak, jak na to zákon pamatuje. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka své nepravdivé údaje rozšiřuje i tiskem, doporučujeme s ohledem na rychlost vyřešení situace použít i §14 občanského zákoníku svépomoc, a to tím způsobem, aby byla kontaktována media, která o věcech zmiňovaných v přípise stěžovatelky budou informovat pravdivě. Starosta se nebude chovat obdobně jako ona a rozšiřovat „pamflety“ či zdůvodňující a vysvětlující letáky, ale použije výrazně kvalifikovanější formu. V zájmu zabránění ohrožení jeho práva jde o postup zcela legální a legitimní.
 2. Druhou cestou je postup dle trestního zákona, a to podání podnětu k trestnímu řízení, nejlépe cestou státního zastupitelství, které následně celou věc rozhoduje a je vždy lépe začít touto institucí. Je samozřejmě možnost podat i podnět u POLICIE ČR. Pro podnět neexistuje speciálně sepsaný formální postup, nicméně měl by obsahovat údaj o tom, pro jaký trestný čin by mělo být řízení zahájeno. Kdo se dle oznamovatele trestného dopustil (pokud je známo), v jaké době a jak se oznamovatel cítí poškozen. Současně oznamovatel sdělí, zda chce být uvědoměn o výsledku řízení. Doporučuji, aby tato žádost byla připojena.

Trestný čin, který v napadeném jednání spatřujeme, se týká §184 odstavce 1,2 - POMLUVA. Oba odstavce cituji proto, že odstavec 1 se zabývá sdělením nepravdivých údajů, které mohou poškodit v zaměstnání či narušit rodinné a jiné vztahy a odstavec 2 je zpřísňujícím ve výši sazby za situace, že čin bude spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. V daném konkrétním případě se tak nepochybně stalo.

 

 

Paní Pitronová přednesla zastupitelstvu a přítomným občanům názor na přípis paní Pacnerové, který obdrželi občané před Vánocemi do poštovních schránek

Otevřený dopis

 

Jednání ZO ukončeno v 21:00 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne  5. 2. 2018

 

Zapisovatel:                                                     …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                   ……………………………………..

Starosta obce:                                                 …………………………………….

 

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce Lovčičky dne 31.1.2018 první část

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce Lovčičky dne 31.1.2018 druhá část


Přílohy

Vytvořeno: 12. 2. 2018
Poslední aktualizace: 12. 2. 2018 16:52
Autor: Správce Webu