Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 3/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 3/2018

Z Á P I S 3/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 28. 3. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů ZO

Omluven Jiří Kareš

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Klein, Ing. Jaroslav Šitavanc

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Aktualizace směrnice 13/2012 k vedení pokladny
 2. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.3
 3. Stanovení ceny stočného pro rok 2018
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky
 5. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu Obce Lovčičky
 6. Informace o výsledku poptávkového řízení na projektové práce „Prodloužení hlavního řadu kanalizace“
 7. Různé

- úprava parku u dětských hřišť (parkový architekt)

- výsadba lípy svobody ke 100. výročí založení ČSR

- pošta – žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

Starosta navrhuje doplnit program o následující body:

 1. Schválení dotace z JmK na stavbu hasičské zbrojnice
 2. Smlouva o právu k provedení stavby
 3. Plná moc na valnou hromadu VaK Vyškov
 4. Koncepce výstavby v lokalitě „STATEK“
 5. Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

Návrh usnesení č. 1:

 1. Aktualizace směrnice 13/2012 k vedení pokladny
 2. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.3
 3. Stanovení ceny stočného pro rok 2018
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lovčičky
 5. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu Obce Lovčičky
 6. Informace o výsledku poptávkového řízení na projektové práce „Prodloužení hlavního řadu kanalizace“
 7. Schválení dotace z JmK na stavbu hasičské zbrojnice
 8. Smlouva o právu k provedení stavby
 9. Plná moc na valnou hromadu VaK Vyškov
 10. Koncepce výstavby v lokalitě „STATEK“
 11. Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků
 12. Různé

- úprava parku u dětských hřišť (parkový architekt)

- výsadba lípy svobody ke 100. výročí založení ČSR

- pošta – žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Aktualizace směrnice 13/2012 k vedení pokladny “

 

Zastupitelstvu je předkládán materiál Aktualizace směrnice k vedení pokladny. Mění se směrnice 13/2012. Aktualizovaná směrnice má číslo 2/2018

 

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje aktualizaci směrnice 13/2012 k vedením pokladny pod číslem 2/2018

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.3“

 

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 3

 

               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Stanovení ceny stočného pro rok 2018“

Dle metodiky a nařízení SFŽP musíme upravovat ceny stočného každý rok. Pro rok 2017 to bylo 35,- Kč/m3. V roce 2018 to je 35,-Kč/m3 a protože jsme se stali plátci DPH musíme k této ceně připočítat 15% DPH, takže celková cena za stočné pro rok 2018 činí 40,25 Kč/m3 odpadní vody.

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje cenu stočného dle nařízení Státního fondu životního prostředí v částce 40,25 Kč včetně 15% DPH pro rok 2018.

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- SDH Lovčičky – činnost spolku v roce 2018 v částce 40.000,-Kč

- ČZS Lovčičky – košt vín 2018 v částce 2.500,-Kč

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- SDH Lovčičky – činnost spolku pro rok 2018 na částku 40.000,-Kč

- ČZS Lovčičky – košt vín 2018 2.500,-Kč

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouv

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Informace o výsledku poptávkového řízení na projektové práce „Prodloužení hlavního řadu kanalizace

 

Zastupitelstvu je předkládán materiál „Informace o výsledku poptávkového řízení na projektové práce „Prodloužení hlavního řadu kanalizace“. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Ing. Vladimír Breburda, náměstí TGM 1280, Zlín s nejnižší nabídkovou cenou 74.085,-Kč.

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. b e r e  n a  v ě d o m í  výsledek opakovaného poptávkového řízení na projektové práce „Prodloužení hlavního řadu kanalizace“

 

 1. schvaluje smlouvu o dílo na projektové práce

 

 1. p o v ě ř u j e  starostu k podpisu smlouvy o dílo

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Schválení dotace z JmK na stavbu hasičské zbrojnice

Starosta obce informoval zastupitele o získání dotace z Jihomoravského kraje v hodnotě 1.855.000,-Kč. Tato dotace bude využita na stavbu hasičské zbrojnice v Lovčičkách.

 

Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje dotaci z Jihomoravského kraje na částku 1.855.000,-Kč na stavbu hasičské zbrojnice

 

 1. p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy

6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Smlouva o právu k provedení stavby

Ing. Luděk Matyáš ml. žádá, v zastoupení níže uvedených stavebníků, o povolení provést stavbu na obecních pozemcích. Jedná se stavbu zpevněného sjezdu a vodovodní přípojky.

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku pro žadatele Mojmír Gruml a Marcela Urbanová, předkladatelem smlouvy je Ing. Luděk Matyáš ml.
 2. p o v ě ř u j  e starostu k podpisu smlouvy

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. Plná moc na valnou hromadu VaK Vyškov

Obec Lovčičky jako akcionář VaK Vyškov má právo hlasovat na valné hromadě, která se uskuteční dne 25.5.2018. Zástupci obce musí ZO dát k tomuto úkonu plnou moc.

 

Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje plnou moc starostovi obce k účasti na valné hromadě VaK Vyškov

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10. Koncepce výstavby v lokalitě „STATEK“

Zastupitel Jan Adámek seznámil zastupitele a přítomné občany s koncepcí rozvoje výstavby v lokalitě „STATEK“ v Lovčičkách

Návrh usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. schvaluje koncepci v lokalitě „STATEK“
 2. p o v ě ř u j e  starostu obce k dalším krokům.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 11. Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků

Návrh usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Lovčičky

p ř e r u š u j e projednávání bodu „Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků“ do doby než materiál projedná stavební komise. Schválení materiálu ZO duben 2018.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé. 

 

Úprava parku u dětských hřišť (parkový architekt)

 • proběhne posouzení parkovým architektem, od kterého se budou odvíjet další práce.

 

Výsadba lípy svobody ke 100. výročí založení ČSR

 • na webových stránkách bude umístěna anketa na výběr nejvhodnějšího místa pro výsadbu lípy svobody ke 100. Výročí založení ČSR

 

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

 • na OÚ Lovčičky byla doručena žádost o informace podle zákona 106/1999.Sb, viz odkaz

- žádost dle zákona 106/1999 Sb.

Místostarosta obce Ing. Šitavanc poděkoval všem zaměstnancům a lidem kteří obci pomáhají za dobrou práci.

 

Jednání ZO ukončeno v 21:00 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 

V Lovčičkách dne 5. 4. 2018

 

Zapisovatel:                                                      …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                     .…………………………………….

                    ……………………………………..

Starosta obce:                                                   …………………………………….

 

Audiovizuální záznam ze zasedání ZO 28.3.2018 část první

Audiovizuální záznam ze zasedání ZO 28.3.2018 část druhá


Příloha

Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 16. 7. 2018 08:19
Autor: Správce Webu