Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 2/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 2/2018

Z Á P I S 2/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 28. 2. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů ZO

Omluven Jiří Kareš

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Havel, Jan Adámek

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046382/001
 2. SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046948/001
 3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1007/1
 4. Různé

 

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

Starosta navrhuje doplnit program o následující body:

 1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č. 2
 4. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
 5. Inventarizační zpráva za rok 2017
 6. Smlouva o dílo (okna sokolovna)

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

Návrh usnesení č. 1:

 1. SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046382/001
 2. SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046948/001
 3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1007/1
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 6. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č. 2
 7. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
 8. Inventarizační zpráva za rok 2017
 9. Smlouva o dílo (okna sokolovna)
 10. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046382/001“

Zastupitelstvu je předkládán materiál smlouva o zřízení věcného břemene „Lovčičky, přeložka VN Hudec“ (dále jen „distribuční soustava“).

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: PV-014330046382/001
 2. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330046948/001“

Zastupitelstvu je předkládán materiál smlouva o zřízení věcného břemene „Lovčičky, přípojka NN Navrátil“ (dále jen „distribuční soustava“).

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: PV-014330046948/001
 2. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Záměr prodeje části pozemku p.č. 1007/1“

Zastupitelstvu je předkládán materiál záměru prodeje části pozemku p.č.1007/1. Pan Bohuslav Putiš, bytem Lovčičky,  požádal obec o odkup 30m2 pozemku p.č. 1007/1 ke stavbě garáže.

V případě, že ZO schválí tento prodej, budou veškeré náklady na dělení pozemku a zápis do katastru nemovitosti hrazeny kupujícím, což je pan Bohuslav Putiš.

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. přerušuje bod číslo 3 „Záměr prodeje části pozemku p.č. 1007/1“ do doby, než pan Bohuslav Putiš předloží zastupitelstvu přesné zaměření požadovaného rozsahu pozemku, který chce od obce odkoupit.
 2. starosta obce připraví kupní smlouvu, která bude obsahovat odkládací podmínku  pro zápis v katastru nemovitostí spočívající ve splnění účelu prodeje pozemku, tj. předložení povolení k užívání stavby garáže vydaného příslušným stavebním úřadem ve stanovené časové lhůtě.

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- TJ Sokol Lovčičky – činnost spolku v roce 2018 v částce 40.000,-Kč

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- TJ Sokol Lovčičky – kulturní akce rok 2018 na částku 40.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č. 2

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e  rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 2

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Zastupitelstvu je předkládám materiál „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017“, Obec Lovčičky jako zřizovatel musí tuto zprávu schválit.

 

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017

6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Inventarizační zpráva za rok 2017

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. Smlouva o dílo (okna sokolovna)

Zastupitelstvu je předkládán materiál „Smlouva o dílo (okna sokolovna)“. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Šenk okna, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 217.676 bez DPH.

 

Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje smlouvu o dílo na výměnu oken sokolovny

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé. 

 

Návrh usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje podání trestního oznámení ve věci „POMLUVY“ dehonestující nejen starostu jako statutárního zástupce obce, ale i celou obec Lovčičky.

 

 1. pověřuje starostu obce k podání žaloby prostřednictvím právní kanceláře.

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelstvu a občanům zprávu POLICIE ČR za rok 2017.

Návrh usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. b e r e na vědomí dopis POLICIE ČR o bezpečnostní situaci v obci Lovčičky za rok 2017

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelstvu a občanům dopis od TJ Sokol Lovčičky, která podala žádost o pronájem prodejního kiosku v budově fotbalových kabin takto:

Členové zajistí provoz kiosku pro rok 2018

                - na vlastních sportovních akcích

                - na mimořádných sportovních a společenských akcích pro potřeby obce Lovčičky

 

Návrh usnesení č.13

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. s ch v a l u j e pronájem kiosku TJ Sokol Lovčičky na rok 2018
 2. pověřuje starostu k vypracování nájemní smlouvy
 3. nájemní smlouvu projedná stavební komise
 4. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

Jednání ZO ukončeno v 20:00 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne 2. 3. 2018

 

Zapisovatel:                                                      …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                     .…………………………………….

                    ……………………………………..

Starosta obce:                                                  …………………………………….

 

Dodatek k zápisu ze dne 28.2.2018

Audiovizuální záznam z jednání Zastupitelstva obce Lovčičky dne 28.2.2018


Příloha

Vytvořeno: 5. 3. 2018
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018 15:18
Autor: Správce Webu